FAQ

PFAS - PFOS - PFOA

Op 5 juli 2021 kondigde OVAM aan dat de eBSD de volgende PFAS dient te laten analyseren:

 • 28 kwantitatieve parameters (lijst tabel 1 uit CMA/3/D)
 • 8 indicatieve parameters (lijst tabel 2 uit CMA/3/D)

Toetsen van de resultaten
Om de resultaten te toetsen aan de toetsingswaarden dient de som van de 28 kwantitatieve parameters te worden gehanteerd. 

Voor de bepaling van per- en polyfluorverbindingen (PFAS) in bodem, sediment, slib, baggerspecie, vast afval en bodemverbeterende middelen  is CMA/3/D (versie 11/2020)  de referentie voor rechtsgeldige meetresultaten.

Voor de bepaling van per- en polyfluorverbindingen (PFAS) in bodem, sediment, slib, baggerspecie, vast afval en bodemverbeterende middelen  is CMA/3/D (versie 11/2020) de referentie voor rechtsgeldige meetresultaten.

Nauwkeurige en zorgvuldige staalname is cruciaal bij onderzoek naar PFAS-verbindingen in het milieu. Omdat PFAS-verbindingen zeer veel toepassingen hebben gekend en op zeer lage concentraties dienen bepaald te worden, is de kans op contaminatie door staalnamemateriaal reëel. Het gebruik van staalnamemateriaal (handschoenen, boormateriaal, pompen, recipiënten) met PFAS houdende componenten dienen absoluut te worden vermeden. In de richtlijn PFAS-onderzoek (hfdst 4) kan u de checklist terugvinden die gebruikt kan worden op het terrein om PFAS houdende materialen of adsorberende stoffen te vermijden.

In tegenstelling tot de vermelding in de bovenvermelde richtlijn van 5 maart 2021, is, na overleg met VITO, het gebruik van glazen recipiënten voor bodemstalen wel toegelaten.

Samengevat : de volgende recipiënten zijn toegestaan:

 • Bodem: glas of PP/HDPE
 • Grondwater: polypropyleen of HDPE
 • Waterbodem: glas of PP/HDPE

Indien stalen worden genomen om de aanwezigheid van PFAS/PFOS te onderzoeken ten gevolge van mogelijke atmosferische depositie wordt een staalnamediepte tot 0,15 m-mv vooropgesteld.

Algemeen gesteld kan een terrein of een waterloop verdacht zijn voor PFAS-verontreiniging omwille van 2 redenen:

 • Op het terrein worden/werden één of meerdere PFAS gebruikt in het productieproces of bepaalde activiteiten (in het verlengde daarvan kan aanpalende waterloop verontreinigd zijn als gevolg van lozingen afkomstig van dit terrein);
 • Het terrein of de waterloop staat gekend als potentieel PFAS-verdacht omdat het in de omgeving/perimeter ligt van een (voormalig) bedrijf dat PFAS heeft verspreid/geloosd.

Indien er een technisch verslag opgemaakt moet worden, zal de erkende bodemsaneringsdeskundige alleszins een historisch onderzoek moeten uitvoeren, waarin hij moet nagaan in welke mate PFAS potentieel aanwezig kunnen zijn. Zoja, zal hij dat meenemen in de analysecampagne. 

Indien het een grondverzet betreft van minder dan 250m³, is de opmaak van een technisch verslag niet verplicht, op voorwaarde dat het om een niet-verdacht terrein of waterloop gaat. Daarom raden we zeker aan om minstens de onderstaande bronnen te raadplegen. Met betrekking tot 'kleine werven' verwijzen we ook naar dit nieuwsitem

Er zijn momenteel een aantal bronnen en richtlijnen ter beschikking om de PFAS-verdachtheid helpen na te gaan, o.a. : 

Deze ondersteunende informatie geeft o.a. aan welke gebieden momenteel reeds werden aangeduid als PFAS-verdacht en geeft ook een overzicht van de verschillende activiteiten die PFAS-verontreiniging kunnen veroorzaakt hebben. 

Let wel : deze informatie is zeker niet exhaustief en zal bovendien door de overheid regelmatig ge-update worden.

 

 

Particulieren die grondwerken laten uitvoeren waarbij er in totaal minder dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomt en waarbij het gaat om een onverdacht terrein, moeten geen technisch verslag laten opmaken.

Indien het terrein echter gelegen is in een zone waar de aanwezigheid van PFAS verwacht kan worden, kan de opmaak van een technisch verslag toch verplicht zijn, vooral indien u grond moet laten afvoeren. Maar eerst doorloopt men best de volgende stappen:

 • Ga na of uw terrein gesitueerd is in een zone die als PFAS-verdacht werd aangeduid. U kan hiervoor terecht op : https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling (klik bvb op Voorzorgsmaatregelen en onderzoeken Zwijndrecht indien uw terrein ­in die omgeving is gesitueerd);
 • Indien uw terrein effectief binnen zo’n afgebakende zone ligt, is het aangeraden om al zeker een staalname te laten uitvoeren door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Daarbij is het ook aangeraden om al te voorzien in een volledige staalname die later voor de opmaak van een technisch verslag kan dienen. In eerste instantie volstaat één of meerdere analyses op PFAS;
 • Indien er geen overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik voor PFAS wordt vastgesteld, dient u verder geen stappen te zetten en is de opmaak van een technisch verslag niet verplicht;
 • Indien er een overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik voor PFAS wordt vastgesteld, zijn er 2 opties:
  • U laat de erkende bodemsaneringsdeskundige een technisch verslag opmaken. Opgelet : daartoe zullen er ook nog andere parameters geanalyseerd moeten worden. Hou er daarbij rekening dat de genomen grondstalen een zeer beperkte houdbaarheid hebben; of
  • U laat de grond afvoeren naar een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging. Deze kunnen zelf instaan voor de opmaak van een technisch verslag. Belangrijk is dat u hierover contractuele afspraken maakt.

U wil grondwerken laten uitvoeren waarbij er minder dan 250m³ grond ontgraven zal worden. Indien uw terrein echter PFAS-verdacht is kan de opmaak van het technisch verslag wel verplicht zijn, indien een deel van die grond afgevoerd moet worden.

Welke stappen moet ik zetten om een technisch verslag op te laten maken en wie moeten ze hiervoor contacteren? 

 • Schakel een erkende bodemsaneringsdeskundige (eBSD) in voor de opmaak van een technisch verslag. Klik hier voor een lijst met alle eBSD'en.
 • Geef aan dat uw terrein potentieel PFAS-verdacht is en bezorg de eBSD nog bijkomende informatie over uw terrein (aanwijzigingen voor andere verontreinigingen, voormalige activiteiten op het terrein)
 • Bezorg de hem ook de nodige informatie over uw bouwproject: de te ontgraven zones, volumes en dieptes.
 • Het technisch verslag moet vervolgens conform worden verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie. Vraag aan uw eBSD om deze conformverklaring aan te vragen.
 • Voeg het technisch verslag en de conformverklaring toe aan de offertevraag voor het uitvoeren van de (grond)werken en vraag dat de aannemer hiermee rekening houdt in zijn offerte. Wij raden aan om uw architect hierbij te betrekken.

Vragen? stel ons deze gerust via grondbank@grondbank.be 

 

Indien stalen worden genomen om de aanwezigheid van PFAS/PFOS te onderzoeken ten gevolge van mogelijke atmosferische depositie wordt een staalnamediepte tot 0,15 m-mv vooropgesteld.

De erkende bodemsaneringsdeskundige kan uiteraard ook rekening houden met andere factoren, zoals :

 • werd de toplaag regelmatig omgeploegd, waardoor de verontreiniging verdeeld werd op een grotere diepte ?
 • Werden er reeds grondwerken uitgevoerd, of werden er al ophogingen gerealiseerd?
 • enz...

 

De richtlijn PFAS van 5 maart 2021 van OVAM stelt een richtwaarde voor van 70µg/kg ds (PFAS/PFOS). Deze richtlijn geeft echter ook aan dat: 

Deze waarde kan in afwachting van een normeringskader richtinggevend worden gehanteerd, onverminderd de verantwoordelijkheid van de erkende bodemsaneringsdeskundige om de veilige toepassing van de toetsingswaarde in de specifieke omstandigheden van het dossier te beoordelen en te motiveren in het technisch verslag.

Voor toepassing van bodemmaterialen in groeves of voor onderwatertoepassingen kan een bijkomende
locatie-specifieke evaluatie nodig zijn.

Dit betekent dat de erkende bodemsaneringsdeskundige deze richtwaarde niet zonder de nodige onderbouwing kan gebruiken bij het bepalen van de gebruiksmogelijkheden van de bodemmaterialen.

Hiervoor verwijzen we o.a. naar de 'Standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag', paragraaf 6.3: 

Voor parameters die niet opgenomen zijn in bijlage IV, V of VI van het VLAREBO, gaat de erkende bodemsaneringsdeskundige bij het evalueren van het analyseresultaat uit van eigen opgestelde toetsingswaarden.

Deze toetsingswaarden worden afgeleid volgens:

 • ofwel de methodologie in het rapport ‘Afleiding en onderbouwing gemeenschappelijk normenkader voor grondstoffen en uitgegraven bodem in Vlaanderen’ (Broos et al., 2015). Dit document gaat in op de principes en methodes gehanteerd bij het berekenen van de risico-gebaseerde grenswaarden voor vrij gebruik als bodem en als bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product en geeft richtlijnen voor het afleiden van waarden voor niet-genormeerde parameters.
 • ofwel de methodologie in het document ‘Basisinformatie voorrisico-evaluatie’ dat in verschillende delen beschikbaar is op de website van de OVAM (www.ovam.be).

De motivatie van de opgestelde toetsingswaarden wordt bijgevoegd bij het technisch verslag. Op basis van de toetsingswaarden en de stofeigenschappen van de niet-genormeerde parameter bepaalt de bodemsaneringsdeskundige de gebruiksvoorwaarden voor de bodemmaterialen. Deze gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in het technisch verslag.

 

Indien de erkende bodemsaneringsdeskundige oordeelt dat een partij bodemmaterialen PFAS verdacht is, dient hij de bodemmonsters op PFAS te laten analyseren. 

Voor partijen die PFAS-verdacht zijn moet daarbij minstens 1 op 4 stalen op PFAS geanalyseerd worden, naar analogie met de methodiek die gehanteerd wordt voor PCB. Wij verwijzen hiervoor naar de PFAS-richtlijn van OVAM.  

OPGELET : voor (1) gestapelde partijen van ongekende herkomst of (2) samengestelde partijen waarbij minstens 1 van de deelpartijen PFAS-verdacht is, dient elk mengmonster op PFAS geanalyseerd te worden.   


Openbaar bestuur / bouwheer / nutsmaatschappij / waterloopbeheerder

 • Schakel een erkende bodemsaneringsdeskundige (eBSD) in voor de opmaak van een technisch verslag.
 • Bezorg de erkende bodemsaneringsdeskundige de beschikbare info over het terrein: historiek van het terrein (huidige & voormalige activiteiten), bestaande bodemonderzoeken ...
 • Bezorg de erkende bodemsaneringsdeskundige gedetailleerde informatie over het te realiseren project: de te ontgraven/baggeren/ruimen zones, volumes en dieptes.
  Tip: laat uw ontwerper/architect een grondverzettabel overmaken aan de bodemsaneringsdeskundige die de deelvolumes beschrijft per fase of deelzone.
 • Het technisch verslag moet vervolgens conform worden verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie zoals Grondbank vzw.
  Tip: vraag aan uw eBSD om de conformverklaring aan te vragen aansluitend op het finaliseren ervan.  (Het tijdstip van indienen heeft immers geen impact op de geldigheid van de conformverklaring.)
 • Voeg het technisch verslag en de conformverklaring toe aan het bestek, offertevraag, aanbestedingsdocumenten. Vraag aan uw studiebureau/architect om de juiste posten te voorzien in de meetstaat, aangepast aan de resultaten van het technisch verslag.

