Algemene voorwaarden Grondbank vzw versie 20210401

Artikel 1. – Begrippen en toepassingsgebied

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, dienstverleningen, opdrachten en overeenkomsten van en met Grondbank vzw.
1.2 De belangrijkste begrippen en termen in deze voorwaarden, in andere documenten en op de website van Grondbank vzw worden gegroepeerd en verklaard in een begrippenlijst die o.a. op www.grondbank.be kan worden gevonden.
1.3 Door aan te sluiten bij Grondbank vzw, door een contract af te sluiten met Grondbank vzw, door ondertekening van de op hem betrekking hebbende formulieren of verklaringen of door het aanvragen van diensten verklaart de afnemer, aangeslotene of contractant zich akkoord met onderhavige voorwaarden en de begrippenlijst. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer, aangeslotene of contractant zijn slechts geldig indien zij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden door een daartoe gemachtigd persoon of orgaan van Grondbank vzw.
1.4 Grondbank vzw kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen per post of per email of via haar website aan de bij de wijziging betrokken aangeslotenen of contractanten worden meegedeeld.
1.5 De nietigheid van een van de bepalingen van deze voorwaarden brengt in geen geval de nietigheid van het geheel met zich mee.

Artikel 2 – Dienstverlening en ketenzorgsysteem

2.1 Grondbank vzw organiseert ten voordele van haar aangeslotenen en contractanten een dienstverlening in het kader van haar erkenning als bodembeheerorganisatie en haar andere statutaire opdrachten.
2.2 Grondbank vzw streeft er naar haar aangeslotenen, contractanten en andere bij het grondverzet betrokken actoren zo goed mogelijk te informeren, o.a. door de organisatie van informatiesessies en opleidingen, via haar website en door de verspreiding van nieuwsberichten. Indien iets toch nog onduidelijk zou zijn kan telefonisch, schriftelijk of via e-mail informatie ingewonnen worden bij de administratieve diensten van Grondbank vzw.
2.3 Aangeslotenen en contractanten worden geacht de specifieke eigenschappen van de dienstverlening van Grondbank vzw te kennen en te aanvaarden.
2.4 Grondbank vzw kan haar ketenzorgsysteem ten allen tijde eenzijdig aanpassen.
2.5 Aangeslotenen en contractanten verbinden zich er toe de op hen betrekking hebbende onderdelen van het ketenzorgsysteem van Grondbank vzw zelf nauwgezet toe te passen, alsmede uitsluitend samen te werken met actoren die eveneens bij Grondbank vzw zijn aangesloten, met uitzondering van de initiatiefnemer grondwerken of de afnemer.

Artikel 3 – Aansluiting

3.1 Aanvragen tot aansluiting worden schriftelijk ingediend d.m.v. het daartoe voorziene formulier.
3.2 De wijze waarop men bij het grondverzet betrokken, is bepaalt de hoedanigheid/-heden in dewelke men bij Grondbank vzw dient aan te sluiten. Op de website van Grondbank vzw onder de rubriek ‘hoe aansluiten’ worden de verschillende hoedanigheden beschreven, alsmede de richtlijnen die nageleefd moeten worden.
3.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is de aansluiting voor onbepaalde duur.
3.4 Beslissingen tot weigering van een aanvraag tot aansluiting zullen worden gemotiveerd en schriftelijk aan de aanvrager worden meegedeeld. Tegen de beslissing tot weigering kan beroep ingediend worden bij het klachten- en beroepscomité.
3.5 Aangeslotenen betalen jaarlijkse aansluitingsbijdragen. Deze bijdragen zijn ondeelbaar. Wijzigingen m.b.t. de gegevens die de aansluitingsbijdragen beïnvloeden zoals de erkenningsklasse van aannemers of het aantal transportmiddelen dat men als vervoerder gebruikt voor het vervoeren van uitgegraven bodem dienen schriftelijk of per e-mail aan Grondbank vzw te worden gemeld. Een melding van wijzigingen heeft geen aanpassing van de aansluitingsbijdrage voor het lopende jaar tot gevolg.
3.6 Aangeslotenen aanvaarden dat de aansluitingsbijdragen eenzijdig kunnen worden gewijzigd door Grondbank vzw.
3.7 Aangeslotenen kunnen tegen vergoeding beroep doen op de dienstverlening van Grondbank vzw. Aangeslotenen kunnen tevens deel uitmaken van de cellen van beroepsbelangen opgericht binnen Grondbank vzw.

