De uitgebreide meldingsplicht vanaf 1 april

04.03.2019

Op 1 april 2019 treedt het gewijzigde Vlarebo in voege. Eén van de belangrijkste wijzigingen aan de grondverzetsregeling is de veralgemeende meldingsplicht voor elk* transport van bodemmaterialen** waarvoor er geen grondverzettoelating/ bodembeheerrapport moet worden aangevraagd.

Kleine werven

De meldingsplicht is nu ook van toepassing voor het transport van bodemmaterialen waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet verplicht is. Per bestemming moet de aannemer het transport voorafgaandelijk melden. Na afloop van het transport bevestigt hij het geleverde volume. De aannemer dient te beschikken over een verklaring van de bouwheer dat het over een werk gaat met een totaal volume kleiner dan 250m³ en dat het terrein niet verdacht is voor bodemverontreiniging. 

Alle bodemmaterialen beschreven in het technisch verslag

Omdat het nieuwe Vlarebo de nadruk legt op de opvolging van de totale volume-balans, moet de aannemer elke afvoer aan de erkende bodembeheerorganisatie melden, tenminste indien er een technisch verslag werd opgesteld. Dit geldt ook voor transporten naar het Waalse of Brusselse gewest of het buitenland en voor de afvoer van bodemmaterialen naar een stortplaats (bvb  ontwaterde baggerspecie) of naar een afvalverwerker/breker (wanneer bvb de bodemmaterialen meer dan 75% bodemvreemde materialen bevatten). 

Samengevat 

Concreet moeten de volgende transporten voorafgaandelijk bij een erkende bodembeheerorganisatie gemeld worden :

- afvoer van bodemmaterialen (met of zonder technisch verslag) naar een tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging of centrum voor slibverwerking;

- afvoer van bodemmaterialen waarvoor geen technisch verslag moet worden opgemaakt (totale volume van de werken < 250m³, onverdacht terrein), vanaf de werf van herkomst naar een eindbestemming (bvb. een landbouwakker);

- afvoer van bodemmaterialen, waarvoor een technisch verslag werd opgemaakt, naar een bestemming buiten Vlaanderen;

- afvoer van (bodem)materialen, opgenomen in het technisch verslag, naar een stortplaats of naar een afvalverwerker;

Aansluiting

Een melding uitvoeren via onze Grondbank Community is gratis. Wel dient u bij de Grondbank aangesloten te zijn. Indien u als aannemer enkel kleine werken uitvoert - waarvoor de opmaak van een technisch verslag niet vereist is - volstaat een aansluiting als 'aannemer kleine werven'. Hiervoor geldt een jaarlijks aansluitingstarief van 100,-€. 

Speciale regeling nutsmaatschappijen en grondbrij

Voor de systematische en georganiseerde afvoer van bodemmaterialen ihkv werken aan nutsleidingen, alsook voor de retourtransporten van grondbrij afkomstig van het wassen van teeltgewassen, werd de mogelijkheid voorzien om een gecentraliseerde, periodieke melding te doen. De Grondbank maakte in dat kader reeds de nodige afspraken met enerzijds de nutsmaatschappijen en de vertegenwoordigers van de landbouwsector. 
Wij houden u op de hoogte over deze speciale regelingen en bijhorende aansluitingen. 

Heeft u vragen over deze nieuwe meldingsplicht? Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden die Grondbank Community biedt om op een eenvoudige manier uw meldingen te doen? 

* transporten met een voertuigcombinatie van minder dan 3,5 ton zijn vrijgesteld van de meldingsplicht
** bodemmaterialen : uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, grondbrij, bentonietslib