Met ‘bodemmaterialen’ wordt bedoeld:

 • Uitgegraven bodem die vrijkomt bij de uitvoering van grondwerken
 • Bagger- en ruimingsspecie
 • Bentoniet/grondmengsels die vrijkomen bij de uitvoering van grondboringen, gestuurde boringen
 • Grondbrij afkomstig van het triëren en wassen van teeltgewassen uit de vollegrond (voedingsindustrie)

U bent verplicht om een technisch verslag op te laten maken voor bouw- of infrastructuurproject en bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen. Dit geldt ook voor de bodemmaterialen die vrijkomen tijdens de uitvoering van gestuurde boringen of diepteboringen, waarbij er een opmenging met bentoniet optreedt. 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen (art. 173) waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is.

 1. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een niet-verdachte grond en het totale volume bedraagt minder dan 250 m³. (Het totale volume heeft betrekking op het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt of afkomstig is van het triëren en wassen van een oogst uit volle grond. (Het volume is m.a.w. niet beperkt tot de grondoverschot die afgevoerd moeten worden, maar heeft betrekking op alle partijen die vrijkomen.)
 2. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een verdachte grond, het totale volume bedraagt minder dan 250 m³ en de bodemmaterialen worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone; 
 3. De bodemmaterialen worden binnen de zone voor gebruik ter plaatse opnieuw gebruikt, ongeacht het volume van de totale uitgraving;
 4. De bodemmaterialen worden uitgegraven, gebaggerd of geruimd in het kader van een bodemsanering en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject.

Wanneer verschillende partijen, waarvoor per individuele partij de opmaak van een technisch verslag niet verplicht was, samengevoegd worden tot een samengestelde hoop, geldt alsnog de verplichting voor een technisch verslag van zodra de samengestelde hoop groter is dan 250 m³ (met uitzondering van grondbrij).

Een verdachte grond of waterloop betekent dat er aanwijzigingen zijn dat er een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn.
Art 158 van VLAREBO definieert ‘verdachte grond’ als volgt:

 1. Risicogrond: dit is een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was zoals opgelijst in bijlage I van Vlarebo.
 2. Grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, als in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen zijn aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
 3. Openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
 4. Grond waarvoor aanwijzingen bestaan van de aanwezigheid in het vaste deel van de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit van het vaste deel van de aarde, en die is aangewezen door de minister;
 5. Waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

Voor hergebruik van grond binnen de werf gelden iets soepelere hergebruiksmogelijkheden dan voor afvoer van grondoverschotten, echter nog steeds in overeenstemming met het standstill-beginsel: het hergebruik mag geen significante invloed hebben op de milieukwaliteit van de ontvangende zone. 

Een “kadastrale werkzone” bakent ruimtelijk de zone af waarbinnen een (licht) verontreinigde partij (binnen het project) hergebruikt kan worden in overeenstemming met dit standstill-beginsel.

De kadastrale werkzone(s) wordt afgebakend op het zoneringsplan door de erkende bodemsaneringsdeskundige.

Meer info : Code van Goede Praktijk 'Afbakenen van een kadastrale werkzone

De verplichting voor een technisch verslag en bodembeheerrapport is niet enkel vereist voor afvoer van grondoverschotten maar geldt ook voor hergebruik binnen de werf. Er zijn een aantal uitzonderingen voorzien, waaronder hergebruik binnen de zone voor gebruik ter plaatse.

Een zone voor gebruik ter plaatse is een zone waarbinnen de uitgegraven bodem op nagenoeg dezelfde plaats en dus onder dezelfde condities en in dezelfde toepassing wordt teruggelegd (art. 158, 13°).  Een zone voor gebruik ter plaatse kan worden afgebakend voor 5 concrete situaties:

 1. aanleg of het herstel van nutsleidingen,
 2. het herstel van oevers en dijkprofielen en
 3. het gebruik van uitgegraven teelaarde in vergunde ontginningen,
 4. het herstel van stranden en duinen na noodweer
 5. archeologisch onderzoek.

Voor deze situaties wordt in de code van goede praktijk omschreven onder welke voorwaarden het gebruik binnen een zone voor gebruik ter plaatse mogelijk is. Enkel onder die voorwaarden is géén technisch verslag en bodembeheerrapport vereist voor het hergebruik van de gronden binnen de werf.  

Overschotten van dergelijke werken vallen buiten de vrijstelling, hiervoor is wél een technisch verslag vereist. Dit kan door de gestapelde hoop op de werf zelf te laten bemonsteren of op een tussentijdse opslagplaats.

Meer info : Code van Goede praktijk 'Afbakenen van een zone voor gebruik ter plaatse'

Een technisch verslag wordt opgemaakt onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige (eBSD). U vindt een lijst van alle eBSD op de website van de OVAM.

De grond-, ruimings- of baggerwerken mogen eventueel starten zonder dat er een technisch verslag werd opgemaakt.  Maar de bodemmaterialen mogen nog niet worden hergebruikt (ook niet binnen de werf). Het gebruik van bodemmaterialen kan enkel op basis van een technisch verslag en bovendien moet de aannemer (de uitvoerder van de werken) voorafgaandelijk aan het transport of de verplaatsing een grondverzettoelating aanvragen.  

Indien het niet mogelijk is om een technisch verslag te laten opmaken vóór de werken, kan u opdracht geven om de vrijgekomen bodemmaterialen af te voeren naar een tussentijdse opslagplaats, een grondreinigingscentrum of een inrichting voor opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie. De bemonstering van de bodemmaterialen en de opmaak van het technisch verslag gebeurt dan op deze inrichtingen.  Het transport ernaartoe valt wel onder de meldingsplicht.

Het blijft wel aangewezen om over het technisch verslag te beschikken vóór de werken (en voor aanbesteding), aangezien u enkel op die manier de gebruiksmogelijkheden kent, wat bepalend is voor de kostprijs.

Bodemmaterialen afkomstig van de openbare weg (met inbegrip van de berm) zijn per definitie verdachte grond. 

 • Het hergebruik van de bodemmaterialen in de sleuf waaruit deze afkomstig waren kan zonder technisch verslag en bodembeheerrapport: hiervoor geldt een vrijstelling voor technisch verslag (zone voor gebruik ter plaatse).
 • De afvoer van de bodemmaterialen moeten wel gemeld worden bij een bodembeheerorganisatie, behalve voor transporten met een voertuigcombinatie met een MTM van minder dan 3,5 ton.

De melding dient in principe voorafgaandelijk aan het transport te gebeuren door de uitvoerder van werken. Maar steden, gemeentes en nutsmaatschappijen kunnen een overeenkomst afsluiten met een bodembeheerorganisatie om deze meldingsplicht op periodieke basis te vervullen. Dit geldt in de eerste plaats voor de werken die ze zelf uitvoeren, maar ook voor de werken uitgevoerd in het kader van hun raamcontracten. De aannemer moet de individuele transporten dan niet meer zelf melden.

Opgelet: dit geldt niet voor werken waarvoor een technisch verslag werd opgemaakt. In dat geval vraagt de uitvoerder van het werk grondverzettoelatingen aan voor gebruik van de gronden of doet hij zelf een grondtransportmelding naar een TOP/CGR/CSV, zodat de totale massabalans uit het technisch verslag kan opgevolgd worden.

Wij raden aan dat goede afspraken worden gemaakt tussen de opdrachtgever en de uitvoerder. De periodieke melding is niet verplicht. Indien de melding niet wordt overgenomen door de opdrachtgever (als periodiek melder) moet de uitvoerder van de werken alsnog zelf de meldingen doen.

Meer info over de periodieke melding:

De aannemer moet ten laatste bij de afronding van de werken de bodembeheerrapporten aan u overhandigen voor bodemmaterialen die werden hergebruikt binnen en buiten de werf én/of voor eventueel aangevoerde bodemmaterialen.

De afvoer naar een tussentijdse opslagplaats (TOP), een grondreinigingscentrum (CGR), een inrichting voor opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie (CSV) of een deponie is geen gebruik van bodemmaterialen, de aannemer krijgt hiervoor dus geen bodembeheerrapport. U kan in deze gevallen de afvoerdocumenten opvragen.

Tip: vraag tijdens de uitvoering van de werken regelmatig een stand van zaken op bij uw aannemer. Een bodembeheerrapport kan enkel afgeleverd worden indien voorafgaandelijk aan het transport of het gebruik binnen de werf een grondverzettoelating werd aangevraagd.

Ja, wanneer de milieukwaliteit dit toelaat.  Het is dus een vereiste om voorafgaandelijk aan de werken over het technisch verslag en de conformverklaring ervan te beschikken. De erkende bodemsaneringsdeskundige geeft in het technisch verslag aan

 • of de specie tijdelijk op de oever mag worden gedeponeerd voor ontwatering;
 • of deze al dan niet ook definitief mag blijven liggen of afgevoerd moet te worden. 

Bijkomend moet u het technisch verslag en de conformverklaring ten laatste 30 dagen voor de start van de werken overmaken aan het gemeentebestuur waar de werken worden uitgevoerd. (Dit vervangt de vroegere aanplakking.)

Zonder technisch verslag is oeverdeponie niet mogelijk en kan de specie enkel naar een centrum voor slibverwerking worden afgevoerd.  Op dat centrum wordt van de specie – na ontwatering – een technisch verslag opgemaakt.

Meer info : Code van goede praktijk 'Tijdelijke oeverdeponie voor ontwatering'

In noodgevallen mag de waterloop nog steeds geruimd worden om problemen te voorkomen (overstroming) en kan de specie op de oever gedeponeerd worden volgens de code van goede praktijk die de randvoorwaarden en kwaliteitseisen bepaalt.  Kortelings daarna moet het technisch verslag worden opgesteld, dat de verder te nemen acties zal bepalen. 

Uiteraard kan de specie ook steeds onmiddellijk naar een centrum voor slibverwerking worden afgevoerd.  Op dat centrum wordt van de specie – na ontwatering – een technisch verslag opgemaakt.

Meer info : Code van Goede Praktijk 'Tijdelijke oeverdeponie bij noodruimingen'

Art 158 van VLAREBO definieert ‘verdachte grond’ als volgt:

 1. risicogrond;
 2. grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, als in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen zijn aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
 3. openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
 4. grond waarvoor aanwijzingen bestaan van de aanwezigheid in het vaste deel van de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit van het vaste deel van de aarde, en die is aangewezen door de minister;
 5. waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

Op het Geoloket van OVAM kan u meer informatie vinden over eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op uw terrein, of andere info over eventuele bodemverontreiniging. 

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

In hoofdstuk XIII van het Vlarebo (art. 175) wordt expliciet aangegeven dat de bouwheer (aangeduid als 'initiatiefnemer van de werken') verplicht is om het technisch verslag te laten opmaken. In principe wordt het technisch verslag opgemaakt op de plaats waar de bodemmaterialen vrijkomen.

De bouwheer kan er echter voor opteren om de bodemmaterialen eerst te laten opslaan op een tussentijdse opslagplaats (TOP), centrum voor grondreiniging (CGR) of centrum voor slibverwerking (CSV). Vervolgens dient het technisch verslag opgemaakt te worden voor de gestockeerde partij(en). Dit wordt meestal contractueel bepaald tussen de bouwheer (opdrachtgever) en de aannemer die de uitgraving zal uitvoeren (of de TOP/CGR).

Het technisch verslag kan ook opgemaakt worden in opdracht van de steenbakkerij of betoncentrale die de bodemmaterialen heeft aanvaard. 

