Grondverzet van A tot Z

Dit schema is een onderdeel van de traceerbaarheidsprocedure van de vzw Grondbank.

= Opdrachtgever
= Aannemer
= TOP/CGR

(*) Aanvragen en raadplegen kan via 'Grondbank Online'.


(1) Technisch verslag
De bouwheer laat voor zijn bouw- of infrastructuurproject een technisch verslag opmaken door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Het technisch verslag bevat een zoneringsplan en een opmetingstabel waarin de gebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem/uitgegraven bodem worden beschreven. Voor een lijst van erkende bodemsaneringsdeskundigen, klik hier.

(2) Conformverklaring
De bouwheer of de erkende bodemsaneringsdeskundige stuurt het technische verslag op naar de vzw Grondbank om dit conform te laten verklaren. Grondbank besteedt hierbij vooral aandacht aan de betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid van het technisch verslag. Dit is een belangrijke stap om uw project kostenefficiënt aan te pakken. Hoe een conformverklaring aanvragen? Klik hier.

(3) Bestekposten
De bouwheer neemt de resultaten van het technisch verslag op in het bestek. Daarbij dient hij zowel rekening te houden met de gebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem, als met de effectieve grondstromen van het bouw- of infrastructuurproject. Aangezien deze sterk kunnen variëren, is een projectmatige aanpak nodig. Vragen over de opmaak van bestekken? Contacteer onze Cel Ondersteuning (02/5455883).

(4) Melding start der werken
Voordat de grondwerken starten meldt de aannemer de start der werken aan de Grondbank. Dit kan via onze online toepassing.

(5) Gebruiksbrief
Voorafgaandelijk aan het hergebruik van grond binnen de projectzone vraagt de aannemer een bodembeheerrapport aan (aanvraag bodembeheerrapport binnen de werf). Grondbank toetst het voorgestelde gebruik aan de voorwaarden van het technisch verslag en levert een gebruiksbrief af. Deze is het startschot voor de werken en garandeert dat de uitgegraven bodem effectief gebruikt mag worden in de voorgestelde toepassing.
Hoe een bodembeheerrapport voor hergebruik binnen de werf aanvragen?

(6) Melding afvoer TOP of CGR
De aannemer meldt de afvoer naar een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging voorafgaandelijk aan de Grondbank. Deze grondtransportmelding is essentieel om de resultaten van het technisch verslag te kunnen behouden. Bovendien is een melding verplicht:

  1. voor alle partijen van meer dan 250 m³; of
  2. voor partijen van meer dan 50 m³, indien de opmaak van een technisch verslag verplicht is

De Grondbank brengt de TOP/CGR elektronisch op de hoogte. Het transport kan – zonder verdere toelating van de vzw Grondbank – starten. Indien gewenst bezorgen wij u de nodige vrachtdocumenten.
De TOP/CGR maakt na afloop van het transport de eindverklaring over aan de Grondbank. Hoe een Grondtransportmelding doen?

(7) Grondtransporttoelating
Voorafgaandelijk aan het transport naar een nieuwe eindbestemming vraagt de aannemer een bodembeheerrapport aan (aanvraag bodembeheerrapport buiten de werf). Grondbank toetst het voorgestelde gebruik aan de wettelijke voorwaarden en levert vervolgens een grondtransporttoelating af. Deze grondtransporttoelating is het startschot voor het transport en garandeert dat de uitgegraven bodem effectief gebruikt mag worden in de voorgestelde toepassing.
Hoe een bodembeheerrapport voor gebruik buiten de werf aanvragen?

(8) Vrachtbon
Nadat u het transport heeft gemeld ontvangt u een vrachtbon van de Grondbank. Voor elke vervoerder die u opgeeft, ontvangt u een volledig gebruiksklare vrachtbon.

(9) Eindverklaring
Nadat alle grondverzet binnen de werf afgerond is, wordt het definitieve volume op de eindverklaring ingevuld en wordt deze ondertekend door de aannemer én de afnemer. De eindverklaring wordt vervolgens teruggestuurd naar de Grondbank, zodat het bodembeheerrapport kan afgeleverd worden.

(10) Eindverklaring
Nadat alle uitgegraven bodem afgeleverd werd op de eindbestemming, wordt het definitieve volume op de eindverklaring ingevuld en wordt deze ondertekend door de aannemer én de afnemer. De eindverklaring wordt vervolgens teruggestuurd naar de Grondbank, zodat het bodembeheerrapport kan afgeleverd worden.

(11) Melding afvoer voor variante stromen

Voor alle afvoer van uitgegraven, gebaggerde of geruimde grond die deel uitmaakt van een technisch verslag moet de afvoer ervan gemeld worden, ook wanneer de grond wordt afgevoerd naar een ander gewest of land, een deponie, … of naar een afvalverwerker/breker (wanneer bvb de bodemmaterialen meer dan 75% bodemvreemde materialen bevatten).

De aannemer meldt de afvoer aan de Grondbank. Dit kadert in de opvolging van de totale volume-balans.

Opgelet: de melding ontslaat u niet van andere verplichtingen (bvb. identificatieformulier, kennisgevingsdossier bij uitvoer naar andere landen, …)