Aannemer

U staat in voor de uitvoering van de grond-, bagger- of ruimingswerken. Daarbij komen bodemmaterialen vrij.  Vlarebo voorziet een volledig uitgewerkte traceerbaarheidsprocedure

Uw opdrachtgever moet voorafgaandelijk een technisch verslag laten opmaken en dit laten conform verklaren door een erkende bodembeheerorganisatie zoals Grondbank.  Wanneer de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is, volstaat de verklaring daarvan door de opdrachtgever.

Vervolgens moet u als uitvoerder voor elke verplaatsing van de bodemmaterialen voorafgaandelijk de nodige grondverzettoelatingen aanvragen of meldingen doen bij een erkende bodembeheerorganisatie. Dit is van toepassing

 • voor alle gebruik van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is (ook voor hergebruik op de werf).
 • voor alle transport van bodemmaterialen, ongeacht of de opmaak van een technisch verslag verplicht is (met uitzondering van transport met voertuigen of voertuigcombinaties met een maximaal toegelaten massa van minder dan 3,5 ton).

Tot slot moet u de geleverde volumes bevestigen (ontvangstverklaring). Ten laatste na uitvoering van de werken moet u een kopie van de bodembeheerrapporten overmaken aan de bouwheer en de eindgebruiker die het correcte gebruik en de traceerbaarheid van de bodemmaterialen attesteren. 

 

Welke dienstverlening bieden wij u aan?

U kan u bij ons terecht voor:

 • Het indienen van een technisch verslag ter conform verklaring
 • Toegang tot onze Grondbank Community voor o.a.
  • Het aanvragen van grondverzettoelatingen of het melden van een transport
  • het raadplegen en het beheer van uw projecten
 • Advies over de grondverzetsregeling in de brede zin
 • Ondersteuning tijdens de uitvoering van uw projecten
 • Opleidingen op maat - infosessies
Grondverzet voor aannemers

FAQ

De opdrachtgever is verplicht om een technisch verslag op te laten maken voor bouw- of infrastructuurproject en bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen.

Dit geldt ook voor de bodemmaterialen die vrijkomen tijdens de uitvoering van gestuurde boringen of diepteboringen, waarbij er een opmenging met bentoniet optreedt.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen (art. 173) waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is.

 1. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een niet-verdachte grond en het totale volume bedraagt minder dan 250 m³. (Het totale volume heeft betrekking op het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt of afkomstig is van het triëren en wassen van een oogst uit volle grond.)
 2. De bodemmaterialen zijn afkomstig van een verdachte grond, het totale volume bedraagt minder dan 250 m³ en de bodemmaterialen worden gebruikt binnen de kadastrale werkzone
 3. De bodemmaterialen worden binnen de zone voor gebruik ter plaatse opnieuw gebruikt, ongeacht het volume van de totale uitgraving;
 4. De bodemmaterialen worden uitgegraven, gebaggerd of geruimd in het kader van een bodemsanering en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject.
 5. Wanneer verschillende partijen, waarvoor per individuele partij de opmaak van een technisch verslag niet verplicht was, samengevoegd worden tot een samengestelde hoop, geldt alsnog de verplichting voor een technisch verslag van zodra de samengestelde hoop groter is of was dan 250 m³ ( met uitzondering van grondbrij).

Ja, aansluiting is verplicht voor de organisaties betrokken bij de uitvoering van de werken, het transport, de tussentijdse opslag, grondreiniging of slibverwerking. Voor andere actoren is aansluiting optioneel. Voor meer toelichting verwijzen we naar het aansluitingsformulier.

Wanneer de opmaak van een technisch verslag verplicht is, moet 

 • een grondverzettoelating aangevraagd worden voor partijen die hergebruikt worden - zowel binnen als buiten de werf - en dit vooraleer de gronden worden verplaatst.  Op basis van de ontvangstverklaring wordt na levering een bodembeheerrapport afgeleverd.
 • een melding gebeuren voor alle andere transporten en dit voorafgaandelijk aan het transport. Het geleverde volume wordt bevestigd via een ontvangstverklaring.
  Bekijk het overzicht van de traceerbaarheidsprocedure.

Wanneer de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is, volstaat het om de afvoer van de grondoverschotten te melden (voorafgaandelijk aan het transport) en het geleverde volume te bevestigen via een ontvangstverklaring.

Het transport van bodemmaterialen moet vergezeld zijn van een transportdocument. 

 • Voorafgaandelijk aan het gebruik binnen de werfzone of het transport naar de eindbestemming moet u een grondverzettoelating aanvragen. Vermeld het te transporteren volume en voeg een SVA toe aan de aanvraag.
 • Het transport mag pas aanvatten nadat u een grondverzettoelating heeft ontvangen. U kan een vrachtdocument downloaden.
 • Na afronding van het hergebruik of de afvoer bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank
 • Op basis van deze ontvangstverklaring maakt de Grondbank een bodembeheerrapport op (een BBR per eindbestemming).
 • Bezorg uw opdrachtgever én de eindgebruiker een kopie van deze bodembeheerrapporten.

Sinds 1 april 2019 is er een meldingsplicht voor alle vervoer van bodemmaterialen en dit met een voertuigcombinatie van meer dan 3,5 ton.