Artikel 174 van het Vlarebo stelt dat de bouwheer de nodige maatregelen moet nemen opdat het technisch verslag en de conformverklaring ervan, deel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of de contractuele documenten. Het technisch verslag én de conformverklaring moeten dus opgenomen worden in het bestek. Behalve verplicht is het ook voordelig deze documenten op te nemen. Een goede en correcte prijszetting is uiteindelijk maar mogelijk als er een duidelijk zicht is op de grondstromen en gebruiksmogelijkheden. Toch kan het soms zinvoller zijn om de bodem eerst af te voeren naar een TOP of CGR, en het technisch verslag nadien op te laten maken. Dat is bvb. het geval voor kleinere uitgravingen of grondoverschotten, waarbij selectieve uitgraving minder belangrijk is.

In dat laatste geval dienen de nodige besteksposten worden voorzien voor afvoer naar een TOP/CGR voor een partij bodem van ongekende kwaliteit.

Voor meer info en advies m.b.t. de opmaak van bestekken, neem gerust contact op met onze Cel Ondersteuning).


Aansprakelijkheid en verzekering

Ja, dat kan.  Het bodemdecreet bepaalt dat diegene die een nieuwe verontreiniging veroorzaakt daarvoor aansprakelijk is, zelfs indien geen fout werd begaan. Dit wordt regelmatig aangeduid met de term 'objectieve of foutloze aansprakelijkheid'. De schadelijder moet uiteraard aantonen dat de verontreinigende bodemmaterialen wel degelijk door u werd geleverd.

Dit valt mogelijk onder de dekking van de collectieve verzekering en moet zo snel mogelijk schriftelijk aangegeven worden bij de verzekeraar FCI of bij verzekeringsmakelaar Marsh, per aangetekend schrijven. Contacteer Joris Vanderhallen (02/545.58.26) voor meer inlichtingen.

Grondverzet in overeenstemming met de richtlijnen van de Grondbank valt onder de dekking van de collectieve verzekering, ook indien dit grondverzet via een B-TOP loopt. De activiteiten op de B-TOP vallen echter niet onder de dekking. Dit heeft tot gevolg dat, indien bij een schadegeval aangetoond wordt dat dit het gevolg is van een fout op de B-TOP, er op de betrokken B-TOP verhaal kan worden uitgeoefend.


Grondverzet via door de vzw Grondbank gecertificeerde TOP's, CGR's en CSV's valt onder de dekking van de collectieve verzekering. De activiteiten (administratieve of opslagactiviteiten) op de C-TOP/CGR/CSV vallen ook onder de dekking en dit vanaf het ogenblik van certificatie. 
Indien bij een schadegeval aangetoond wordt dat de schade een gevolg is van een fout vóór de certificatie, kan er verhaal op de TOP of CGR worden uitgeoefend. Indien een schadegeval het gevolg is van een onopzettelijke administratieve of opslagfout na de certificatie, zal er geen verhaal uitgeoefend worden.
De verzekeraar kan steeds verhaal uitoefenen indien het schadegeval het gevolg is van een slechte reiniging. De feitelijke reinigingsactiviteiten zijn steeds uitgesloten van de verzekering.


Het antwoord op deze vraag kan enigszins verassend klinken: Neen. Het betreft nl. een aansprakelijkheidsverzekering. De schadeleider – bvb. de eigenaar van een terrein dat verontreinigd werd als gevolg van de aangevoerde partij bodemmaterialen – wordt beschouwd als derde. De collectieve verzekeringspolis van de Grondbank biedt dekking aan de aangesloten aannemers, vervoerders en gecertificeerde tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centra voor slibverwerking die betrokken waren bij de uitvoering en het transport en hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De verzekering zal m.a.w. tussenkomen in het kader van hun aansprakelijkheid ten overstaan van deze derde.

Met betrekking tot de uitvoering van de grond-, bagger- of ruimingswerken kan een hoofdaannemer ook fouten begaan, bvb. verkeerde informatie doorgeven, een fout bij de coördinatie van de werken,.... Indien bij een schadegeval zou blijken dat de vervuiling een gevolg is van een fout van de hoofdaannemer kan op hem verhaal worden uitgeoefend.
Hoofdaannemers die aangesloten zijn bij de Grondbank vallen onder de dekking van de collectieve verzekering indien ook alle onderaannemers bij de Grondbank zijn aangesloten. Daardoor zal er, in geval van fout, door de verzekeraar geen verhaal op hen worden uitgeoefend.

Zelfs met onverdachte bodemmaterialen neemt u een risico. Gezien de strenge normen voor hergebruik (bijlage V van het Vlarebo) is het altijd mogelijk dat de bodemmaterialen niet voldoen aan de wettelijke bepalingen. De opdrachtgever is niet verplicht om een technisch verslag op te laten maken, maar de normen voor hergebruik van het Vlarebo blijven onverminderd van kracht. Bij twijfel is het steeds aangeraden om contact op te nemen met een erkende bodemsaneringdeskundige.

Voor het transport van dergelijk bodemmaterialen valt u bovendien onder de meldingsplicht. 

Opgelet: indien u verschillende kleinere partijen (onverdachte) bodemmaterialen bijeenbrengt en samenvoegt op een tussentijdse opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, of een centrum voor slibverwerking, en de samengevoegde partij is groter dan 250m³, dan dient u toch een technisch verslag op te laten maken. Vervolgens is ook de aanvraag van een bodembeheerrapport verplicht.


Technisch verslag

 • Schakel een erkende bodemsaneringsdeskundige (eBSD) in voor de opmaak van een technisch verslag.
 • Bezorg de erkende bodemsaneringsdeskundige de beschikbare info over het terrein: historiek van het terrein (huidige & voormalige activiteiten), bestaande bodemonderzoeken ...
 • Bezorg de erkende bodemsaneringsdeskundige gedetailleerde informatie over het te realiseren project: de te ontgraven/baggeren/ruimen zones, volumes en dieptes.
  Tip: laat uw ontwerper/architect een grondverzettabel overmaken aan de bodemsaneringsdeskundige die de deelvolumes beschrijft per fase of deelzone.
 • Het technisch verslag moet vervolgens conform worden verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie zoals Grondbank vzw.
  Tip: vraag aan uw eBSD om de conformverklaring aan te vragen aansluitend op het finaliseren ervan.  (Het tijdstip van indienen heeft immers geen impact op de geldigheid van de conformverklaring.)
 • Voeg het technisch verslag en de conformverklaring toe aan het bestek, offertevraag, aanbestedingsdocumenten. Vraag aan uw studiebureau/architect om de juiste posten te voorzien in de meetstaat, aangepast aan de resultaten van het technisch verslag.

Met ‘bodemmaterialen’ wordt bedoeld:

 • Uitgegraven bodem die vrijkomt bij de uitvoering van grondwerken
 • Bagger- en ruimingsspecie
 • Bentoniet/grondmengsels die vrijkomen bij de uitvoering van grondboringen, gestuurde boringen
 • Grondbrij afkomstig van het triëren en wassen van teeltgewassen uit de vollegrond (voedingsindustrie)

U bent verplicht om een technisch verslag op te laten maken voor bouw- of infrastructuurproject en bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen. Dit geldt ook voor de bodemmaterialen die vrijkomen tijdens de uitvoering van gestuurde boringen of diepteboringen, waarbij er een opmenging met bentoniet optreedt. 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen (art. 173) waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is.

 1. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een niet-verdachte grond en het totale volume bedraagt minder dan 250 m³. (Het totale volume heeft betrekking op het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt of afkomstig is van het triëren en wassen van een oogst uit volle grond. (Het volume is m.a.w. niet beperkt tot de grondoverschot die afgevoerd moeten worden, maar heeft betrekking op alle partijen die vrijkomen.)
 2. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een verdachte grond, het totale volume bedraagt minder dan 250 m³ en de bodemmaterialen worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone; 
 3. De bodemmaterialen worden binnen de zone voor gebruik ter plaatse opnieuw gebruikt, ongeacht het volume van de totale uitgraving;
 4. De bodemmaterialen worden uitgegraven, gebaggerd of geruimd in het kader van een bodemsanering en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject.

Wanneer verschillende partijen, waarvoor per individuele partij de opmaak van een technisch verslag niet verplicht was, samengevoegd worden tot een samengestelde hoop, geldt alsnog de verplichting voor een technisch verslag van zodra de samengestelde hoop groter is dan 250 m³ (met uitzondering van grondbrij).

Een verdachte grond of waterloop betekent dat er aanwijzigingen zijn dat er een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn.
Art 158 van VLAREBO definieert ‘verdachte grond’ als volgt:

 1. Risicogrond: dit is een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was zoals opgelijst in bijlage I van Vlarebo.
 2. Grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, als in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen zijn aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
 3. Openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
 4. Grond waarvoor aanwijzingen bestaan van de aanwezigheid in het vaste deel van de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit van het vaste deel van de aarde, en die is aangewezen door de minister;
 5. Waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

Voor hergebruik van grond binnen de werf gelden iets soepelere hergebruiksmogelijkheden dan voor afvoer van grondoverschotten, echter nog steeds in overeenstemming met het standstill-beginsel: het hergebruik mag geen significante invloed hebben op de milieukwaliteit van de ontvangende zone. 

Een “kadastrale werkzone” bakent ruimtelijk de zone af waarbinnen een (licht) verontreinigde partij (binnen het project) hergebruikt kan worden in overeenstemming met dit standstill-beginsel.

De kadastrale werkzone(s) wordt afgebakend op het zoneringsplan door de erkende bodemsaneringsdeskundige.

Meer info : Code van Goede Praktijk 'Afbakenen van een kadastrale werkzone

Een technisch verslag wordt opgemaakt onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige (eBSD). U vindt een lijst van alle eBSD op de website van de OVAM.

Art 158 van VLAREBO definieert ‘verdachte grond’ als volgt:

 1. risicogrond;
 2. grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, als in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen zijn aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
 3. openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
 4. grond waarvoor aanwijzingen bestaan van de aanwezigheid in het vaste deel van de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit van het vaste deel van de aarde, en die is aangewezen door de minister;
 5. waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

Op het Geoloket van OVAM kan u meer informatie vinden over eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op uw terrein, of andere info over eventuele bodemverontreiniging. 

Grondbrij is de aarde die vrijkomt bij het wassen van land- en tuinbouwgewassen. Omdat grondbrij afkomstig is van landbouwterreinen (niet verdacht) en slechts in beperkte hoeveelheden vrijkomt, is de opmaak van een technisch verslag niet nodig. Ook indien de grondbrij – afkomstig van verschillende leveringen land- en tuinbouwgewassen – wordt samengevoegd tot meer dan 250 m³, moet er geen technisch verslag worden opgemaakt (in tegenstelling tot andere bodemmaterialen die worden samengevoegd tot meer dan 250m³).

Het transport van de grondbrij moet wel voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. Specifiek voor grondbrij bestaat de mogelijkheid om via een periodieke melding te werken.

Meer info over deze periodieke melding : plan van aanpak grondbrij (onder periodieke meldingen). 

In hoofdstuk XIII van het Vlarebo (art. 175) wordt expliciet aangegeven dat de bouwheer (aangeduid als 'initiatiefnemer van de werken') verplicht is om het technisch verslag te laten opmaken. In principe wordt het technisch verslag opgemaakt op de plaats waar de bodemmaterialen vrijkomen.

De bouwheer kan er echter voor opteren om de bodemmaterialen eerst te laten opslaan op een tussentijdse opslagplaats (TOP), centrum voor grondreiniging (CGR) of centrum voor slibverwerking (CSV). Vervolgens dient het technisch verslag opgemaakt te worden voor de gestockeerde partij(en). Dit wordt meestal contractueel bepaald tussen de bouwheer (opdrachtgever) en de aannemer die de uitgraving zal uitvoeren (of de TOP/CGR).

