Aannemer

U staat in voor de uitvoering van de grond-, bagger- of ruimingswerken. Daarbij komen bodemmaterialen vrij.  Vlarebo voorziet een volledig uitgewerkte traceerbaarheidsprocedure

Uw opdrachtgever moet voorafgaandelijk een technisch verslag laten opmaken en dit laten conform verklaren door een erkende bodembeheerorganisatie zoals Grondbank.  Wanneer de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is, volstaat de verklaring daarvan door de opdrachtgever.

Vervolgens moet u als uitvoerder voor elke verplaatsing van de bodemmaterialen voorafgaandelijk de nodige grondverzettoelatingen aanvragen of meldingen doen bij een erkende bodembeheerorganisatie. Dit is van toepassing

 • voor alle gebruik van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is (ook voor hergebruik op de werf).
 • voor alle transport van bodemmaterialen, ongeacht of de opmaak van een technisch verslag verplicht is (met uitzondering van transport met voertuigen of voertuigcombinaties met een maximaal toegelaten massa van minder dan 3,5 ton).

Tot slot moet u de geleverde volumes bevestigen (ontvangstverklaring). Ten laatste na uitvoering van de werken moet u een kopie van de bodembeheerrapporten overmaken aan de bouwheer en de eindgebruiker die het correcte gebruik en de traceerbaarheid van de bodemmaterialen attesteren. 

 

Welke dienstverlening bieden wij u aan?

U kan u bij ons terecht voor:

 • Het indienen van een technisch verslag ter conform verklaring
 • Toegang tot onze Grondbank Community voor o.a.
  • Het aanvragen van grondverzettoelatingen of het melden van een transport
  • het raadplegen en het beheer van uw projecten
 • Advies over de grondverzetsregeling in de brede zin
 • Ondersteuning tijdens de uitvoering van uw projecten
 • Opleidingen op maat - infosessies
Grondverzet voor aannemers

FAQ

De opdrachtgever is verplicht om een technisch verslag op te laten maken voor bouw- of infrastructuurproject en bagger- of ruimingswerken waarbij bodemmaterialen zullen vrijkomen.

Dit geldt ook voor de bodemmaterialen die vrijkomen tijdens de uitvoering van gestuurde boringen of diepteboringen, waarbij er een opmenging met bentoniet optreedt.

Ja, aansluiting is verplicht voor de organisaties betrokken bij de uitvoering van de werken, het transport, de tussentijdse opslag, grondreiniging of slibverwerking. Voor andere actoren is aansluiting optioneel. Voor meer toelichting verwijzen we naar het aansluitingsformulier.

Wanneer de opmaak van een technisch verslag verplicht is, moet 

 • een grondverzettoelating aangevraagd worden voor partijen die hergebruikt worden - zowel binnen als buiten de werf - en dit vooraleer de gronden worden verplaatst.  Op basis van de ontvangstverklaring wordt na levering een bodembeheerrapport afgeleverd.
 • een melding gebeuren voor alle andere transporten en dit voorafgaandelijk aan het transport. Het geleverde volume wordt bevestigd via een ontvangstverklaring.
  Bekijk het overzicht van de traceerbaarheidsprocedure.

Wanneer de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is, volstaat het om de afvoer van de grondoverschotten te melden (voorafgaandelijk aan het transport) en het geleverde volume te bevestigen via een ontvangstverklaring.

Het transport van bodemmaterialen moet vergezeld zijn van een transportdocument. 

 • Voorafgaandelijk aan het gebruik binnen de werfzone of het transport naar de eindbestemming moet u een grondverzettoelating aanvragen. Vermeld het te transporteren volume en voeg een SVA toe aan de aanvraag.
 • Het transport mag pas aanvatten nadat u een grondverzettoelating heeft ontvangen. U kan een vrachtdocument downloaden.
 • Na afronding van het hergebruik of de afvoer bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank
 • Op basis van deze ontvangstverklaring maakt de Grondbank een bodembeheerrapport op (een BBR per eindbestemming).
 • Bezorg uw opdrachtgever én de eindgebruiker een kopie van deze bodembeheerrapporten.