Artikel 4 – Schorsing en beëindiging aansluiting

4.1 Aansluitingen kunnen opgezegd worden d.m.v. een aangetekend schrijven, dit ten laatste één maand voor de verjaardag van de aansluiting.
4.2 Bij de vaststelling van onrechtmatige handelingen kan Grondbank vzw de aangeslotene of contractant schorsen en daardoor tijdelijk de uitvoering van de verplichtingen van Grondbank vzw opschorten.
4.3 In geval van bedrog of zware fout of wanneer vastgesteld wordt dat een aangeslotene dezelfde onrechtmatige handelingen blijft stellen kan Grondbank vzw de aansluiting onmiddellijk stopzetten.
4.4 Beslissingen tot schorsing van een aangeslotene of contractant of tot beëindiging van de aansluiting worden schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld. In het schrijven zal de aangeslotene of contractant worden gewezen op de mogelijkheid tegen de beslissing beroep in te dienen bij het klachten- en beroepscomité.

Artikel 5. – Controle, bewaring documenten

5.1 Aangeslotenen en contractanten geven uitdrukkelijk toelating aan Grondbank vzw en de door haar daartoe aangestelde derden door middel van al dan niet aangekondigde controles in hun kantoren, installaties, inrichtingen en werven en/of tijdens het transport, de correcte toepassing van haar ketenzorgsysteem te controleren.
5.2 Aangeslotenen en contractanten leggen tevens alle formulieren, documenten en andere informatie waarmee de naleving van het ketenzorgsysteem kan worden gecontroleerd op eerste verzoek voor aan Grondbank vzw en/of de door haar daartoe aangestelde derden. Deze documenten, formulieren en informatie dienen minstens 7 jaar bewaard te worden.
5.3 Indien de toegang tot de werf onder de controle valt van een derde dient de aangeslotene of contractant ervoor te zorgen dat Grondbank vzw of de door haar aangeduide derde deze te allen tijde kan betreden.

Artikel 6. – Beperking van schade

6.1 Indien in de loop van een project nieuwe, belangrijke informatie betreffende de kwaliteit van de uitgegraven bodem, met inbegrip van het gehalte aan stenen en andere bodemvreemde materialen, aan het licht zou komen, zoals het vrijkomen van verdachte plekken tijdens de uitvoering van de graafwerken, dan dient de aangeslotene of contractant dit zo snel mogelijk aan de andere betrokken actoren en Grondbank vzw te melden. De aangeslotene of contractant dient tevens het nodige te doen om de schade maximaal te beperken.
6.2 Indien bijkomende informatie ingewonnen wordt betreffende de kwaliteit van de uitgegraven bodem, zoals door het (laten) nemen en analyseren van bodemmonsters, of indien men vaststelt of op de hoogte gebracht wordt van het feit dat een derde partij een dergelijk initiatief neemt, dan moet, in zover dit in redelijkheid verantwoord is, gewacht worden met de verwerking en/of verspreiding van de uitgegraven bodem of de materialen waarin deze verwerkt wordt tot de resultaten van de ingewonnen informatie het gebruik, zoals toegestaan door de gebruiksbrief of de grondtransporttoelating, hebben bevestigd.

Artikel 7. – Financieel

7.1 Tenzij nadrukkelijk anders bepaald, zijn alle in de documenten, formulieren en contracten van Grondbank vzw opgegeven bijdragen, vergoedingen, tarieven en prijzen exclusief BTW, taksen en heffingen.
7.2 Bezwaren betreffende een factuur moeten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Grondbank vzw gemeld worden. Bezwaar tegen de hoogte van een factuur schorst de betalingsverplichting niet op.
7.3 Tenzij anders vermeld op de factuur geldt een betalingstermijn van 30 kalenderdagen. Betalingen dienen te gebeuren d.m.v. overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur.
7.4 Elk op de vervaldag onbetaald bedrag brengt van rechtswege zonder enige voorafgaande aanmaning een intrest op van 1% per maand. Onverminderd deze intresten wordt elk op zijn vervaldatum onbetaald bedrag automatisch en van rechtswege verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van € 25 en dit ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet- of laattijdige betaling.
7.5 Indien aangeslotenen of contractanten hun verbintenissen, waaronder het tijdig betalen van zijn facturen, niet nakomen kan Grondbank vzw gebruik maken van de exceptie van niet-nakoming, d.w.z. haar dienstverlening en verbintenissen opschorten tot de aangeslotene of contractant zijn verbintenissen is nagekomen.
7.6 Contractueel overeengekomen prijzen worden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, jaarlijks als volgt aangepast aan de evolutie van de algemene index van de bediendensalarissen in België: nieuwe prijs = oude prijs x (0,8 x (Sn / Sr) + 0,2). Daarbij is Sr de referentie-index van het trimester voorafgaand aan de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten en Sn de index van het trimester dat voorafgaat aan de verjaardag.
7.7 Betalingen kunnen worden aangerekend op de oudste schuld en, in voorkomend geval, eerst op de intresten en het schadebeding.

