Controlestaalname Code 011 naar 211

08.06.2021

Grondbank krijgt regelmatig vragen over de controlemonstername van bodemmaterialen met de code 011 op tussentijdse opslagplaatsen (TOP's), meer bepaald over het aantal te nemen en analyseren stalen om de code 211 te kunnen toekennen. 

Dit werd recent besproken in een overleg tussen de erkende bodembeheerorganisaties en OVAM. 

Opfrisser - 011 in wegenwerken

De Code 011 wordt toegekend voor wegenwerken en dit voor het oppervlaktegrondwerk (uitgraving van het baanbed) en het grondwerk in vergraven zones (t.h.v.bestaande nutsleidingen én huisaansluitingen), op voorwaarde dat de analyseresultaten (indicatief) aangaven dat de grond in aanmerking komt voor vrij gebruik.

Deze werkwijze wordt gehanteerd omwille van de heterogeniteit van de bodem onder bestaande wegen en het feit dat de monstername onvoldoende representatief is. Na uitgraving kan de grond met code 011 eventueel nog een code 211 krijgen mits controlemonstername.    

Minimaal aantal analyses

Essentieel is dat de aanvoer van de grond met code 011 voorafgaandelijk gemeld werd bij een erkende bodembeheerorganisatie. Zoniet is een volledige bemonstering volgens de gebruikelijke strategieën vereist.

Ook dient de erkende bodemsaneringsdeskundige obv van zijn historisch onderzoek na te gaan welke parameters naast het SAP dienen geanalyseerd te worden en of er eventueel twijfels zijn rond de verontreinigingsgraad.

Om na te gaan of partijen met code 011, aangeleverd met grondtransportmelding, kunnen uitgekeurd worden voor vrij gebruik (211) kan de erkende bodemsaneringsdeskundige eventueel opteren voor een beperktere controlestaalname van 1 analyse per 2500m³,  met een minimum van 2 analyses.  Dit beperkte aantal analyses is uitsluitend mogelijk voor homogene partijen (visuele inspectie) van gekende herkomst. De erkende bodemsaneringsdeskundige moet er zich steeds van vergewissen dat de gehanteerde controlestaalname voldoende garanties biedt voor de ontvanger van de partij. Zo is het alleszins uitgesloten om op basis van deze beperktere monstername de toetsingsmethodiek te gebruiken. 

Indien de erkende bodemsaneringsdeskundige van mening is dat deze beperkte controlestaalname onvoldoende is, dient hij de partij te bemonsteren conform de Standaardprocedure.  

Bij het nemen van het besluit dient de bodemsaneringsdeskundige in ieder geval rekening te houden met de originele resultaten uit het oorspronkelijke technisch verslag.

Afvoer naar een groeve

Bovenstaande principes zijn ook van toepassing voor de controlestaalname van bodemmaterialen met code 011 die naar een groeve worden afgevoerd, ook indien de groeve over verhoogde acceptatievoorwaarden beschikt. 

Heeft u hierover vragen ? Contacteer ons via grondbank@grondbank.be 

Kathleen Wielant
Team-Leader TOP-Team