Het technisch verslag kan ook opgemaakt worden in opdracht van de steenbakkerij of betoncentrale die de bodemmaterialen heeft aanvaard. 

Een volledige uitleg vindt u op conformverklaring TV.

Artikel 174 van het Vlarebo stelt dat de bouwheer de nodige maatregelen moet nemen opdat het technisch verslag en de conformverklaring ervan, deel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of de contractuele documenten. Het technisch verslag én de conformverklaring moeten dus opgenomen worden in het bestek. Behalve verplicht is het ook voordelig deze documenten op te nemen. Een goede en correcte prijszetting is uiteindelijk maar mogelijk als er een duidelijk zicht is op de grondstromen en gebruiksmogelijkheden. Toch kan het soms zinvoller zijn om de bodem eerst af te voeren naar een TOP of CGR, en het technisch verslag nadien op te laten maken. Dat is bvb. het geval voor kleinere uitgravingen of grondoverschotten, waarbij selectieve uitgraving minder belangrijk is.

In dat laatste geval dienen de nodige besteksposten worden voorzien voor afvoer naar een TOP/CGR voor een partij bodem van ongekende kwaliteit.

Voor meer info en advies m.b.t. de opmaak van bestekken, neem gerust contact op met onze Cel Ondersteuning).


Bodembeheerrapport

De aanvraag een bodembeheerrapport is steeds verplicht voor het gebruik van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is. Deze verplichting geldt voor zowel het hergebruik van uitgegraven bodem binnen de werf als het gebruik op een nieuwe eindbestemming (in het Vlaamse gewest). De aanvraag gebeurt door de aannemer of de exploitant van een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking.

Erkende tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centrum voor slibverwerking kunnen zelf bodembeheerrapporten opmaken voor die partijen die op hun site opgeslagen (en eventueel gereinigd) werden.

Het kan gebeuren dat de aannemer start met voorbereidende grond-, bagger- of ruimingswerken, maar dat hij nog geen afvoer of hergebruik van de vrijgekomen bodemmaterialen heeft voorzien. De bodemmaterialen worden m.a.w. tijdelijk op de werf gestapeld.
In dit geval moet u aan de Grondbank melden dat de werken starten. Dit kan u doen via onze Grondbank Community. 
Indien u gebruik maakt van een werfgebonden opslagplaats – buiten de eigenlijke projectzone - (W-TOP), dient u de gegevens (locatie) ervan mee te vermelden.

Het is altijd mogelijk dat om dringende redenen nog geen technisch verslag kon worden opgemaakt. Toch kunnen de grond, bagger- of ruimingswerken altijd starten. Het Vlarebo stelt namelijk dat de opmaak van een technisch verslag én de aanvraag van een bodembeheerrapport verplicht is vóór het gebruik van de bodemmaterialen. De bemonstering van de bodemmaterialen en dus ook de opmaak van het technisch verslag kan dus ook gebeuren nadat ze op een TOP, CGR of CSV opgeslagen werden.
Dit is in de meeste gevallen evenwel af te raden, aangezien het technisch verslag juist toelaat om (licht) verontreinigde partijen en propere partijen selectief te behandelen. Een willekeurige uitgraving leidt er dikwijls toe dat heel de partij uitgegraven bodem verontreinigd blijkt te zijn (vermenging). Neem steeds contact op met de Grondbank vooraleer u de werken start.

Het volstaat om, samen met de aanvraag van het bodembeheerrapport, een kopie van het technisch verslag, alsook de conformverklaring van vzw Grondwijzer, aan ons over te maken. Wij zullen het technisch vervolgens onmiddellijk behandelen en de conformverklaring overnemen. In geval van wijzigingen (wetgeving, nieuwe inzichten, recente afspraken met de OVAM,…), nemen wij onmiddellijk contact met u op. Samen met de conformverklaring worden onmiddellijk de grondtransporttoelating (en de bijhorende vrachtbonnen) of de gebruiksbrief overgemaakt.

Neen, de volledig aangevulde en ondertekende eindverklaring (= ontvangstverklaring volgens art. 192 van Vlarebo) bevat alle nodige informatie voor de Grondbank om een bodembeheerrapport af te leveren. Toch kan de Grondbank de vrachtbonnen bijkomend opvragen (steekproefsgewijze controle of in geval van twijfel).

Indien u bodemmaterialen transporteert afkomstig van een grond-, bagger-, of ruimingswerk op een onverdacht terrein, waarbij er minder dan 250m³ in totaal zal vrijkomen (inclusief het deel dat wordt hergebruikt), dan bent u onderhevig aan de meldingsplicht*. Elk transport dient voorafgaandelijk gemeld te worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. U kan dit vlot doen via onze Grondbank Community. Nadat u de melding heeft gedaan, kan u de bijhorende vrachtbon genereren en afprinten. Het gebruik van deze vrachtbon is niet verplicht, maar minstens dient uw vrachtdocument dezelfde gegevens te bevatten (referentie van de melding !).

Na afloop van het transport dient u het uiteindelijk getransporteerde volume in te geven via de Grondbank Community (Indienen Eindverklaring).

Deze instructiefilmpjes helpen u bij het uitvoeren van deze meldingen:

Opgelet: laat uw opdrachtgever zeker een verklaring ondertekenen dat het inderdaad een onverdacht terrein betreft en dat er in totaal maximaal 250m³ zal worden uitgegraven/uitgebaggerd. 

Aannemers die uitsluitend dergelijke kleine, onverdachte werven uitvoeren, kunnen bij de Grondbank aansluiten als 'Aannemer kleine werf'. Meer info ivm de aansluiting vindt u hier

* uitgezonderd transport met een voertuigcombinatie van 3,5 ton MTM (Maximaal Toegelaten Massa).  


Procedure Grondbank – varia

Het volstaat om, samen met de aanvraag van het bodembeheerrapport, een kopie van het technisch verslag, alsook de conformverklaring van vzw Grondwijzer, aan ons over te maken. Wij zullen het technisch vervolgens onmiddellijk behandelen en de conformverklaring overnemen. In geval van wijzigingen (wetgeving, nieuwe inzichten, recente afspraken met de OVAM,…), nemen wij onmiddellijk contact met u op. Samen met de conformverklaring worden onmiddellijk de grondtransporttoelating (en de bijhorende vrachtbonnen) of de gebruiksbrief overgemaakt.

Hier vindt u een schematisch overzicht.


Terminologie

Voor hergebruik van grond binnen de werf gelden iets soepelere hergebruiksmogelijkheden dan voor afvoer van grondoverschotten, echter nog steeds in overeenstemming met het standstill-beginsel: het hergebruik mag geen significante invloed hebben op de milieukwaliteit van de ontvangende zone. 

Een “kadastrale werkzone” bakent ruimtelijk de zone af waarbinnen een (licht) verontreinigde partij (binnen het project) hergebruikt kan worden in overeenstemming met dit standstill-beginsel.

De kadastrale werkzone(s) wordt afgebakend op het zoneringsplan door de erkende bodemsaneringsdeskundige.

Meer info : Code van Goede Praktijk 'Afbakenen van een kadastrale werkzone

De verplichting voor een technisch verslag en bodembeheerrapport is niet enkel vereist voor afvoer van grondoverschotten maar geldt ook voor hergebruik binnen de werf. Er zijn een aantal uitzonderingen voorzien, waaronder hergebruik binnen de zone voor gebruik ter plaatse.

Een zone voor gebruik ter plaatse is een zone waarbinnen de uitgegraven bodem op nagenoeg dezelfde plaats en dus onder dezelfde condities en in dezelfde toepassing wordt teruggelegd (art. 158, 13°).  Een zone voor gebruik ter plaatse kan worden afgebakend voor 5 concrete situaties:

 1. aanleg of het herstel van nutsleidingen,
 2. het herstel van oevers en dijkprofielen en
 3. het gebruik van uitgegraven teelaarde in vergunde ontginningen,
 4. het herstel van stranden en duinen na noodweer
 5. archeologisch onderzoek.

Voor deze situaties wordt in de code van goede praktijk omschreven onder welke voorwaarden het gebruik binnen een zone voor gebruik ter plaatse mogelijk is. Enkel onder die voorwaarden is géén technisch verslag en bodembeheerrapport vereist voor het hergebruik van de gronden binnen de werf.  

Overschotten van dergelijke werken vallen buiten de vrijstelling, hiervoor is wél een technisch verslag vereist. Dit kan door de gestapelde hoop op de werf zelf te laten bemonsteren of op een tussentijdse opslagplaats.

Meer info : Code van Goede praktijk 'Afbakenen van een zone voor gebruik ter plaatse'


Erkende bodemsaneringsdeskundige

Een verdachte grond of waterloop betekent dat er aanwijzigingen zijn dat er een bodemverontreiniging aanwezig kan zijn.
Art 158 van VLAREBO definieert ‘verdachte grond’ als volgt:

 1. Risicogrond: dit is een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was zoals opgelijst in bijlage I van Vlarebo.
 2. Grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, als in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen zijn aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
 3. Openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
 4. Grond waarvoor aanwijzingen bestaan van de aanwezigheid in het vaste deel van de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit van het vaste deel van de aarde, en die is aangewezen door de minister;
 5. Waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

De opdrachtgever is verplicht om een technisch verslag op te laten maken voor bouw- of infrastructuurproject en bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen.

Dit geldt ook voor de bodemmaterialen die vrijkomen tijdens de uitvoering van gestuurde boringen of diepteboringen, waarbij er een opmenging met bentoniet optreedt.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen (art. 173) waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is.

 1. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een niet-verdachte grond en het totale volume bedraagt minder dan 250 m³. (Het totale volume heeft betrekking op het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt of afkomstig is van het triëren en wassen van een oogst uit volle grond.)
 2. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een verdachte grond, het totale volume bedraagt minder dan 250 m³ en de bodemmaterialen worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone
 3. De bodemmaterialen worden binnen de zone voor gebruik ter plaatse opnieuw gebruikt, ongeacht het volume van de totale uitgraving;
 4. De bodemmaterialen worden uitgegraven, gebaggerd of geruimd in het kader van een bodemsanering en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject.
 5. Wanneer verschillende partijen, waarvoor per individuele partij de opmaak van een technisch verslag niet verplicht was, samengevoegd worden tot een samengestelde hoop, geldt alsnog de verplichting voor een technisch verslag van zodra de samengestelde hoop groter is of was dan 250 m³ ( met uitzondering van grondbrij).

Art 158 van VLAREBO definieert ‘verdachte grond’ als volgt:

 1. risicogrond;
 2. grond die opgenomen is in het Grondeninformatieregister, als in een bodemonderzoek in het vaste deel van de aarde van die grond concentraties van stoffen zijn aangetroffen die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit voor het vaste deel van de aarde;
 3. openbare weg, oude wegbedding en wegberm;
 4. grond waarvoor aanwijzingen bestaan van de aanwezigheid in het vaste deel van de aarde van stoffen in concentraties die hoger liggen dan de richtwaarden voor de bodemkwaliteit van het vaste deel van de aarde, en die is aangewezen door de minister;
 5. waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

Op het Geoloket van OVAM kan u meer informatie vinden over eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken op uw terrein, of andere info over eventuele bodemverontreiniging. 

Grondbrij is de aarde die vrijkomt bij het wassen van land- en tuinbouwgewassen. Omdat grondbrij afkomstig is van landbouwterreinen (niet verdacht) en slechts in beperkte hoeveelheden vrijkomt, is de opmaak van een technisch verslag niet nodig. Ook indien de grondbrij – afkomstig van verschillende leveringen land- en tuinbouwgewassen – wordt samengevoegd tot meer dan 250 m³, moet er geen technisch verslag worden opgemaakt (in tegenstelling tot andere bodemmaterialen die worden samengevoegd tot meer dan 250m³).

