Meldingsplicht kleine werven

De afvoer van bodemmaterialen afkomstig van kleine werken waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet is verplicht valt ook onder de meldingsplicht, tenzij het transport gebeurt met een maximale voertuigcombinatie van 3,5 ton.

Per bestemming moet de aannemer het transport voorafgaandelijk melden. Na afloop van het transport bevestigt hij het geleverde volume. De aannemer dient te beschikken over een verklaring van de bouwheer dat het over een werk gaat met een totaal volume kleiner dan 250m³ en dat het terrein niet verdacht is voor bodemverontreiniging. 

Een melding uitvoeren via onze Grondbank Community is gratis. Wel dient u bij de Grondbank aangesloten te zijn. Indien u als aannemer enkel kleine werken uitvoert - waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet vereist is - volstaat een aansluiting als 'aannemer kleine werven'. 

Hoe gaat u te werk:

  • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Community. Vermeld het te transporteren volume en het adres van herkomst én de bestemming.
  • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een vrachtdocument downloaden.
  • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank.

Voor de systematische en georganiseerde afvoer van bodemmaterialen in het kader van werken aan nutsvoorzieningen, alsook voor de retourtransporten van grondbrij afkomstig van het wassen van teeltgewassen, kan een gecentraliseerde, periodieke melding gebeuren.