Grondverzettoelatingen en meldingen

Voorafgaandelijk aan de verplaatsing en hergebruik van bodemmaterialen (uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, bentonietmengsels of grondbrij) moet de uitvoerder van de werken de nodige grondverzettoelatingen aanvragen of meldingen doen bij een erkende bodembeheerorganisatie.

Aanvragen van grondverzettoelatingen voor bodemmaterialen die u wil hergebruiken binnen de werf of op een andere eindbestemming

U dient de volgende stappen te zetten:

 • Voorafgaandelijk aan het gebruik binnen de werfzone of het transport naar de eindbestemming moet u een grondverzettoelating aanvragen. Vermeld het te transporteren volume en voeg een SVA toe aan de aanvraag.
 • Het transport mag pas aanvatten nadat u een grondverzettoelating heeft ontvangen. U kan een vrachtdocument downloaden.
 • Na afronding van het hergebruik of de afvoer bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank
 • Op basis van deze ontvangstverklaring maakt de Grondbank een bodembeheerrapport op (een BBR per eindbestemming).
 • Bezorg uw opdrachtgever én de eindgebruiker een kopie van deze bodembeheerrapporten.

Hoe kan ik een grondverzettoelating aanvragen in Grondbank Community?

Melden van transport van bodemmaterialen naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging, centrum voor slibverwerking of stortplaats

Hoe gaat u te werk:

 • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Community Online. Vermeld het te transporteren volume en de TOP, CGR, CSV  of stortplaats waar de bodemmaterialen naar afgevoerd zullen worden. Nadat u de melding heeft gedaan kan u een vrachtdocument downloaden. 
 • Opgelet: voor transport van verontreinigde bodemmaterialen, of transport naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) dient het transport te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 
 • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank

Hoe kan ik een grondtransportmelding doen in Grondbank Community?

Melden van transport van bodemmaterialen naar andere gewesten of landen

Onderneem volgende stappen:

 • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Community. Vermeld het te transporteren volume en het adres van de bestemming (in het andere gewest of land) waar de bodemmaterialen naar afgevoerd zullen worden.
 • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een vrachtdocument downloaden.
  Opgelet: voor transport van verontreinigde bodemmaterialen, of transport naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) dient het transport te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 
 • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank

Hoe kan ik een grondtransportmelding doen in Grondbank Community?

Opgelet:

 • In het Waalse of Brusselse gewest zijn andere regels m.b.t. het gebruik van bodemmaterialen van toepassing. Het is essentieel dat u zich hierover terdege informeert.
 • In andere landen zijn eveneens andere regels m.b.t. het gebruik van bodemmaterialen van toepassing. Voorafgaandelijk moet u bovendien een kennisgevingsdossier indienen bij OVAM. Meer hierover in onze FAQ.
 • Transport van bodemmaterialen naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) wordt steeds beschouwd als een transport van afvalstoffen. Het transport dient steeds te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 

Melden van transport van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is

Hoe gaat u te werk:

 • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Online. Vermeld het te transporteren volume en het adres van herkomst én de bestemming.
 • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een vrachtdocument downloaden.
 • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank

Hoe kan ik een grondtransportmelding doen in Grondbank Community?

Grondverzettoelatingen en meldingen