Nieuwe CvGP gebruik uitgegraven grond & granulaten - Brussels gewest

03.03.2019

Op 1 maart 2019 werd de nieuwe 'Code van Goede Praktijk inzake gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem' voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd.  Deze is van kracht vanaf 15 maart 2019. Grondbank kreeg de voorbije maanden de kans om input te geven ivm de inhoudelijke aspecten.

Deze nieuwe CvGP geeft een volledig overzicht van de verschillende aspecten die u in acht moet nemen vooraleer uitgegraven grond of granulaten te gebruiken op Brusselse werven. Ze integreert ook de bepalingen van de 'CvGP inzake gebruik van aanvulgronden en ophogingen' die verscheen begin 2017 (deze laatste vervalt m.a.w. op 15 maart). 

Toepassingsgebied
De CvGP is van toepassing voor het gebruik van zowel uitgegraven gronden als granulaten en dit voor : 

- dossiers die geopend zijn in het kader van de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems; of

- wanneer dit in de vergunningen of de bijzondere uitbatingsvoorwaarden gespecifieerd is, cfr. de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 

De CvGP is als volgt onderverdeeld:

1. De vereiste toelatingen/vergunningen voor het gebruik van de grond of de granulaten, en dit naargelang de categorie waarin het terrein is ingedeeld volgens de inventaris van de bodemtoestand, of voor niet-ingedeelde of niet-gekadastreerde terreinen;

 2. Opmaak van het technisch verslag. Vanaf 15 maart moet voorafgaandelijk aan het gebruik een technisch verslag opgemaakt worden. Daarbij geldt een uitzondering voor grond die reeds beschreven werd ihkv een saneringsvoorstel, risicobeheersvoorstel of de procedure voor een behandeling van beperkte duur. 

Goed nieuws : een technisch verslag opgemaakt in het Vlaams gewest (alsook grond die werd bemonsterd ihkv de Waalse wetgeving) kan gelijk gesteld worden aan de bepalingen van deze CvGP, op voorwaarde dat de bodemverontreinigingsdeskundige de resultaten ervan evalueert conform deze Code.

Naast de minimaal te analyseren parameters (M.O., zware metalen  en PAK's in geval van grond, aangevuld met PCB's en asbest voor granulaten), moet de erkend bodemverontreinigingsdeskundige ook andere verdachte parameters analyseren (afhankelijk van historiek van het terrein). 

Naar analogie van de werkwijze in het Vlaamse gewest.

Bijlage 3 bevat de uitvoeringsstrategieën
Bijlage 4 geeft de type-inhoud voor het technisch verslag weer

3. Gebruiksvoorwaarden : hier grijpt de nieuwe CvGP terug naar de eerdere voorwaarden die werden gepubliceerd in 2017.

4. Traceerbaarheid : in afwachting van een nieuwe volwaardige grondverzetsregeling voor Brussel is momenteel de traceerbaarheid beperkt tot hetgeen voorzien is in de afvalstoffenwetgeving.

De volledige CvGP vindt u hier