Samen naar een vlottere behandeling van technische verslagen

03.11.2021

Bij de behandeling van technische verslagen stelt ons team de laatste tijd opnieuw veel onduidelijkheden, ontbrekende gegevens, of afwijkingen t.o.v. de Standaardprocedure vast. Dit werkt enerzijds vertragend - het dossier wordt on hold gezet en later weer geopend. Bovendien leidt dit in een aantal gevallen tot de situatie dat de erkende bodemsaneringsdeskundige sommige tekortkomingen met bijkomende argumenten verdedigt, om de kosten van bvb. een bijkomende staalname te vermijden. Hoewel dit in uitzonderlijke gevallen mogelijk moet zijn, kan dit bij herhaling evengoed leiden tot oneerlijke concurrentie tussen de erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Niet uitvoeren van gaten ihkv het asbestonderzoek in puinhoudende toplagen;
 • Een (beperkt) aantal mengmonsters te weinig - een veel gebruikt argument om dit te verdedigen is dat het volume initieel lager ingeschat was;
 • De resultaten van voorgaande onderzoeken en de impact ervan op het grondverzet wordt onvoldoende of helemaal niet besproken. Belangrijk is dat je minstens :
  • toelicht waarom bestaande resultaten niet relevant zijn of weerlegd worden door de resultaten van het TV; ofwel
  • de bestaande resultaten verwerkt in het TV. Dit houdt in dat je ze opneemt in de tabel 'samenstelling MM's', ze toetst aan de huidige normen en verwerkt in het besluit en de afbakening op het ZP.

We willen ook benadrukken dat er sinds de update van de Standaardprocedure voor Opmaak van een Technisch Verslag een aantal vormvereisten zijn:

 • Bij wegen-en rioleringswerken of projectontwikkeling dient een grondverzetstabel toegevoegd te worden. We raden aan om de indeling uit ons sjabloon TV te gebruiken;
 • De tabel voor samenstelling van de mengmonsters bevat een kolom 'code na toetsing' en een kolom 'code na interpretatie'. Beiden dienen aangevuld te worden;
 • In de opmetingstabel moet de eBSD per partij een uitspraak doen over het gehalte aan niet-natuurlijke stenen en (niet)-steenachtige bodemvreemde materialen (expliciete vermelding aanwezigheid asbest). Partijen met slib dienen apart te worden vermeld.

Vlottere behandeling
Om de behandeling van de technische verslagen vlotter te laten verlopen is Grondbank genoodzaakt om een aantal aangepaste maatregelen te nemen. Deze aanpak werd recent besproken met OVAM.

 • Sneller overgaan tot een niet-conformverklaring, wanneer meerdere tekortkomingen worden vastgesteld;
 • Registreren van (kleine) tekortkomingen als onregelmatigheden. Deze worden periodiek gebundeld overgemaakt aan OVAM en kunnen worden meegenomen in de audit die door OVAM worden uitgevoerd.

We herhalen ook de toegepaste tarieven in geval van onvolledige technische verslagen:

 • Indien er belangrijke informatie ontbreekt in het technisch verslag, wordt een toeslag van minstens 50€ aangerekend;
 • In geval van een niet-conformverklaring wordt bij het opnieuw indienen van het technisch verslag 20% van het volledige tarief opnieuw aangerekend (minimum 50€);
 • Indien we geen reactie ontvangen op een vraag bijkomende gegevens binnen een periode van 30 dagen zal het dossier afgesloten worden met een niet-conformverklaring. In dat geval altijd mogelijk om het dossier in een latere fase opnieuw te openen via een addendum. Hiervoor verwijzen we naar onze tarievenlijst. Opgelet, Grondbank stuurt geen herinnering. Via de Grondbank Community heeft u steeds een overzicht van de openstaande dossiers (Status On Hold).

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen, die worden genomen om de behandeling van uw technische verslagen te versnellen.  

Heeft u hierover vragen ? Stuur gerust een bericht naar joris.vanderhallen@grondbank.be  of cindy.bullens@grondbank.be.