Het transport van de grondbrij moet wel voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. Specifiek voor grondbrij bestaat de mogelijkheid om via een periodieke melding te werken.

Meer info over deze periodieke melding : plan van aanpak grondbrij (onder periodieke meldingen). 

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

Een volledige uitleg vindt u op conformverklaring TV.


Aannemer

De opdrachtgever is verplicht om een technisch verslag op te laten maken voor bouw- of infrastructuurproject en bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen.

Dit geldt ook voor de bodemmaterialen die vrijkomen tijdens de uitvoering van gestuurde boringen of diepteboringen, waarbij er een opmenging met bentoniet optreedt.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen (art. 173) waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is.

 1. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een niet-verdachte grond en het totale volume bedraagt minder dan 250 m³. (Het totale volume heeft betrekking op het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt of afkomstig is van het triëren en wassen van een oogst uit volle grond.)
 2. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een verdachte grond, het totale volume bedraagt minder dan 250 m³ en de bodemmaterialen worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone
 3. De bodemmaterialen worden binnen de zone voor gebruik ter plaatse opnieuw gebruikt, ongeacht het volume van de totale uitgraving;
 4. De bodemmaterialen worden uitgegraven, gebaggerd of geruimd in het kader van een bodemsanering en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject.
 5. Wanneer verschillende partijen, waarvoor per individuele partij de opmaak van een technisch verslag niet verplicht was, samengevoegd worden tot een samengestelde hoop, geldt alsnog de verplichting voor een technisch verslag van zodra de samengestelde hoop groter is of was dan 250 m³ ( met uitzondering van grondbrij).

Ja, aansluiting is verplicht voor de organisaties betrokken bij de uitvoering van de werken, het transport, de tussentijdse opslag, grondreiniging of slibverwerking. Voor andere actoren is aansluiting optioneel. Voor meer toelichting verwijzen we naar het aansluitingsformulier.

Wanneer de opmaak van een technisch verslag verplicht is, moet 

 • een grondverzettoelating aangevraagd worden voor partijen die hergebruikt worden - zowel binnen als buiten de werf - en dit vooraleer de gronden worden verplaatst.  Op basis van de ontvangstverklaring wordt na levering een bodembeheerrapport afgeleverd.
 • een melding gebeuren voor alle andere transporten en dit voorafgaandelijk aan het transport. Het geleverde volume wordt bevestigd via een ontvangstverklaring.
  Bekijk het overzicht van de traceerbaarheidsprocedure.

Wanneer de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is, volstaat het om de afvoer van de grondoverschotten te melden (voorafgaandelijk aan het transport) en het geleverde volume te bevestigen via een ontvangstverklaring.

Het transport van bodemmaterialen moet vergezeld zijn van een transportdocument. 

 • Voorafgaandelijk aan het gebruik binnen de werfzone of het transport naar de eindbestemming moet u een grondverzettoelating aanvragen. Vermeld het te transporteren volume en voeg een SVA toe aan de aanvraag.
 • Het transport mag pas aanvatten nadat u een grondverzettoelating heeft ontvangen. U kan een vrachtdocument downloaden.
 • Na afronding van het hergebruik of de afvoer bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank
 • Op basis van deze ontvangstverklaring maakt de Grondbank een bodembeheerrapport op (een BBR per eindbestemming).
 • Bezorg uw opdrachtgever én de eindgebruiker een kopie van deze bodembeheerrapporten.

Voor afvoer van bodemmaterialen naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging, centrum voor slibverwerking of stortplaats volstaat het om voorafgaandelijk een grondtransportmelding te doen bij Grondbank.

Hoe ga ik te werk :

 • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Online. Vermeld het te transporteren volume en de TOP, CGR of CSV waar de bodemmaterialen naar afgevoerd zullen worden.
 • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een vrachtdocument downloaden.
  Opgelet : voor transport van verontreinigde bodemmaterialen, of transport naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) dient het transport te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 
 • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank

Opgelet: Het transport van verontreinigde bodemmaterialen naar bijvoorbeeld een centrum voor grondreiniging, dient ook te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 

Sinds 1 april 2019 is er een meldingsplicht voor alle vervoer van bodemmaterialen en dit met een voertuigcombinatie van meer dan 3,5 ton.

Concreet moeten de volgende transporten voorafgaandelijk bij een erkende bodembeheerorganisatie gemeld worden:

 • afvoer van bodemmaterialen (met of zonder technisch verslag) naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking;
 • afvoer van bodemmaterialen waarvoor geen technisch verslag moet worden opgemaakt (totale volume van de werken < 250m³, onverdacht terrein), vanaf de werf van herkomst naar een eindbestemming (bvb. een landbouwakker);
 • afvoer van bodemmaterialen, waarvoor een technisch verslag werd opgemaakt, naar een bestemming buiten Vlaanderen;
 • afvoer van (bodem)materialen, opgenomen in het technisch verslag, naar een stortplaats of naar een afvalverwerker.

Indien dit kadert in werken waarvoor een technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie dan moet het transport gemeld worden in het kader van de opvolging van de totale volumebalans.  De partij wordt beschouwd als gemengde afvalstroom, er moet dus ook voldaan worden aan de verplichtingen voor transport van afvalstoffen (o.a. identificatieformulier).

Indien géén technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard is géén extra melding bij de bodembeheerorganisatie vereist. De partij moet wel afgezeefd worden, dit kan bvb. op een tussentijdse opslagplaats. De afgezeefde steenfractie wordt verder afgehandeld volgens de bepalingen van het VLAREMA. De afgezeefde bodem valt verder onder de verplichtingen van de grondverzetsregeling.

Sinds 1 april 2019 geldt een meldingsplicht voor de afvoer van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is tenzij het transport gebeurt met een maximale voertuigcombinatie van 3,5 ton). Voor dit type melding volstaat een aansluiting ‘kleine werven’

Hoe ga ik te werk:

 • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Community. Vermeld het te transporteren volume en het adres van herkomst én de bestemming.
 • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een transportdocument (vrachtbon) downloaden.
 • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

Alle aannemers van grond-, bagger- en ruimingswerken en vervoerders die betrokken zijn bij de werken in het kader van door de grondbank afgeleverde grondverzetladingen/meldingen dienen aangesloten te zijn bij de vzw Grondbank. Belangrijk hierbij is dat de waarborg van de collectieve verzekeringspolis slechts geldt in zover uitsluitend wordt gewerkt met partijen die eveneens bij de vzw Grondbank zijn aangesloten.

Een hoofdaannemer of vervoersorganisatie moet zich niet aansluiten bij de Grondbank indien:

 • zij niet zelf actief bij de uitvoering van de werken betrokken zijn, en/of
 • zij zelf geen grondverzettoelatingen wensen aan te vragen of meldingen willen doen.

Door aan te sluiten valt een hoofdaannemer of vervoersorganisator wel onder de dekking van de collectieve verzekering.

Ja, dat kan.  Het bodemdecreet bepaalt dat diegene die een nieuwe verontreiniging veroorzaakt daarvoor aansprakelijk is, zelfs indien geen fout werd begaan. Dit wordt regelmatig aangeduid met de term 'objectieve of foutloze aansprakelijkheid'. De schadelijder moet uiteraard aantonen dat de verontreinigende bodemmaterialen wel degelijk door u werd geleverd.

De aanvraag een bodembeheerrapport is steeds verplicht voor het gebruik van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is. Deze verplichting geldt voor zowel het hergebruik van uitgegraven bodem binnen de werf als het gebruik op een nieuwe eindbestemming (in het Vlaamse gewest). De aanvraag gebeurt door de aannemer of de exploitant van een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking.

Erkende tussentijdse opslagplaatsen, centra voor grondreiniging en centrum voor slibverwerking kunnen zelf bodembeheerrapporten opmaken voor die partijen die op hun site opgeslagen (en eventueel gereinigd) werden.

Het kan gebeuren dat de aannemer start met voorbereidende grond-, bagger- of ruimingswerken, maar dat hij nog geen afvoer of hergebruik van de vrijgekomen bodemmaterialen heeft voorzien. De bodemmaterialen worden m.a.w. tijdelijk op de werf gestapeld.
In dit geval moet u aan de Grondbank melden dat de werken starten. Dit kan u doen via onze Grondbank Community. 
Indien u gebruik maakt van een werfgebonden opslagplaats – buiten de eigenlijke projectzone - (W-TOP), dient u de gegevens (locatie) ervan mee te vermelden.

Het is altijd mogelijk dat om dringende redenen nog geen technisch verslag kon worden opgemaakt. Toch kunnen de grond, bagger- of ruimingswerken altijd starten. Het Vlarebo stelt namelijk dat de opmaak van een technisch verslag én de aanvraag van een bodembeheerrapport verplicht is vóór het gebruik van de bodemmaterialen. De bemonstering van de bodemmaterialen en dus ook de opmaak van het technisch verslag kan dus ook gebeuren nadat ze op een TOP, CGR of CSV opgeslagen werden.
Dit is in de meeste gevallen evenwel af te raden, aangezien het technisch verslag juist toelaat om (licht) verontreinigde partijen en propere partijen selectief te behandelen. Een willekeurige uitgraving leidt er dikwijls toe dat heel de partij uitgegraven bodem verontreinigd blijkt te zijn (vermenging). Neem steeds contact op met de Grondbank vooraleer u de werken start.

Het volstaat om, samen met de aanvraag van het bodembeheerrapport, een kopie van het technisch verslag, alsook de conformverklaring van vzw Grondwijzer, aan ons over te maken. Wij zullen het technisch vervolgens onmiddellijk behandelen en de conformverklaring overnemen. In geval van wijzigingen (wetgeving, nieuwe inzichten, recente afspraken met de OVAM,…), nemen wij onmiddellijk contact met u op. Samen met de conformverklaring worden onmiddellijk de grondtransporttoelating (en de bijhorende vrachtbonnen) of de gebruiksbrief overgemaakt.

Neen, de volledig aangevulde en ondertekende eindverklaring (= ontvangstverklaring volgens art. 192 van Vlarebo) bevat alle nodige informatie voor de Grondbank om een bodembeheerrapport af te leveren. Toch kan de Grondbank de vrachtbonnen bijkomend opvragen (steekproefsgewijze controle of in geval van twijfel).

Indien u bodemmaterialen transporteert afkomstig van een grond-, bagger-, of ruimingswerk op een onverdacht terrein, waarbij er minder dan 250m³ in totaal zal vrijkomen (inclusief het deel dat wordt hergebruikt), dan bent u onderhevig aan de meldingsplicht*. Elk transport dient voorafgaandelijk gemeld te worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. U kan dit vlot doen via onze Grondbank Community. Nadat u de melding heeft gedaan, kan u de bijhorende vrachtbon genereren en afprinten. Het gebruik van deze vrachtbon is niet verplicht, maar minstens dient uw vrachtdocument dezelfde gegevens te bevatten (referentie van de melding !).

Na afloop van het transport dient u het uiteindelijk getransporteerde volume in te geven via de Grondbank Community (Indienen Eindverklaring).

Deze instructiefilmpjes helpen u bij het uitvoeren van deze meldingen:

Opgelet: laat uw opdrachtgever zeker een verklaring ondertekenen dat het inderdaad een onverdacht terrein betreft en dat er in totaal maximaal 250m³ zal worden uitgegraven/uitgebaggerd. 

Aannemers die uitsluitend dergelijke kleine, onverdachte werven uitvoeren, kunnen bij de Grondbank aansluiten als 'Aannemer kleine werf'. Meer info ivm de aansluiting vindt u hier

* uitgezonderd transport met een voertuigcombinatie van 3,5 ton MTM (Maximaal Toegelaten Massa).  


Vervoerder / schippers …

Ja, indien u vervoer wil uitvoeren in het kader van een grondverzettoelating of grondtransportmelding dient u inderdaad aangesloten te zijn.