Concreet moeten de volgende transporten voorafgaandelijk bij een erkende bodembeheerorganisatie gemeld worden:

 • afvoer van bodemmaterialen (met of zonder technisch verslag) naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking;
 • afvoer van bodemmaterialen waarvoor geen technisch verslag moet worden opgemaakt (totale volume van de werken < 250m³, onverdacht terrein), vanaf de werf van herkomst naar een eindbestemming (bvb. een landbouwakker);
 • afvoer van bodemmaterialen, waarvoor een technisch verslag werd opgemaakt, naar een bestemming buiten Vlaanderen;
 • afvoer van (bodem)materialen, opgenomen in het technisch verslag, naar een stortplaats of naar een afvalverwerker.

Bodem die uitgegraven wordt in het Vlaamse Gewest, maar toegepast wordt in een ander gewest of land, moet voldoen aan de regelgeving van het betreffende gewest of land. Raadpleeg ook onze FAQ's ivm Wallonië en transporten tussen Wallonië en Vlaanderen. 

Indien een technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie dan moet het transport wel gemeld worden in het kader van de opvolging van de totale volumebalans.

Opgelet: Transport van bodemmaterialen naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) wordt steeds beschouwd als een transport van afvalstoffen. Het transport dient steeds te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 

Voor uitvoer naar het buitenland is bovendien EVOA van toepassing (Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen). U dient een kennisgevingsdossier in te dienen bij OVAM.

Indien dit kadert in werken waarvoor een technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie dan moet het transport gemeld worden in het kader van de opvolging van de totale volumebalans.  De partij wordt beschouwd als gemengde afvalstroom, er moet dus ook voldaan worden aan de verplichtingen voor transport van afvalstoffen (o.a. identificatieformulier).

Indien géén technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard is géén extra melding bij de bodembeheerorganisatie vereist. De partij moet wel afgezeefd worden, dit kan bvb. op een tussentijdse opslagplaats. De afgezeefde steenfractie wordt verder afgehandeld volgens de bepalingen van het VLAREMA. De afgezeefde bodem valt verder onder de verplichtingen van de grondverzetsregeling.

Sinds 1 april 2019 geldt een meldingsplicht voor de afvoer van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is tenzij het transport gebeurt met een maximale voertuigcombinatie van 3,5 ton). Voor dit type melding volstaat een aansluiting ‘kleine werven’

Hoe ga ik te werk:

 • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Community. Vermeld het te transporteren volume en het adres van herkomst én de bestemming.
 • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een transportdocument (vrachtbon) downloaden.
 • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank

Een aansluiting bij de Grondbank is verplicht voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitgraving of het ruimen/baggeren van bodemmaterialen, het transport ervan en de behandeling/reiniging/ontwatering van de bodemmaterialen: 

 • Erkende bodemsaneringsdeskundigen die instaan voor de opmaak van het technisch verslag
 • Aannemers, openbare besturen, waterloopbeheerders,... die de grond-, ruimings- of baggerwerken uitvoeren en de nodige grondverzettoelatingen aanvragen en/of meldingen doen 
 • Vervoerders
 • Tussentijdse opslagplaatsen (TOP's) / centra voor grondreiniging (CGR's) / centra voor slibverwerking (CSV's)
 • Steden en gemeentes die gebruik willen maken van de periodieke melding voor hun eigen grond- en ruimingswerken
 • Landbouwers die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die zij opnieuw op hun akkers willen gebruiken
 • Voedingsverwerkende bedrijven die gebruik willen maken van de periodieke melding voor de grondbrij die bij hen vrijkomt 

Bouwheren, groeves, adviesbureaus, architecten, binnenvaartondernemers,... kunnen ook facultatief aansluiten. Een samenwerking met de Grondbank biedt een aantal voordelen:

 • Voordelige tarieven voor bvb. conformverklaringen en advies;
 • De behandeling van een technisch verslag gaat gepaard met de nodige ondersteuning en advies (ook verder in het traject);
 • Aannemers, vervoerders, TOP's, CGR's en CSV's vallen onder de dekking van onze collectieve verzekeringspolis;
 • Opvolging aanvoer op de bestemming (afnemers, eindgebruikers, groeves): met de online-toepassing (Grondbank Community) heeft u steeds zicht op de aangevoerde stromen waarvoor de Grondbank transportdocumenten afleverde.
 • ...

Alle aannemers van grond-, bagger- en ruimingswerken en vervoerders die betrokken zijn bij de werken in het kader van door de grondbank afgeleverde grondverzetladingen/meldingen dienen aangesloten te zijn bij de vzw Grondbank. Belangrijk hierbij is dat de waarborg van de collectieve verzekeringspolis slechts geldt in zover uitsluitend wordt gewerkt met partijen die eveneens bij de vzw Grondbank zijn aangesloten.

Ja, dat kan.  Het bodemdecreet bepaalt dat diegene die een nieuwe verontreiniging veroorzaakt daarvoor aansprakelijk is, zelfs indien geen fout werd begaan. Dit wordt regelmatig aangeduid met de term 'objectieve of foutloze aansprakelijkheid'. De schadelijder moet uiteraard aantonen dat de verontreinigende bodemmaterialen wel degelijk door u werd geleverd.

Het volstaat om, samen met de aanvraag van het bodembeheerrapport, een kopie van het technisch verslag, alsook de conformverklaring van vzw Grondwijzer, aan ons over te maken. Wij zullen het technisch vervolgens onmiddellijk behandelen en de conformverklaring overnemen. In geval van wijzigingen (wetgeving, nieuwe inzichten, recente afspraken met de OVAM,…), nemen wij onmiddellijk contact met u op. Samen met de conformverklaring worden onmiddellijk de grondtransporttoelating (en de bijhorende vrachtbonnen) of de gebruiksbrief overgemaakt.

Grondverzet voor aannemers