Hoe aansluiten

Stuur het aansluitingsformulier volledig en ondertekend naar de vzw Grondbank. Afhankelijk of u wenst aan te sluiten als aannemer, vervoerder of tussentijdse opslagplaats / centrum voor grondreiniging, DOP, landbouwer, nutsmaatschappij,... impliceert een aansluiting bij de vzw Grondbank dat u zich akkoord  verklaart met onze tarieven en de algemene voorwaarden.

Welke aansluiting?

Aansluiting is verplicht voor organisaties betrokken bij de uitvoering van de werken, het transport, de tussentijdse opslag, grondreiniging of slibverwerking. Voor andere actoren is aansluiting optioneel.

Bouwheer (2): persoon of organisatie die het initiatief neemt om een bouw-, infrastructuur-, bagger- of ruimingswerk te realiseren waarbij er bodemmaterialen vrijkomen. De bouwheer doet beroep op een erkend bodemsaneringsdeskundige om een technisch verslag op te laten stellen en laat dit conform verklaren.

Studiebureau (2) - het ontwerp- of studiebureau dat – in opdracht van de bouwheer – instaat voor het ontwerp en/of de opvolging van bouw-, infrastructuur, bagger- of ruimingswerken waarbij er bodemmaterialen vrijkomen.

Erkende bodemsaneringsdeskundige (1) (2) - maakt in opdracht van de bouwheer, waterloopbeheerder of openbaar bestuur een technisch verslag op en staat in voor de begeleiding van de uitgravings-, bagger- of ruimingswerken.

Aannemer (1) (2): de aannemer die instaat voor de uitvoering van de uitgravings-, bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen vrijkomen. De aannemer is verantwoordelijk voor het selectief uitgraven/baggeren van de bodemmaterialen conform het technisch verslag en de conformverklaring. Aangesloten aannemers kunnen o.a. in afwachting van hergebruik ter plaatse of afvoer de bodemmaterialen tussentijds op de werf stockeren (W-TOP), conformverklaringen, gebruiksbrieven en grondtransporttoelatingen aanvragen en alle meldingen (incl. deze van de ‘aannemer kleine werven’) uitvoeren conform de bepalingen van het Vlarebo.

Hoofdaannemers die de grond-, bagger- of ruimingswerken niet zelf uitvoeren zijn niet verplicht om aan te sluiten. Aansluiting biedt voor hen echter het voordeel dat zij zelf kunnen instaan voor de aanvragen en meldingen. Bovendien genieten zij de dekking van de door Grondbank onderschreven collectieve verzekeringspolis.

Aannemer kleine werven (1) (2): aannemer die instaat voor de uitvoering van de grond-, bagger- of ruimingswerken waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is (werken van minder dan 250 m³, onverdacht terrein). Hij dient de afvoer van bodemmaterialen die vrijkomen op deze kleine werven voorafgaandelijk aan de Grondbank te melden.

Vervoerder (1): aansluiting is verplicht voor transporten uitgevoerd in het kader van een door de Grondbank afgeleverde grondverzettoelating.

 TOP (tussentijdse opslagplaats voor bodemmaterialen), CGR (exploitatie voor reiniging van bodemmaterialen), CSV (centrum voor slibverwerking) (1) (2):

  • B-TOP/CSV = bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaats voor bodemmaterialen en/of centrum voor slibverwerking. Zij moet daarbij voldoen aan de traceerbaarheidsprocedure zoals opgenomen in het Draaiboek van de vzw Grondbank en de CvGP van OVAM.
  • C-TOP/CGR/CSV = gecertificeerde tussentijdse opslagplaats voor bodemmaterialen, centrum voor grondreiniging en/of centrum voor slibverwerking. Zij moet daarbij voldoen aan de traceerbaarheidsprocedure zoals opgenomen in het Kwaliteitsreglement en de CvGP van OVAM.  

Definitieve opslagplaats voor uitgegraven bodemmaterialen (DOP): groeve/graverij of put die in het kader van rubriek 60 van Vlarem bodemmaterialen aanvaardt. Grondbank Online laat toe om de aangevoerde stromen op te volgen.

Periodiek melder bodemmaterialen (1) (2): nutsbedrijf of lokaal bestuur dat periodieke meldingen wil doen i.h.k.v. systematische en georganiseerde afvoer van bodemmaterialen. Zij verbindt er zich toe het ‘plan van aanpak voor nutsmaatschappijen’ of het ‘plan van aanpak steden en gemeenten’ te respecteren i.v.m. de periodieke melding.

Periodiek melder grondbrij (1) (2) - voedingsverwerkend bedrijf of beroepsorganisatie die periodieke meldingen wil doen i.h.k.v. systematische en georganiseerde afvoer van grondbrij. Zij verbindt er zich toe het ‘plan van aanpak grondbrij’ te respecteren i.v.m. de periodieke melding.

Landbouwer (1) (2): land- of tuinbouwbedrijf dat periodieke meldingen wil doen i.h.k.v. systematische en georganiseerde afvoer van grondbrij afkomstig van het wassen/reinigen van eigen gewassen. Zij verbindt er zich toe het ‘plan van aanpak grondbrij’ te respecteren i.v.m. de periodieke melding.

(1) Aansluiting verplicht om als actor te kunnen optreden en/of op onze dienstverlening beroep te kunnen doen.

(2) 24/24 - 7/7 toegang tot onze online community met aangepaste functionaliteiten op maat van het type aansluiting.

Hoe aansluiten