Voor aannemers die enkel kleine werken uitvoeren -waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet vereist is- voorziet de Grondbank een aansluiting als 'aannemer kleine werven'. Voor het transport van de bodemmaterialen die ikv dergelijke ‘kleine werven’ vrijkomen moet de vervoerder niet extra aangesloten zijn bij Grondbank, in zoverre dat de melding correct is gebeurd.

De uitvoerder van de werken (aannemer, grondwerker, baggerbedrijf) moet hiervoor eerst een grondverzettoelating aanvragen bij een erkende bodembeheerorganisatie (zoals Grondbank) en kan vervolgens het transportdocument (vrachtbon) van Grondbank downloaden vanaf onze webapplicatie. Alleszins dient uw vrachtdocument de referentie van de grondtransportmelding vermelden.
Ga zeker na of de aannemer de grondverzettoelating heeft aangevraagd.

Opgelet: de vrachtbon van de Grondbank vervangt nooit de CMR-vrachtbrief of het identificatieformulier (indien verplicht). 

In de gevallen dat het gebruik van de CMR of het identificatieformulier vereist is, of wanneer met een ander vrachtdocument gereden worden, is het niet nodig om ook de Grondbank-vrachtbon in de vrachtwagen bij te hebben en extra in te vullen, zolang de noodzakelijke gegevens die verwijzen naar de grondverzettoelating vermeld worden op de vervoersdocumenten.

De uitvoerder van de werken (aannemer, grondwerker, baggerbedrijf) moet dit transport voorafgaandelijk melden bij een erkende bodembeheerorganisatie (zoals Grondbank) en kan vervolgens het transportdocument van Grondbank downloaden vanaf onze webapplicatie. Alleszins dient uw vrachtdocument de referentie van de grondtransportmelding vermelden.
Ga zeker na of de aannemer deze melding heeft gedaan.

Opgelet: de vrachtbon van de Grondbank vervangt nooit de CMR-vrachtbrief of het identificatieformulier (indien verplicht). 

In de gevallen dat het gebruik van de CMR of het identificatieformulier vereist is, of wanneer met een ander vrachtdocument gereden worden, is het niet nodig om ook de Grondbank-vrachtbon in de vrachtwagen bij te hebben en extra in te vullen, zolang de noodzakelijke gegevens die verwijzen naar de grondverzettoelating vermeld worden op de vervoersdocumenten.

De uitvoerder van de werken (aannemer, grondwerker, baggerbedrijf) moet dit transport voorafgaandelijk melden bij een erkende bodembeheerorganisatie (zoals Grondbank) en kan vervolgens het transportdocument van Grondbank downloaden vanaf onze webapplicatie. Alleszins dient uw vrachtdocument de referentie van de grondtransportmelding vermelden.

Opgelet: de vrachtbon van de Grondbank vervangt nooit de CMR-vrachtbrief of het identificatieformulier (indien verplicht). 

In de gevallen dat het gebruik van de CMR of het identificatieformulier vereist is, of wanneer met een ander vrachtdocument gereden worden, is het niet nodig om ook de Grondbank-vrachtbon in de vrachtwagen bij te hebben en extra in te vullen, zolang de noodzakelijke gegevens die verwijzen naar de grondverzettoelating vermeld worden op de vervoersdocumenten.

Omdat (gewest)grensoverschrijdend transport van bodemmaterialen altijd wordt beschouwd als transport van afvalstoffen (ook niet-verontreinigde bodemmaterialen), dient dit steeds te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen en moet voldaan worden aan de bepalingen voor vervoer van afvalstoffen. 

Indien een technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie dan moet de uitvoerder van de werken (aannemer, grondwerker, baggerbedrijf, …) het transport melden bij de bodembeheerorganisatie in het kader van de opvolging van de totale volumebalans.

Opgelet: Transport van bodemmaterialen naar een ander gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) wordt steeds beschouwd als een transport van afvalstoffen. Het transport dient steeds te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen.

Voor uitvoer naar het buitenland is bovendien EVOA van toepassing (Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen). U dient een kennisgevingsdossier in te dienen bij OVAM.

Voorlopig niet

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

Een hoofdaannemer of vervoersorganisatie moet zich niet aansluiten bij de Grondbank indien:

 • zij niet zelf actief bij de uitvoering van de werken betrokken zijn, en/of
 • zij zelf geen grondverzettoelatingen wensen aan te vragen of meldingen willen doen.

Door aan te sluiten valt een hoofdaannemer of vervoersorganisator wel onder de dekking van de collectieve verzekering.

Neen, de volledig aangevulde en ondertekende eindverklaring (= ontvangstverklaring volgens art. 192 van Vlarebo) bevat alle nodige informatie voor de Grondbank om een bodembeheerrapport af te leveren. Toch kan de Grondbank de vrachtbonnen bijkomend opvragen (steekproefsgewijze controle of in geval van twijfel).

Indien u bodemmaterialen transporteert afkomstig van een grond-, bagger-, of ruimingswerk op een onverdacht terrein, waarbij er minder dan 250m³ in totaal zal vrijkomen (inclusief het deel dat wordt hergebruikt), dan bent u onderhevig aan de meldingsplicht*. Elk transport dient voorafgaandelijk gemeld te worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. U kan dit vlot doen via onze Grondbank Community. Nadat u de melding heeft gedaan, kan u de bijhorende vrachtbon genereren en afprinten. Het gebruik van deze vrachtbon is niet verplicht, maar minstens dient uw vrachtdocument dezelfde gegevens te bevatten (referentie van de melding !).

Na afloop van het transport dient u het uiteindelijk getransporteerde volume in te geven via de Grondbank Community (Indienen Eindverklaring).

Deze instructiefilmpjes helpen u bij het uitvoeren van deze meldingen:

Opgelet: laat uw opdrachtgever zeker een verklaring ondertekenen dat het inderdaad een onverdacht terrein betreft en dat er in totaal maximaal 250m³ zal worden uitgegraven/uitgebaggerd. 

Aannemers die uitsluitend dergelijke kleine, onverdachte werven uitvoeren, kunnen bij de Grondbank aansluiten als 'Aannemer kleine werf'. Meer info ivm de aansluiting vindt u hier

* uitgezonderd transport met een voertuigcombinatie van 3,5 ton MTM (Maximaal Toegelaten Massa).  

Het transport van de grondbrij moet voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. Dit kan via een individuele melding per transport, maar specifiek voor grondbrij bestaat ook de mogelijkheid om via een periodieke melding te werken.

Meer info over deze periodieke melding : plan van aanpak grondbrij 


Tussentijdse opslagplaatsen / centra voor grondreiniging / centra voor slibverwerking (TOP/CGR/CSV)

Indien de overschotten grond, bagger- en ruimingsspecie of bentonietslib afkomstig zijn van kleine werven waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is, dan moet u voor de opslag niet aansluiten bij een erkende bodembeheerorganisatie.

Wel moet het transport van en naar de TOP/CSV  steeds voorafgaandelijk gemeld worden

Opgelet: als u overschotten samengevoegd tot méér dan 250 m³, is de opmaak van een technisch verslag (en vervolgens de aanvraag van een grondverzettoelating) wél verplicht. In dat geval moet de TOP/CSV wél aansluiten voor zijn TOP-activiteiten.

Sinds 1 april 2019 moet het transport van bodemmaterialen, ook wanneer de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is, voorafgaandelijk gemeld worden aan een erkende bodembeheerorganisatie. Deze meldingsplicht geldt evenzeer voor afvoer van de bodemmaterialen naar een TOP, CGR of CSV. De melding gebeurt door de uitvoerder van de werken.

De melding kan online gebeuren via de Grondbank Community. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Grondtransportmelding: melding van afvoer naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking, van bodemmaterialen waarvoor er reeds een technisch verslag beschikbaar is (op de plaats van herkomst);
 • Grondtransportmelding onbekend: melding van afvoer naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking, van bodemmaterialen waarvoor er nog geen technisch verslag beschikbaar is (bvb. grondoverschotten van werken aan nutsleidingen).

Een voorafgaandelijke melding van afvoer van een partij naar een TOP/CGR/CSV is bovendien een expliciete voorwaarde om de resultaten van het technisch verslag te behouden. Wanneer een partij bodemmaterialen waarvoor al een technisch verslag werd opgemaakt op de werf van herkomst (en conform verklaard) zonder voorafgaandelijke melding naar een TOP, CGR of CSV werd vervoerd, dan dient de partij opnieuw volledige conform de bemonsteringsprocedure ingekeurd te worden. Een controlemonster volstaat m.a.w. niet.

Grote partijen
Partijen die voor hetzelfde gebruik in aanmerking komen mogen steeds samengevoegd worden. Dat betekent dus dat er voor elk van de individuele partijen eerst een conform verklaard technisch verslag beschikbaar moet zijn. Indien een bijkomende inkeuring vereist is, moet het resultaat daarvan eerst gekend zijn en moet de oorspronkelijke kwaliteit bevestigd worden.

Na samenvoeging gelden voor de samengevoegde partij de gebruiksmogelijkheden van de “slechtste” partij. Samenvoegen om een betere milieukwaliteit te bekomen dan voor samenvoeging is verboden (verdunnen).

Enkele voorbeelden:

 • 2 partijen bodemmaterialen met driedelige code 211 kunnen worden samengevoegd, voor een gebruik als bodem.
 • Een partij met driedelige code 411 mag worden samengevoegd met een partij met driedelige code 921, tenminste wanneer een bouwkundig bodemgebruik wordt beoogd. De volledige samengevoegde partij krijgt de driedelige code 921.

Kleine grondoverschotten
Op een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking kunnen partijen kleiner dan 250 m³ en op voorwaarde dat ze van eenzelfde type herkomst zijn, worden samengevoegd tot maximaal 1000 m³, waarna van de volledige partij een technisch verslag wordt opgemaakt.

Opgelet: wanneer u kleine partijen van niet verdachte herkomst, waarvoor géén technisch verslag verplicht was, samenvoegt tot meer dan 250 m³, is de opmaak van een technisch verslag voor de samengevoegde partij alsnog verplicht.

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

Ja, dat kan.  Het bodemdecreet bepaalt dat diegene die een nieuwe verontreiniging veroorzaakt daarvoor aansprakelijk is, zelfs indien geen fout werd begaan. Dit wordt regelmatig aangeduid met de term 'objectieve of foutloze aansprakelijkheid'. De schadelijder moet uiteraard aantonen dat de verontreinigende bodemmaterialen wel degelijk door u werd geleverd.

Grondverzet in overeenstemming met de richtlijnen van de Grondbank valt onder de dekking van de collectieve verzekering, ook indien dit grondverzet via een B-TOP loopt. De activiteiten op de B-TOP vallen echter niet onder de dekking. Dit heeft tot gevolg dat, indien bij een schadegeval aangetoond wordt dat dit het gevolg is van een fout op de B-TOP, er op de betrokken B-TOP verhaal kan worden uitgeoefend.


Grondverzet via door de vzw Grondbank gecertificeerde TOP's, CGR's en CSV's valt onder de dekking van de collectieve verzekering. De activiteiten (administratieve of opslagactiviteiten) op de C-TOP/CGR/CSV vallen ook onder de dekking en dit vanaf het ogenblik van certificatie. 
Indien bij een schadegeval aangetoond wordt dat de schade een gevolg is van een fout vóór de certificatie, kan er verhaal op de TOP of CGR worden uitgeoefend. Indien een schadegeval het gevolg is van een onopzettelijke administratieve of opslagfout na de certificatie, zal er geen verhaal uitgeoefend worden.
De verzekeraar kan steeds verhaal uitoefenen indien het schadegeval het gevolg is van een slechte reiniging. De feitelijke reinigingsactiviteiten zijn steeds uitgesloten van de verzekering.

Een volledige uitleg vindt u op conformverklaring TV.


