Meldingsplicht : specifieke overeenkomst met nutsmaatschappijen

09.03.2019

Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe meldingsplicht van kracht voor transport van alle bodemmaterialen (uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, bentonietslib en grondbrij).

Voor nutsmaatschappijen werd een specifieke regeling* uitgewerkt voor de systematische en georganiseerde afvoer van bodemmaterialen die vrijkomen in het kader van raamcontracten met aannemers, alsook werken die in eigen beheer worden uitgevoerd, voor de aanleg van en het onderhoud aan nutsleidingen. 

De grondoverschotten van deze werken worden afgevoerd naar tussentijdse opslagplaatsen via een raamcontract. De nutsmaatschappijen hebben de mogelijkheid om de meldingsplicht voor deze transporten zelf te doen op periodieke basis, en dit via een overeenkomst met de Grondbank.

Principes 

De Grondbank werkte een plan van aanpak uit op maat van de nutsmaatschappijen. De belangrijkste principes zijn:

- De nutsmaatschappij sluit een overeenkomst af met een erkende bodembeheerorganisatie (eBBO). De nodige afspraken worden gemaakt ivm de onderlinge communicatie
- Voor elke periode van 3 maand** doet zij een gebundelde melding voor de afvoer van grondverschotten naar de TOP's ihkv een raamcontract;
- Elke melding krijgt een uniek nummer;
- De nutsmaatschappij zorgt er voor dat het unieke meldingsnummer wordt vermeld op elk transportdocument;
- Via een register van de transporten kan worden geverifieerd of een welbepaald transport (bvb bij wegcontrole) voldoet aan de traceerbaarheidsregels van Vlarebo. Dit register wordt minstens 5 jaar bijgehouden;
- Na afloop van de periode, geeft de nutsmaatschappij het totaal afgevoerde volume door en doet een nieuwe melding voor de volgende periode.

Handhaving

Deze meldingsplicht kadert in een verscherpte handhaving. Bij een wegcontrole of een controle op bvb een bestemming waar bodemmaterialen worden aangevoerd, kan de politie of milieuambtenaar contact opnemen met de erkende bodembeheerorganisatie. Aan de hand van het meldingsnummer dat op het vrachtdocument is vermeld, kan dan worden nagegaan of de regels correct werden gevolgd.  

Overeenkomst met de Grondbank

Grondbank biedt de mogelijkheid aan de nutsmaatschappijen om een overeenkomst af te sluiten voor deze periodieke melding. In deze overeenkomst worden de praktische afspraken ivm de periodieke melding en de onderlinge communicatie vastgelegd. Via deze overeenkomst kunnen zij bovendien gebruik maken van onze Grondbank Community om de meldingen online uit te voeren. 

Vragen over de periodieke meldingsplicht, ons plan van aanpak en de overeenkomst met de Grondbank ? Contacteer ons via grondbank@grondbank.be

* De specifieke regeling geldt enkel voor die kabel- en leidingwerken waarvoor er geen technisch verslag werd opgesteld (hetgeen meestal het geval is). Wanneer het gaat om grotere werken waarvoor een technisch verslag werd opgesteld (bvb aanleg rioleringen, collectoren),  staat de aannemer zelf in voor de meldingsplicht of de aanvraag van bodembeheerrapporten.

** de periode kan in samenspraak worden aangepast.