Landbouwers / voedingsverwerkende bedrijven

U heeft als landbouwer of voedingsverwerkend bedrijf te maken met grondbrij die vrijkomt bij het triëren en het wassen van land- en tuinbouwgewassen.

De geoogste gewassen worden gereinigd en ontdaan van resten teelaarde in het landbouwbedrijf zelf of bij een voedingsverwerkend bedrijf. Deze overschotten grondbrij worden meestal in kleine retourvrachten opnieuw naar de akkers - waar de gewassen vandaan kwamen - afgevoerd.

Sinds 1 april 2019 wordt het gebruik van grondbrij geregeld via de bepalingen van hoofdstuk XIII van het VLAREBO (Vlaams Reglement inzake Bodemsanering en Bodembescherming). Dat betekent concreet dat het transport ervan moet gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie (behalve voor voertuigcombinaties met een gewicht van minder dan 3,5 ton MTM).

Zowel landbouwbedrijven als voedingsverwerkende bedrijven worden geconfronteerd met de nieuwe meldingsplicht. Voor beiden kan de melding op periodieke basis (art 173/1 §3) gebeuren, en dit door aan te sluiten bij Grondbank als “periodiek melder grondbrij”.   

Door aan te sluiten krijgt u toegang tot Grondbank Community waar u volledig digitaal de periodieke melding kan doen, en de nodige vrachtdocumenten kan downloaden met een minimum aan administratie.

Hier vindt u de praktische afspraken i.v.m. de periodieke melding en de onderlinge communicatie.

Aansluiting

Zowel landbouwers, voedingsverwerkende bedrijven als beroepsorganisaties kunnen aansluiten bij de Grondbank om deze nieuwe periodieke meldingsplicht te vervullen.

Grondverzet voor landbouwers

FAQ

Grondbrij is de aarde die vrijkomt bij het wassen van land- en tuinbouwgewassen. Omdat grondbrij afkomstig is van landbouwterreinen (niet verdacht) en slechts in beperkte hoeveelheden vrijkomt, is de opmaak van een technisch verslag niet nodig. Ook indien de grondbrij – afkomstig van verschillende leveringen land- en tuinbouwgewassen – wordt samengevoegd tot meer dan 250 m³, moet er geen technisch verslag worden opgemaakt (in tegenstelling tot andere bodemmaterialen die worden samengevoegd tot meer dan 250m³).

Het transport van de grondbrij moet wel voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. Specifiek voor grondbrij bestaat de mogelijkheid om via een periodieke melding te werken.

Meer info over deze periodieke melding : plan van aanpak grondbrij (onder periodieke meldingen). 

Zowel landbouwbedrijven als voedingsverwerkende bedrijven hebben de mogelijkheid om de melding op periodieke basis te doen, en dit door aan te sluiten als periodiek melder grondbrij.  

Indien de afvoer van de grondbrij wordt verzorgd door een aannemer van grondwerken, dan dient deze zelf de melding uit te voeren. Zorg dat hierover op voorhand goede afspraken worden gemaakt.

Ja, een transportdocument (vrachtbon) is verplicht. Dit moet minstens de volgende gegevens bevatten:

 1. de identiteit van de producent van de grondbrij
 2. de identiteit van de vervoerder;
 3. de datum van transport van de bodemmaterialen;
 4. de plaats van oorsprong van de bodemmaterialen;
 5. de plaats van bestemming van de bodemmaterialen;
 6. de hoeveelheid bodemmaterialen;
 7. de nodige verwijzingen naar de melding.

De vrachtbon die u via Grondbank Community kan downloaden, nadat u het transport heeft gemeld, voldoet aan deze verplichtingen (een aantal gegevens dienen nog aangevuld te worden).

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

Het transport van de grondbrij moet voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie. Dit kan via een individuele melding per transport, maar specifiek voor grondbrij bestaat ook de mogelijkheid om via een periodieke melding te werken.

Meer info over deze periodieke melding : plan van aanpak grondbrij 

Grondverzet voor landbouwers