Niet-valoriseerbaar slib

03.06.2021

De regeling voor het gebruik van bodemmaterialen van VLAREBO, hfdstk XIII, voorziet dat bagger- of ruimingsspecie kan worden verwijderd overeenkomstig het materialendecreet wanneer de specie vanuit bouwtechnisch of milieukundig oogpunt niet-valoriseerbaar is om te worden gebruikt volgens de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen van het VLAREBO. 

De valorisatie van bagger- of ruimingsspecie wordt enerzijds vanuit milieukundig en bouwtechnisch oogpunt ingevuld, maar er wordt ook rekening gehouden met onder meer de afzetmogelijkheden van de gebaggerde en geruimde volumes. De specie kan bouwtechnisch of milieukundig wel geschikt zijn, maar de kostprijs hiertoe kan in vergelijking met andere materialen zeer hoog zijn. 

De evaluatie van de reinigbaarheid van bodemmaterialen en valoriseerbaarheid van bagger- of ruimingsspecie gebeurt volgens een code van goede praktijk die zich baseert op de best beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen.

Verklaring niet-valoriseerbaarheid - waterloopbeheerder of slibverwerkingscentrum 

Indien de kostprijs voor gebruik van de bagger- en ruimingsspecie niet in verhouding staat tot de kostprijs voor het storten van de bagger- en ruimingsspecie, kan de bagger- en ruimingsspecie gestort worden. Storten van specie is slechts mogelijk indien er een verklaring van niet-valoriseerbaarheid beschikbaar is. 

Deze gemotiveerde verklaring kan worden opgesteld door de waterloopbeheerder in de fase van de baggerwerken of door het centrum voor slibverwerking die de specie heeft geaccepteerd (voor ontwatering).

Traceerbaarheid naar het centrum voor slibverwerking - naar de stortplaats

Om de traceerbaarheid te verzekeren moet de uitvoerder van de bagger- of ruimingswerken de afvoer naar het slibverwerkingscentrum voorafgaandelijk melden bij een erkende bodembeheerorganisatie.  

Indien de specie vervolgens gestort zal worden, dient de exploitant te beschikken over een verklaring dat het gaat om niet valoriseerbare bagger- of ruimingsspecie. 

Bij afvoer van de specie naar de stortplaats is de afvalstoffenwetgeving van toepassing (afvoer met identificatieformulier) De afvoer moet per deelpartij opgenomen worden in het afvoerregister van het slibverwerkingscentrum, samen met de basiskarakterisatie van de partij voor de aanvaarding van afvalstoffen op de stortplaats. Het afvoerregister moet ook voor inzage beschikbaar zijn van de erkende bodembeheerorganisatie. 

Technisch verslag 

Het technisch verslag is verplicht indien de baggerspecie effectief gevaloriseerd zal worden. Indien er nog geen duidelijkheid is over de valoriseerbaarheid, is het zeker aan te raden dat de waterloopbeheerder het technisch verslag laat opmaken. Dit biedt alleszins meer opties voor de afvoer en/of de valorisatie van de specie.