Studiebureau / ontwerper / architect

Een technisch verslag wordt opgemaakt onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige (eBSD). U vindt een lijst van alle eBSD op de website van de OVAM.

De opdrachtgever is verplicht om een technisch verslag op te laten maken voor bouw- of infrastructuurproject en bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen.

Dit geldt ook voor de bodemmaterialen die vrijkomen tijdens de uitvoering van gestuurde boringen of diepteboringen, waarbij er een opmenging met bentoniet optreedt.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen (art. 173) waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is.

 1. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een niet-verdachte grond en het totale volume bedraagt minder dan 250 m³. (Het totale volume heeft betrekking op het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt of afkomstig is van het triëren en wassen van een oogst uit volle grond.)
 2. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een verdachte grond, het totale volume bedraagt minder dan 250 m³ en de bodemmaterialen worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone
 3. De bodemmaterialen worden binnen de zone voor gebruik ter plaatse opnieuw gebruikt, ongeacht het volume van de totale uitgraving;
 4. De bodemmaterialen worden uitgegraven, gebaggerd of geruimd in het kader van een bodemsanering en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject.
 5. Wanneer verschillende partijen, waarvoor per individuele partij de opmaak van een technisch verslag niet verplicht was, samengevoegd worden tot een samengestelde hoop, geldt alsnog de verplichting voor een technisch verslag van zodra de samengestelde hoop groter is of was dan 250 m³ ( met uitzondering van grondbrij).

In de VLAREBO zelf worden architect, studiebureau of ontwerper niet expliciet vermeld, maar u voert een aantal taken uit in opdracht van de bouwheer die wél wettelijke verplichtingen heeft in het kader van de grondverzetsregeling. Maak hierover duidelijk afspraken met uw opdrachtgever.

Zo berekent u als architect, studiebureau of ontwerpbureau de uit te graven of baggeren volumes en maakt u de uitvoeringsplannen op. Deze gegevens (uitgravingszones, dieptes …) zijn essentieel voor de opmaak van het technisch verslag en de verdere opvolging van de volumebalans door de bodembeheerorganisatie tijdens de uitvoering van de werken.  U heeft er alle belang om tijdig alle nodige informatie over te maken aan de erkende bodemsaneringsdeskundige met het oog op een vlotte uitvoering.

Bijkomend maakt u meestal ook de prijsvraag, het bestek of aanbestedingsdocumenten op.  In het technisch verslag en de conformverklaring kunnen een aantal uitvoeringsbepalingen staan die best vertaald worden in duidelijke afspraken in de prijsvraag, bestek of aanbestedingsdocumenten.  Voeg het technisch verslag en de conformverklaring dus niet zomaar toe als bijlage, maar verifieer of aangepaste/extra meetposten voorzien moeten worden in de meetstaat, aangepast aan de resultaten van het technisch verslag.  

Tot slot bent u mogelijk ook belast met het toezicht op de werken. 

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

In hoofdstuk XIII van het Vlarebo (art. 175) wordt expliciet aangegeven dat de bouwheer (aangeduid als 'initiatiefnemer van de werken') verplicht is om het technisch verslag te laten opmaken. In principe wordt het technisch verslag opgemaakt op de plaats waar de bodemmaterialen vrijkomen.

De bouwheer kan er echter voor opteren om de bodemmaterialen eerst te laten opslaan op een tussentijdse opslagplaats (TOP), centrum voor grondreiniging (CGR) of centrum voor slibverwerking (CSV). Vervolgens dient het technisch verslag opgemaakt te worden voor de gestockeerde partij(en). Dit wordt meestal contractueel bepaald tussen de bouwheer (opdrachtgever) en de aannemer die de uitgraving zal uitvoeren (of de TOP/CGR).

Het technisch verslag kan ook opgemaakt worden in opdracht van de steenbakkerij of betoncentrale die de bodemmaterialen heeft aanvaard. 


Landbouwers / voedingsverwerkende bedrijven

Grondbrij is de aarde die vrijkomt bij het wassen van land- en tuinbouwgewassen. Omdat grondbrij afkomstig is van landbouwterreinen (niet verdacht) en slechts in beperkte hoeveelheden vrijkomt, is de opmaak van een technisch verslag niet nodig. Ook indien de grondbrij – afkomstig van verschillende leveringen land- en tuinbouwgewassen – wordt samengevoegd tot meer dan 250 m³, moet er geen technisch verslag worden opgemaakt (in tegenstelling tot andere bodemmaterialen die worden samengevoegd tot meer dan 250m³).

Het transport van de grondbrij moet wel voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. Specifiek voor grondbrij bestaat de mogelijkheid om via een periodieke melding te werken.

Meer info over deze periodieke melding : plan van aanpak grondbrij (onder periodieke meldingen). 

Zowel landbouwbedrijven als voedingsverwerkende bedrijven hebben de mogelijkheid om de melding op periodieke basis te doen, en dit door aan te sluiten als periodiek melder grondbrij.  

Indien de afvoer van de grondbrij wordt verzorgd door een aannemer van grondwerken, dan dient deze zelf de melding uit te voeren. Zorg dat hierover op voorhand goede afspraken worden gemaakt.

Ja, een transportdocument (vrachtbon) is verplicht. Dit moet minstens de volgende gegevens bevatten:

 1. de identiteit van de producent van de grondbrij
 2. de identiteit van de vervoerder;
 3. de datum van transport van de bodemmaterialen;
 4. de plaats van oorsprong van de bodemmaterialen;
 5. de plaats van bestemming van de bodemmaterialen;
 6. de hoeveelheid bodemmaterialen;
 7. de nodige verwijzingen naar de melding.

De vrachtbon die u via Grondbank Community kan downloaden, nadat u het transport heeft gemeld, voldoet aan deze verplichtingen (een aantal gegevens dienen nog aangevuld te worden).

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

Het transport van de grondbrij moet voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. Dit kan via een individuele melding per transport, maar specifiek voor grondbrij bestaat ook de mogelijkheid om via een periodieke melding te werken.

Meer info over deze periodieke melding : plan van aanpak grondbrij 


Aansluiten bij de Grondbank

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

Alle aannemers van grond-, bagger- en ruimingswerken en vervoerders die betrokken zijn bij de werken in het kader van door de grondbank afgeleverde grondverzetladingen/meldingen dienen aangesloten te zijn bij de vzw Grondbank. Belangrijk hierbij is dat de waarborg van de collectieve verzekeringspolis slechts geldt in zover uitsluitend wordt gewerkt met partijen die eveneens bij de vzw Grondbank zijn aangesloten.

Een hoofdaannemer of vervoersorganisatie moet zich niet aansluiten bij de Grondbank indien:

 • zij niet zelf actief bij de uitvoering van de werken betrokken zijn, en/of
 • zij zelf geen grondverzettoelatingen wensen aan te vragen of meldingen willen doen.

Door aan te sluiten valt een hoofdaannemer of vervoersorganisator wel onder de dekking van de collectieve verzekering.


Wallonië

Walterre asbl werd op 18 maart 2019 erkend als ‘opérateur en charge des missions de contrôle qualité des terres et des mouvements de terres en Wallonie’ door het Waalse gewest. Walterre staat o.a. in voor :

 • Het afleveren van een ‘Certificat Controle de Qualité des Terres’ (CCQT) – de Waalse tegenhanger van de conformverklaring. Hiervoor dient u het ‘Rapport de Qualité des Terres’ (RQT) in te dienen bij Walterre;
 • Het afleveren van ‘Documents de transport’ (DT) - de Waalse tegenhanger van de grondverzettoelating. Hiervoor dient u voorafgaandelijk aan het transport een ‘Notification Mouvement de Terres’ (NMT) te doen bij Walterre.
 • Adviesverlening en ondersteuning van alle actoren die betrokken zijn bij het transport en het gebruik van grond in het Waalse gewest.

Alle aanvragen kan u doen via het digitaal platform van Walterre asbl. Vergeet niet om u eerst te registreren bij Walterre. U vindt het registratieformulier hier.

Ja, alle actoren die betrokken zijn bij grondverzet in het Waalse gewest, moeten zich laten registreren bij Walterre:  

 • Bouwheren 
 • Bodemsaneringsdeskundige (Expert Sol) 
 • Grondwerkers (site herkomst en/of bestemming) 
 • Exploitant van een voedingsverwerkend bedrijf (installation de production de terres végétales) – ivm de periodieke melding van grondbrij 
 • Vervoerders 
 • TOP’s, CGR’s : Installations Autorisées   
 • Exploitant van het ontvangende terrein 
   
  U kan dit doen aan de hand van dit registratieformulier

Het antwoord daarop is tweeledig:  
 
De grondverzetsregeling voorziet geen traceerbaarheid voor de grond die binnen de werf zelf wordt hergebruikt. De aannemer dient dus geen Notification Mouvement des Terres te doen.  


Toch is in sommige gevallen de opmaak van een Rapport Qualité des Terres verplicht:  

 • Verdachte terreinen : steeds een RQT verplicht, zelfs al blijft alle grond binnen de werf 
 • Onverdachte terreinen : enkel voor het deel dat van de werf wordt afgevoerd is een RQT verplicht. Indien de grond eerst naar een Installation Autorisée (Tussentijdse Opslagplaats, Centrum voor Grondreiniging) wordt afgevoerd, kan het RQT ook op de IA worden opgemaakt. 

OPGELET : indien de werf uit meerdere percelen bestaat met een verschillende bestemmingstype, dan moet men bij het hergebruik van die grond wel degelijk rekening houden met de gebruiksmogelijkheden. Het is niet uitgesloten dat bepaalde partijen niet gebruikt mogen worden op die delen die in een lager bestemmingstype zijn gelegen.  

Neen, in tegenstelling tot de Vlaamse grondverzetsregeling is de Waalse grondverzetsregeling enkel van toepassing op het gebruik van uitgegraven bodem.  
Voor grondbrij die wordt afgevoerd vanaf een voedingsverwerkend bedrijf, is er een periodieke meldingsplicht bij Walterre.  

De Waalse grondverzetregeling (Arrêté du Gouvernement Wallon van 15 juli 2018) stelt dat de opdrachtgever van grondwerken een Rapport de Qualité des Terres dient op te laten stellen in de volgende gevallen:  

Algemeen: 

 • Uitgravingen op terreinen die verdacht zijn voor bodemverontreiniging, ongeacht de grootte van de totale uitgraving. 
 • Uitgravingen van meer dan 400m³ (al dan niet verdacht terrein)  
 • Afvoer van grondoverschotten van uitgravingen in het kader van wegenwerken, tenzij de opdrachtgever in het bestek, aanbestedingsdocumenten reeds aangeeft in welke wegenwerk de grondoverschotten kunnen worden toegepast. Dit is enkel toegestaan voor gebruik van grondoverschotten in een andere wegenwerk waar de opdrachtgever zelf ook het beheer over heeft. 

 

Gebruik binnen de werf: 


Wanneer (een deel van) de grond binnen de werf gaat hergebruikt worden, is de opmaak van het RQT verplicht in de volgende gevallen: 

 • Verdachte terreinen : steeds een RQT verplicht, zelfs al blijft alle grond binnen de werf 
 • Onverdachte terreinen : enkel voor het deel dat van de werf wordt afgevoerd is een RQT verplicht, op voorwaarde dat op voorhand  gekend is welk deel zal worden hergebruikt. Indien de grond eerst naar een Installation Autorisée (Tussentijdse Opslagplaats, Centrum voor Grondreiniging) wordt afgevoerd, kan het RQT ook op de IA worden opgemaakt.  
  Het Rapport de Qualité des Terres (RQT) moet worden opgesteld ten minste voor aanvang van de werken.  Hierop geldt één uitzondering : indien de grondoverschotten naar Installation Autorisée (tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging,…) worden afgevoerd, moet het RQT niet op voorhand worden opgemaakt (Overgangsmaatregel tot minstens 30 juni 2021).  
  Indien grond van Vlaanderen naar Wallonië zal worden getransporteerd om in Wallonië gebruikt te worden, zal er steeds een RQT nodig zijn. De bovenvermelde uitzonderingen zijn m.a.w. niet van toepassing. 
  Belangrijk is ook dat het rapport de Qualité des Terres door de opdrachtgever (of de Exploitant van een Installation Autorisée) overgemaakt moet worden aan Walterre, om een Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT) te verkrijgen.  