Artikel 8. – Verbintenissen

8.1 Vertegenwoordigers of ondergeschikten van Grondbank vzw kunnen Grondbank vzw niet verbinden, tenzij zij daartoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn op de wijze bepaald in de statuten.
8.2 Overeenkomsten, voorbereid door vertegenwoordigers of ondergeschikten van Grondbank vzw, zijn slechts geldig na schriftelijke goedkeuring door de daartoe gemachtigde personen of organen van Grondbank vzw. Indien de overeenkomst geweigerd wordt, wordt de betrokkene daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Grondbank vzw zal in dat geval geen enkele vergoeding verschuldigd zijn, tenzij de terugbetaling van een eventueel reeds betaald voorschot.
8.3 Indien een aangeslotene of contractant binnen de maand nadat hij hiertoe bij aangetekend schrijven werd aangezegd nog steeds zijn verbintenissen niet nakomt heeft Grondbank vzw het recht alle overeenkomsten met de aangeslotene contractant als beëindigd te beschouwen.

Artikel 9. – Klachten en problemen

9.1 Klachten betreffende de decretaal bepaalde taken van Grondbank vzw, de toepassing van het ketenzorgsysteem in individuele gevallen, de weigering een conformverklaring, gebruiksbrief, grondtransporttoelating of bodembeheerrapport af te leveren of met betrekking tot de inhoud van deze documenten, de weigering of de schorsing van een aansluiting of een certificaat, dienen schriftelijk en bij aangetekend schrijven te worden ingediend t.a.v. de voorzitter van het klachten- en beroepscomité op het adres van Grondbank vzw (Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel), dit binnen de in de ‘Procedure klachten en beroepen’ voorziene termijn en op de aldaar voorziene wijze. De 'Procedure klachten en beroepen is raadpleegbaar via onze website.
9.2 Andere problemen of tekortkomingen m.b.t. de dienstverlening of de verrichte werkzaamheden dienen zo snel mogelijk na hun ontdekking en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening of werkzaamheden schriftelijk of per e-mail gemeld te worden aan Grondbank vzw. Het probleem of de tekortkoming dient daarbij zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat Grondbank vzw in staat is adequaat te reageren.

