Oproep proefwerven voor project ‘Bouwen op/aan Gezonde Bodem’

28.04.2019

Grondbank werkt als partner mee aan het project ‘Bouwen op/aan Gezonde Bodem’. Dit project zet in op de kwaliteit van bestaande bodem en hergebruikte grond door ecosysteemdiensten (biodiversiteit, waterhuishouding, bodemvruchtbaarheid, bijdragen aan nutriëntenkringlopen..) in die grond te vrijwaren en te herstellen of zelfs verbeteren.

Aanleiding

De bodem vervult belangrijke economische, maatschappelijke en ecologische functies waaronder voedselproductie, grondstoffen, waterhuishouding, biodiversiteit, … De Vlaamse bouwsector is koploper in de circulaire economie niet in het minste wat betreft de recyclage van bouw- en sloopafval. Duurzaam hergebruik van bodemmaterialen is daarbij een belangrijke speerpunt, maar focust nog hoofdzakelijk op de inzetbaarheid van de (diepere) bodemmaterialen als alternatief voor primaire delfstoffen. Het behoud van bodemfuncties en het potentieel van uitgegraven bodemmaterialen voor het leveren van ecosysteemdiensten krijgt daarbij onvoldoende aandacht. Bodemdegradatie is nochtans één van de grootste uitdagingen voor klimaatadaptie en de strijd tegen het verlies van biodiversiteit.

Hoe ?

Bouw- en infrastructuurwerken hebben een onvermijdelijke impact op de bodem, maar door bewust en zorgzaam om te gaan met de werfinrichting, grondwerken en hergebruik, … in de dagdagelijkse werking kunnen we de kwaliteit van de bodem zoveel mogelijk vrijwaren, herstellen of zelfs verbeteren.

Het project ‘bouwen op/aan gezonde bodem’ wil op grote schaal de bouw- en grondverzetsector sensibiliseren, informeren en motiveren om bewust te kiezen voor ‘bodemvriendelijke’ werkwijzen en technieken. Meer specifiek willen we

- de uitgebreide expertise van de Vlaamse administraties overbrengen naar de sector via bondige, eenvoudige infofiches voor de werf;

- motiverende praktijkvoorbeelden uit de bouwsector in de kijker zetten.

Oproep voor proefwerven 

De resultaten van het project zullen verwerkt worden rond de volgende thema’s:

- Werfinrichting- en organisatie

- Tijdelijk gebruik van landbouwterreinen (buiten de werfzone) voor tijdelijke opslag of grondverbetering

- Ophogen of aanvullen van terreinen in functie van de vereiste bodemfuncties ‘nieuwe bodem’ (waterhuishouding, bodemstructuur, leeflaag voor bermen/ parkgebied/moestuinen, …)

- Het tegengaan van de verspreiding van invasieve soorten als gevolg van grondverzet zoals de Japanse Duizendknoop.

Wij zijn op zoek naar proefwerven.
Start jouw project in de komende weken/maanden?  Ben je bereid om het project toe te lichten en samen met de experten van de stuurgroep mee te zoeken naar werkbare oplossingen in strijd tegen bodemdegradatie?

Neem dan contact op met elisa.vermeulen@grondbank.be

Meer info : klik hier 

Elisa Vermeulen - Cel Ondersteuning Grondbank