Voor afvoer van bodemmaterialen naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging, centrum voor slibverwerking of stortplaats volstaat het om voorafgaandelijk een grondtransportmelding te doen bij Grondbank.

Hoe ga ik te werk :

 • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Online. Vermeld het te transporteren volume en de TOP, CGR of CSV waar de bodemmaterialen naar afgevoerd zullen worden.
 • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een vrachtdocument downloaden.
  Opgelet : voor transport van verontreinigde bodemmaterialen, of transport naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) dient het transport te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 
 • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank

Opgelet: Het transport van verontreinigde bodemmaterialen naar bijvoorbeeld een centrum voor grondreiniging, dient ook te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 

Sinds 1 april 2019 is er een meldingsplicht voor alle vervoer van bodemmaterialen en dit met een voertuigcombinatie van meer dan 3,5 ton.

Concreet moeten de volgende transporten voorafgaandelijk bij een erkende bodembeheerorganisatie gemeld worden:

 • afvoer van bodemmaterialen (met of zonder technisch verslag) naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking;
 • afvoer van bodemmaterialen waarvoor geen technisch verslag moet worden opgemaakt (totale volume van de werken < 250m³, onverdacht terrein), vanaf de werf van herkomst naar een eindbestemming (bvb. een landbouwakker);
 • afvoer van bodemmaterialen, waarvoor een technisch verslag werd opgemaakt, naar een bestemming buiten Vlaanderen;
 • afvoer van (bodem)materialen, opgenomen in het technisch verslag, naar een stortplaats of naar een afvalverwerker.

Bodem die uitgegraven wordt in het Vlaamse Gewest, maar toegepast wordt in een ander gewest of land, moet voldoen aan de regelgeving van het betreffende gewest of land.

 Indien een technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie dan moet het transport wel gemeld worden in het kader van de opvolging van de totale volumebalans.

Opgelet: Transport van bodemmaterialen naar een andere gewest of het buitenland (ook van niet-verontreinigde bodemmaterialen) wordt steeds beschouwd als een transport van afvalstoffen. Het transport dient steeds te worden vergezeld van een identificatieformulier voor afvalstoffen. 

Voor uitvoer naar het buitenland is bovendien EVOA van toepassing (Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen). U dient een kennisgevingsdossier in te dienen bij OVAM.

Indien dit kadert in werken waarvoor een technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard door een erkende bodembeheerorganisatie dan moet het transport gemeld worden in het kader van de opvolging van de totale volumebalans.  De partij wordt beschouwd als gemengde afvalstroom, er moet dus ook voldaan worden aan de verplichtingen voor transport van afvalstoffen (o.a. identificatieformulier).

Indien géén technisch verslag werd opgesteld en conform verklaard is géén extra melding bij de bodembeheerorganisatie vereist. De partij moet wel afgezeefd worden, dit kan bvb. op een tussentijdse opslagplaats. De afgezeefde steenfractie wordt verder afgehandeld volgens de bepalingen van het VLAREMA. De afgezeefde bodem valt verder onder de verplichtingen van de grondverzetsregeling.

Sinds 1 april 2019 geldt een meldingsplicht voor de afvoer van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is tenzij het transport gebeurt met een maximale voertuigcombinatie van 3,5 ton). Voor dit type melding volstaat een aansluiting ‘kleine werven’

Hoe ga ik te werk:

 • Doe voorafgaandelijk aan het transport een grondtransportmelding via Grondbank Community. Vermeld het te transporteren volume en het adres van herkomst én de bestemming.
 • Nadat u de melding heeft gedaan kan u een transportdocument (vrachtbon) downloaden.
 • Na afronding van het transport bezorgt u een door de ontvanger ondertekende ontvangstverklaring aan de Grondbank
Grondverzet voor aannemers