TOP's, CGR's en CSV's - PFAS-verdachte partijen

24.06.2021

Sinds 1 april 2021 is de geactualiseerde 'Richtlijn PFAS-onderzoek' van OVAM van kracht. Deze richtlijn voorziet in een aantal verstrengde richtwaarden voor o.a. PFOS.

Ook is er de voorbije weken veel informatie vrijgegeven over PFAS-verdachte terreinen, regio’s of waterlopen. We denken daarbij aan de omgeving van bepaalde terreinen (Bvb 3M te Antwerpen Linkeroever, het Broek De Nayer te Willebroek,…), de problematiek in het slib van waterlopen (bvb Fabrieksloop te Willebroek), terreinen waar brandoefeningen werden gehouden, enz. M.b.t. PFAS-verdachte terreinen verwijzen we eveneens naar deze website.

Partijen op uw TOP, CGR of CSV 

Indien u op uw TOP, CGR of CSV partijen heeft ontvangen die verdacht zijn voor PFAS (omdat zij bvb afkomstig zijn van potentieel verdachte zones), raden wij aan om deze met verhoogde aandacht te herevalueren. Dit is kan het geval zijn in de volgende gevallen (niet-exhaustief):

  • Het technisch verslag werd opgesteld voor bodemmaterialen afkomstig van terreinen/waterlopen die PFAS-verdacht zijn, waarbij deze echter niet werden geanalyseerd. In dat geval is het aangeraden om een bijkomende monstername en analysecampagne op PFAS te laten uitvoeren door een erkende bodemsaneringsdeskundige;
  • Het technisch verslag werd opgemaakt voor 1 april 2021, waarbij de reeds uitgevoerde PFAS analyses werden beoordeeld op basis van de toenmalige inzichten en kennis over PFAS. Hier is het  aangeraden dat uw erkende bodemsaneringsdeskundige de evaluatie aftoetst aan de nieuwe inzichten en richtlijn.

We verwijzen in dat verband naar de gezamenlijk NOTA van Grondbank en Grondwijzer, en het eerder verschenen bericht ivm de nieuwe richtlijn