Artikel 10. – Aansprakelijkheid

10.1 De taken en dienstverlening van Grondbank vzw houden een middelenverbintenis in en geen resultaatverbintenis. Dit betekent dat Grondbank vzw naar best vermogen haar taken en dienstverlening uitvoert conform de wettelijke bepalingen, de procedures opgelegd door de overheid en de codes van goede praktijk. Grondbank vzw zet naar best vermogen haar medewerkers en middelen in om zo juist mogelijke conformverklaringen, gebruiksbrieven, grondtransporttoelatingen en bodembeheerrapporten af te leveren. Grondbank vzw baseert zich daarbij op informatie van derden die onder hun eigen verantwoordelijkheid hun specifieke taken uitvoeren zoals staalname, analyse, grondverzet, transport e.d.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Grondbank vzw voor verlies of schade veroorzaakt door haar taken en dienstverlening is beperkt tot (i) een bedrag van maximaal drie keer de voor haar dienstverlening gevraagde vergoeding en (ii) tot de bedragen dewelke verzekerd zijn door de BAverzekering van de Grondbank vzw.
10.3 Grondbank vzw baseert zich bij de uitvoering van haar taken en dienstverlening soms op informatie van derden. Grondbank vzw onderwerpt deze informatie slechts aan een marginale toetsing en kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele foutieve informatie gegeven door deze derden.
10.4 Het attesteren van bouwtechnische eigenschappen van uitgegraven bodem behoort niet tot de taken van Grondbank vzw; indien dergelijke gegevens voorkomen in de documenten van Grondbank vzw dienen deze als louter indicatief beschouwd te worden.
10.5 Grondbank vzw geeft ook advies in het kader van projecten, over het gebruik van uitgegraven bodem en betreffende clausules die moeten worden opgenomen in aanbestedingsdocumenten, prijsvragen of contractuele documenten, en die waarborgen dat de regels met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem, toegepast worden. Deze adviezen hebben enkel betrekking op de clausules inzake uitgegraven bodem en niet op het gehele document. Grondbank vzw neemt met haar advies de verantwoordelijkheid van het studiebureau, de erkende bodemsaneringsdeskundige, de bouwheer of een andere actor die deze documenten opmaakt niet over.
10.6 Alle gegevens waarvan Grondbank vzw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor Grondbank vzw om de gevraagde dienst te kunnen leveren, dienen tijdig aan Grondbank vzw te worden overgemaakt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet tijdig werden verstrekt heeft Grondbank vzw het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
10.7 Alle termijnen inzake dienstverlening zijn steeds als bij benadering opgegeven termijnen te beschouwen. Het niet naleven van deze termijnen kan nooit tot enige schadevergoeding aanleiding geven.
10.8 Grondbank vzw wijst de afnemer en de eindgebruiker er nadrukkelijk op dat het zelfs bij strikte toepassing van de bemonsteringsprocedure zoals aanvaard door de OVAM niet uitgesloten is dat nieuwe bodemverontreiniging wordt veroorzaakt bij het gebruik van uitgegraven bodem. Grondbank vzw is dus niet aansprakelijk voor eventuele schade (zoals nieuwe bodemverontreiniging) bij het gebruik van uitgegraven bodem waarvoor door haar een bodembeheerrapport werd afgeleverd.
10.9 Indien de afnemer zelf niet de eigenaar is van de terreinen waarop uitgegraven bodem wordt aangevoerd, deze niet exploiteert of niet de feitelijke controle heeft over deze terreinen is het zijn verantwoordelijkheid zich correct te informeren over het bestemmingstype, alsmede om duidelijke afspraken te maken met de eigenaar, exploitant of diegene(n) die de feitelijke controle heeft en dit inzake de hoeveelheid en kwaliteit van de aangevoerde uitgegraven bodem en de wijze van toepassing.
10.10 Het traceerbaarheidssysteem van Grondbank vzw stopt op het ogenblik van de aflevering van de uitgegraven bodem op de plaats van bestemming. De afnemer is verplicht de uitgegraven bodem toe te passen zoals beschreven in de gebruiksbrief of de grondtransporttoelating, en met inachtname van alle bijkomende voorwaarden die hierin worden opgelegd. Grondbank vzw is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet naleven van de afnemer van voormelde verplichtingen, zoals onjuiste toepassing van de uitgegraven bodem of toepassing op een verkeerde plaats.
10.11 Grondbank vzw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de niet correcte toepassing van haar ketenzorgsysteem door de afnemers, aangeslotenen en contractanten. Het feit dat Grondbank vzw de toepassing van haar ketenzorgsysteem steekproefsgewijs controleert verandert hier niets aan: alle bij het ketenzorgsysteem van Grondbank vzw betrokken actoren zijn en blijven te allen tijde volledig aansprakelijk voor hun eigen rol en daden.
10.12 Grondbank vzw is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de verplichtingen door de bij het grondverzet betrokken actoren: indien een bepaalde actor zijn verplichtingen niet zou naleven en bv. zou werken met derden die zich er niet toe verbonden hebben het ketenzorgsysteem van Grondbank vzw toe te passen, kan Grondbank vzw de keten als gebroken beschouwen en beslissen geen bodembeheerrapporten af te leveren. De kosten van de bijkomende werkzaamheden en/of onderzoeken nodig om in zo’n geval de keten terug als gesloten te beschouwen en toch bodembeheerrapporten te kunnen afleveren kunnen nooit ten laste van Grondbank vzw gelegd worden.
10.13 Grondbank vzw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is
- van onjuiste en/of onvolledige informatie haar ter beschikking gesteld door afnemers, aangeslotenen, contractanten of derden zoals erkende laboratoria.
- van eventuele onjuiste en/of onvolledige bouwtechnische gegevens betreffende uitgegraven bodem in haar documenten;
- van het niet sluitend zijn van de door de OVAM opgestelde of aanvaarde codes van goede praktijk, bemonsteringsprocedures en analysemethodes;
- van verontreiniging veroorzaakt door uitgegraven bodem waarvan de (eind)bestemming of het gebruik niet gekend is door Grondbank vzw en niet expliciet vermeld werd in de documenten van Grondbank vzw;
- van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbestbevatten.
10.14 Grondbank vzw is evenmin aansprakelijk voor eender welke indirecte schade, zoals financiële of commerciële verliezen, winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van verhoopte winst, cliënteel of besparingen of om het even welke klacht tegen de afnemer, aangeslotene of contractant ingediend door derden, zelfs indien Grondbank vzw vooraf ingelicht werd over de mogelijkheid van schade.
10.15 In geval Grondbank vzw wordt aangesproken in verband met schade veroorzaakt door grondverzet, zal (zullen) de bij het betreffende grondverzet betrokken partij(en) die gehouden is (zijn) deze algemene voorwaarden na te leven Grondbank vzw hiervoor vrijwaren.

