Kleine werven (<250m³) in PFAS-verdacht gebied

06.07.2021

Voor werken waarbij er in totaal minder dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomt en waarbij het gaat om een onverdacht terrein of waterloop, is de opmaak van een technisch verslag niet verplicht. Wel is sinds 1 april 2019 een meldingsplicht van toepassing (cfr. grondverzetsregeling - Vlarebo hoofdstuk XIII). Elke transport dient voorafgaandelijk gemeld te worden bij een erkende bodembeheerorganisatie (1 melding per traject).   

De opdrachtgever dient eerst een verklaring te tekenen dat het terrein/waterloop onverdacht is voor bodemverontreiniging en dat het totale volume dat zal vrijkomen kleiner is dan 250m³.

PFAS-verdachte terreinen en zones 

De voorbije weken is er veel informatie vrijgegeven over PFAS-verdachte terreinen, regio’s of waterlopen in Vlaanderen. We denken daarbij aan de omgeving van bepaalde terreinen (Bvb 3M te Antwerpen Linkeroever, het Broek De Nayer te Willebroek,…), de problematiek in het slib van waterlopen (bvb Fabrieksloop te Willebroek), terreinen waar brandoefeningen werden gehouden, enz.
M.b.t. PFAS-verdachte terreinen verwijzen we eveneens naar deze website.

Technisch verslag aangeraden ! 

Indien het terrein of de waterloop waar de bodemmaterialen vrijkomen gelegen is in een potentieel verdachte zone - waar de aanwezigheid van PFAS verwacht kan worden - is de opmaak van een technisch verslag toch aangeraden, zeker indien er grondoverschotten moeten worden afgevoerd. Dit is zeker het geval indien aan de hand van een staalname concentraties worden aangetroffen boven de (richt)waarde voor vrij gebruik. 

Indien u denkt dat dit voor uw werken het geval is, raden we u aan om uw opdrachtgever te contacteren. De opdrachtgever (initiatiefnemer van de werken volgens VLAREBO) kan in dat geval een erkende bodemsaneringsdeskundige inschakelen om na te gaan of de opmaak van een technisch verslag vereist is. 

Op die manier wordt vermeden dat een aanwezige bodemverontreiniging wordt verplaatst en er een nieuwe bodemverontreiniging wordt veroorzaakt. Dit is zeer belangrijk aangezien volgens de bepalingen in het bodemdecreet diegene die de bodemverontreiniging veroorzaakt - bvb een grondwerker die met PFAS verontreinigde grond toepast - daarvoor aansprakelijk.