In geval de grond zal worden afgevoerd van een werf, doet de opdrachtgever daarvoor beroep op een ‘Expert Sol’.  
Indien het een partij grond is die gestapeld ligt op een ‘Installation Autorisée’ (een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging,…), mag de exploitant van die vestiging zelf het ‘Rapport de Qualité des Terres‘ opstellen. Hij mag daarvoor uiteraard ook beroep doen op een ‘Expert Sol’.  
Hier vindt u een lijst van alle in het Waalse gewest erkende ‘Experts sol’. 

Ja, het Rapport de Qualité de Terres moet aan Walterre worden overgemaakt om een Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT) te verkrijgen. Het CCQT is de Waalse tegenhanger van de Vlaamse Conformverklaring.  Het CCQT is absoluut vereist opdat de aannemer in uitvoeringsfase een ‘Notification Mouvement des Terres’ kan doen.  

Een ‘Installation Autorisée’ is een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging/behandeling , enz… die daartoe vergund is conform de geldende reglementering in het gewest/land waarin deze site gevestigd is. Een installation autorisée dient ook geregistreerd te zijn bij Walterre asbl.  U kan dit doen aan de hand van dit registratieformulier

Er geldt een algemene (voorafgaandelijke) meldingsplicht voor grondafvoer buiten de werf, ongeacht het een werf betreft waarvoor de opmaak van een Rapport de Qualité des Terres (RQT) verplicht is of niet. De enige uitzondering waarvoor er géén melding nodig is, is de afvoer van grond vanaf werven met een totale uitgraving van minder dan 20m³ en het terrein niet verdacht is. 


Voorafgaandelijk aan het transport dient u een ‘Notification Mouvement de Terres’ (NMT) te doen via het digitaal platform van Walterre asbl.  Op basis van uw aanvraag zal Walterre vervolgens een ‘document de transport’ (DT) afleveren (Waalse tegenhanger van de grondverzettoelating). 
In tegenstelling tot in het Vlaamse gewest mag ook voor werven zonder RQT, het transport pas starten nadat Walterre de transportdocumenten heeft afgeleverd (In het Vlaamse gewest volstaat een simpele melding, zonder toelating, voor die werven waarvoor er geen Technisch verslag dient opgemaakt te worden).  


Vergeet niet om u eerst te registreren bij Walterre. U vindt het registratieformulier hier

Algemeen geldt dat een partij grond mag worden gebruikt worden in Wallonië indien deze grond voldoet aan de volgende voorwaarden: 

Gehalte aan stenen en bodemvreemde materialen: maximaal (massa- en volume %) : 

 • 1 % niet-gevaarlijke bouw- en sloopafval, andere dan inerte; 
 • 5 % organische materialen zoals hout of plantenresten; 
 • 5 % inert bouwpuin zoals beton, bakstenen, dakpannen, ceramische of bitumineuze materialen; 
 • 50 % steenachtig materiaal van nature aanwezig, zoals rotsresten. 

Voor grondoverschotten afkomstig van wegenwerken, die worden hergebruikt in het platform van een andere weg mag het gehalte aan bouwpuin maximaal 10% bedragen. 


Opmerkingen: koolresten dienen beschouwd te worden als organisch materiaal. Asbest valt onder geen enkele van de vermelde categorieën. 

 
De concentraties aan verontreinigende stoffen in de bodem mogen nooit hoger zijn dan : 

 • 40% van de ‘valeurs seuil’ voor minerale olie en 80 % voor de overige ‘valeurs seuils’ van annex 1 van het Waalse decreet decreet van 1 maart 2018 (Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols), en dit overeenkomstig het bestemmingstype van de ontvangende grond/perceel (type d’usage); 
 • Indien de grond van nature verhoogde concentraties bevat, kan deze – mits het respecteren van voorgaande bepalingen - ook worden toegepast op een terrein met eenzelfde of hoger (minder kwetsbaar) bestemmingstype, als wordt aangetoond dat het ontvangen de terrein gelijkaardige natuurlijke concentraties bevat.  

Voor werven waarvoor de opmaak van een Rapport Qualité des Terres niet verplicht is, worden de gebruiksmogelijkheden bepaald op basis van het bestemmingstype (type d’usage) van het terrein waar de grond uitgegraven wordt.  
De grond mag dan worden gebruikt op een ontvangend terrein dat gelegen is in hetzelfde bestemmingstype of een hoger (moins sensible) bestemmingstype.  

Een voorbeeld  : grond die wordt uitgegraven op een terrein gelegen in woongebied (BT III), kan worden gebruikt op terreinen gelegen in bestemmingstype III, IV en V (+ wegenwerken).  

Deze vraag wordt regelmatig gesteld wanneer men nog niet weet in welke gewest de grondoverschotten (Wallonië/Vlaanderen) uiteindelijk gebruikt zullen worden. Opdrachtgevers willen dan graag een rapport dat in beide gewesten geldig is.  
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Neem hiervoor zeker contact op met een erkende bodemsaneringsdeskundige / Expert Sol.  

Globaal gezien zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten/verschillen (niet exhaustief):  

 • Kies alleszins voor een erkende bodemsaneringsdeskundige/ Expert Sol die in de beide gewesten erkend is; 
 • De bemonsteringsstrategieën in beide gewesten zijn niet identiek. Daarom kiest men best voor de strengste van beiden. Doorgaans (maar niet altijd!) vereist deze in het Waalse Gewest het grootste aantal te boren meters en samen te stellen mengmonsters; 
 • Een aantal analysemethoden zijn niet dezelfde. Dit kan er toe leiden dat sommige analyses dubbel uitgevoerd dienen te worden; 
 • De analyseresultaten dienen getoetst te worden aan de respectievelijke normen (Waals/ Vlaams); 
 • In het Vlaamse gewest dient de Leidraad asbest gevolgd te worden bij de opmaak van een technisch verslag. In het Waalse gewest zijn er voorlopig nog geen uitgebreide richtlijnen voor de bemonstering. Wel is asbest ook in het Waalse gewest een genormeerde parameter. 

Neen, het RQT moet worden opgesteld door een in Wallonië erkende deskundige (‘expert sol’) 


Gewestgrensoverschrijdend transport

Bodem die uitgegraven wordt in het Vlaamse Gewest, maar toegepast wordt in een ander gewest of land, moet voldoen aan de regelgeving van het betreffende gewest of land. Raadpleeg ook onze FAQ's ivm Wallonië en transporten tussen Wallonië en Vlaanderen. 

Indien een technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie dan moet het transport wel gemeld worden in het kader van de opvolging van de totale volumebalans.

Opgelet: Transport van bodemmaterialen naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) wordt steeds beschouwd als een transport van afvalstoffen. Het transport dient steeds te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 

Voor uitvoer naar het buitenland is bovendien EVOA van toepassing (Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen). U dient een kennisgevingsdossier in te dienen bij OVAM.

Ja, indien u bodemmaterialen wil invoeren om deze hier in Vlaanderen te gebruiken (als bodem, bouwkundig bodemgebruik of vormvast produkt), moet inderdaad voldaan worden aan de bepalingen van het Vlarebo. (zie FAQs ivm de opmaak van het technisch verslag en het aanvragen van een bodembeheerrapport). Parallel hiermee zal tevens voldaan moeten worden aan de geldende bepalingen inzake invoer (buitenland) van afvalstoffen of transport over de gewestgrenzen heen.

Zie ook de FAQ's m.b.t. transport van en naar Wallonië. 

Voor gebruik van uitgegraven bodem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de 'Code van Goede Praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem' van toepassing. Het Brussels gewest aanvaardt dat het bodemonderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van een technisch verslag, mag worden gebruikt voor het gebruik van de gronden in Brussel. Voorwaarde is wel dat de resultaten minstens worden getoetst aan de Brusselse normen. Contacteer hiervoor een saneringsdeskundige die erkend is in het Brusselse gewest. 

Opgelet, indien de uitgegraven bodem vanuit Vlaanderen naar Brussel wordt vervoerd en de gewestgrens wordt overschreden, dient elk transport te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen.

Meer informatie vindt u hier.

Klik hier voor verder informatie.

 • Uw verplichting bij de Vlaamse erkende bodembeheerorganisatie
  - indien er reeds een technisch verslag en conformverklaring (TV + CTV) is, dient u de afvoer naar Wallonië te melden 
  - indien er nog geen TV is heeft u geen verdere verplichting 

 

 • Uw verplichting bij Walterre:  
  - uitgraving < 10 m³ en niet verdacht: geen verplichtingen 
  - uitgraving > 10 m³ of verdacht: RQT + CCQT + notification de mouvement des terres 

 

 • Algemeen : transport moet vergezeld zijn van een Identificatieformulier voor afvalstoffen  

 

 

 • Uw verplichting bij Walterre: RQT + CCQT + notification de mouvement des terres 
   
 • Uw verplichting bij de Vlaamse EBBOrg:   
  - uitgraving > 250 m³ of verdacht: TV + CTV + GVT/BBR 
  - uitgraving < 250 m³ en niet verdacht: geen verplichtingen 

 • Algemeen : transport moet vergezeld zijn van een Identificatieformulier voor afvalstoffen 
 • Uw verplichting bij de Vlaamse EBBOrg
  - indien er reeds een TV + CTV is, dient u de afvoer naar Wallonië te melden 
  - indien er nog geen TV is heeft u geen verdere verplichting

 

 • Uw verplichting bij Walterre:  
  - uitgraving < 10 m³ en niet verdacht: geen verplichtingen 
  - uitgraving > 10 m³ of verdacht: notification de mouvement des terres 

 

 •  Algemeen : transport moet vergezeld zijn van een Identificatieformulier voor afvalstoffen​
 • Uw verplichting bij Walterre:  
  - Verdachte werf : Steeds opmaak van een RQT + notification de mouvement des terres 
  - Onverdachte werf : notification de mouvement des terres 

 

 • Uw verplichting bij de Vlaamse EBBOrg:  het is aan te raden om een melding 'onbekende kwaliteit' te doen om de link met de werf van herkomst te bewaren 

 

 • Algemeen : transport moet vergezeld zijn van een Identificatieformulier voor afvalstoffen. Om de partij achteraf toe te passen in VL moet er een TV worden opgemaakt en conform verklaard en GVT/BBR aangevraagd. 

Transport van en naar het buitenland

Vooreerst is het belangrijk dat u zich goed informeert over de verplichtingen die u heeft m.b.t. het gebruik van de bodemmaterialen in het ontvangende land. Daarbij benadrukken we ook dat het gebruik van de verschillende bodemmaterialen (uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, bentonietslib of grondbrij) in dat land mogelijk onder verschillende wetgevingen wordt geregeld. 

Aangezien dergelijk transport onder de afvalstoffenwetgeving valt, zal u bovendien een aanvraag moeten indienen bij de OVAM, dienst Europa – team in- en uitvoer (inuit@ovam.be, 015/284391). Er dient bovendien een bankgarantie ten gunste van OVAM of gelijkwaardige verzekering te worden gesteld. Dit is verplicht volgens de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Zodra u uitgegraven bodem over de landsgrenzen brengt, valt hij als afvalstof onder het toepassingsgebied van EVOA.

Elk transport dient minstens te worden vergezeld van een identificatieformulier.