Artikel 11 – Collectieve verzekering

11.1 De vzw Grondbank heeft ten voordele van haar leden een verzekeringspolis « Burgerlijke aansprakelijkheid na levering » afgesloten. De dekking van deze polis is onlosmakelijk verbonden aan het aangesloten zijn bij de vzw Grondbank: beëindiging de aansluiting heeft automatisch, onmiddellijk en zonder dat daartoe enige actie vanwege de vzw Grondbank vereist is tot gevolg dat men niet langer verzekerd is, dit is eveneens het geval bij schorsing van de aangeslotene om welke reden dan ook en zonder dat hiertoe een specifieke of schriftelijke kennisgeving door de vzw Grondbank vereist is en dit zolang de schorsing duurt.
11.2 Over deze verzekeringspolis is een publieke informatiebrochure beschikbaar op de website van Grondbank vzw. Deze informatiebrochure geldt enkel ten titel van algemene informatie en kan op geen enkele wijze de vzw Grondbank verbinden. De vzw Grondbank kan op geen enkele directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatiebrochure. De precieze inhoud en voorwaarden van de dekkingen van deze verzekering worden enkel bepaald door de eigenlijke polis. De polis heeft referentienummer 70/99.090.156 en is op eenvoudig verzoek te raadplegen bij Marsh NV, Uitbreidingsstraat 180, 2600 Antwerpen en bij de vzw Grondbank.
11.3 Het feit dat de vzw Grondbank deze gezamenlijke polis heeft afgesloten doet geen enkel recht ontstaan t.o.v. de Grondbank vzw : Grondbank vzw kan nooit kan instaan voor de betaling van de vrijstelling, voor de eventuele ontoereikendheid van het verzekerde bedrag, voor een eventuele weigering vanwege de verzekeraar om in een bepaald schadedossier tussenbeide te komen, enz.. Tevens kan de Grondbank vzw niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van een eventuele opzeg van de polis door de verzekeringsmaatschappij of door Grondbank vzw zelf. De verzekerde aangeslotenen en andere verzekerden zullen bij opzeg van de polis per e-mail op de hoogte worden gebracht. In het schrijven zal duidelijk de einddatum van de polis meegedeeld worden.
11.4 Dossiers zonder technisch verslag zoals bijvoorbeeld ‘melding kleine werven’ vallen nooit onder de dekking van de verzekering.
11.5 Schadegevallen dienen onmiddellijk en zowel aan Grondbank vzw als aan Marsh nv, Uitbreidingsstraat 180, 2600 Antwerpen-Berchem, telefoon 03 286 64 11 gemeld te worden met de mededeling « schadeaangifte in het kader van de collectieve polis ‘Burgerlijke aansprakelijkheid na levering’ van de vzw Grondbank ». Marsh nv zal de schadedossiers in overleg met de betrokkene verder afhandelen.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1 Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
12.2 De verwerkingsverantwoordelijke is Grondbank vzw (Onderneminsgnummer 0457.868.110) Lombardstraat 34-42 1000 Brussel. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
12.3 De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan Grondbank vzw bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
12.4 De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Meer informatie, is terug te vinden in de Data Protection Notice zoals terug te vinden op onze website of u afzonderlijk bezorgd.

Artikel 13. – Algemeen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

13.1 De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van deze algemene voorwaarden of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Grondbank vzw heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.
13.2 Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.’