Studiebureau/ontwerper/ architect

U treedt op in naam van uw opdrachtgever. Daarom is het belangrijk te weten dat uw opdrachtgever als bouwheer een aantal taken en verplichting heeft in het kader van de grondverzetsregeling (Vlarebo hoofdstuk XIII) wanneer hij bouw- of infrastructuurproject uitvoert, alsook bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen. 

 • Voorafgaandelijk aan de grond-, bagger- of ruimingswerken moet de bouwheer een technisch verslag laten opstellen. Dit technisch verslag moet vervolgens worden conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie zoals Grondbank vzw. 
 • Vervolgens moet het technisch verslag en de conformverklaring in bestek, prijsvraag of aanbestedingsdocumenten toegevoegd worden.

Ten laatste na uitvoering van de werken moet de bouwheer een kopie van de bodembeheerrapporten ontvangen van de uitvoerder die het correcte gebruik en de traceerbaarheid van de bodemmaterialen attesteren.

Vallen de werken onder één van de uitzonderingsregels? In dat geval volstaat het om de aannemer een verklaring voor te leggen dat de opmaak van een technisch verslag niet vereist is. 

Hieronder vindt u specifiek FAQ voor ontwerpbureaus en architecten, we verwijzen ook graag naar de FAQ voor de bouwheren.

Grondverzet voor studiebureaus, ontwerpers of architecten

FAQ

Hieronder vindt u specifiek FAQ voor ontwerpbureaus en architecten, we verwijzen ook graag naar de FAQ voor de bouwheren.

De opdrachtgever is verplicht om een technisch verslag op te laten maken voor bouw- of infrastructuurproject en bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen.

Dit geldt ook voor de bodemmaterialen die vrijkomen tijdens de uitvoering van gestuurde boringen of diepteboringen, waarbij er een opmenging met bentoniet optreedt.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen (art. 173) waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is.

 1. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een niet-verdachte grond en het totale volume bedraagt minder dan 250 m³. (Het totale volume heeft betrekking op het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt of afkomstig is van het triëren en wassen van een oogst uit volle grond.)
 2. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een verdachte grond, het totale volume bedraagt minder dan 250 m³ en de bodemmaterialen worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone
 3. De bodemmaterialen worden binnen de zone voor gebruik ter plaatse opnieuw gebruikt, ongeacht het volume van de totale uitgraving;
 4. De bodemmaterialen worden uitgegraven, gebaggerd of geruimd in het kader van een bodemsanering en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject.
 5. Wanneer verschillende partijen, waarvoor per individuele partij de opmaak van een technisch verslag niet verplicht was, samengevoegd worden tot een samengestelde hoop, geldt alsnog de verplichting voor een technisch verslag van zodra de samengestelde hoop groter is of was dan 250 m³ ( met uitzondering van grondbrij).

In de VLAREBO zelf worden architect, studiebureau of ontwerper niet expliciet vermeld, maar u voert een aantal taken uit in opdracht van de bouwheer die wél wettelijke verplichtingen heeft in het kader van de grondverzetsregeling. Maak hierover duidelijk afspraken met uw opdrachtgever.

Zo berekent u als architect, studiebureau of ontwerpbureau de uit te graven of baggeren volumes en maakt u de uitvoeringsplannen op. Deze gegevens (uitgravingszones, dieptes …) zijn essentieel voor de opmaak van het technisch verslag en de verdere opvolging van de volumebalans door de bodembeheerorganisatie tijdens de uitvoering van de werken.  U heeft er alle belang om tijdig alle nodige informatie over te maken aan de erkende bodemsaneringsdeskundige met het oog op een vlotte uitvoering.

Bijkomend maakt u meestal ook de prijsvraag, het bestek of aanbestedingsdocumenten op.  In het technisch verslag en de conformverklaring kunnen een aantal uitvoeringsbepalingen staan die best vertaald worden in duidelijke afspraken in de prijsvraag, bestek of aanbestedingsdocumenten.  Voeg het technisch verslag en de conformverklaring dus niet zomaar toe als bijlage, maar verifieer of aangepaste/extra meetposten voorzien moeten worden in de meetstaat, aangepast aan de resultaten van het technisch verslag.  

Tot slot bent u mogelijk ook belast met het toezicht op de werken. 

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...
Grondverzet voor studiebureaus, ontwerpers of architecten