Bentonietslib : wat wijzigt er vanaf 1 april ?

11.04.2019

Op 1 april 2019 ging het nieuwe Vlarebo van kracht. Dat betekent o.a. dat het gebruik van bentonietslib voortaan via de 'grondverzetsregeling' wordt geregeld. Bentonietslib, uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie en grondbrij worden samen aangeduid als 'bodemmaterialen'. 

Bentonietslib is het mengsel van bodem, bentoniet en water dat vrijkomt bij de uitvoering van boringen. In sommige gevallen wordt het ook 'boorslurry' genoemd. 

Het gebruik van grout echter blijft ook na 1 april 2019 geregeld via de bepalingen van het Vlarema. 

Opmaak technisch verslag verplicht ?

Voor bentonietslib gelden dezelfde regels als voor uitgegraven bodem. De opdrachtgever dient een technisch verslag op te laten maken, behalve voor de volgende 4 uitzonderingen (art. 173 van Vlarebo):

1. de bodemmaterialen zijn afkomstig van een niet-verdachte(*) grond en het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt of afkomstig is van het triëren en wassen van een oogst uit de volle grond, bedraagt minder dan 250 m³; 

2. de bodemmaterialen zijn afkomstig van een verdachte grond, het volume bodemmaterialen dat uitgegraven, gebaggerd of geruimd wordt, bedraagt minder dan 250 m³ en de bodemmaterialen worden binnen de kadastrale werkzone gebruikt volgens de code van goede praktijk over het gebruik van bodemmaterialen binnen een kadastrale werkzone; 

3. de bodemmaterialen worden binnen de zone voor het gebruik ter plaatse opnieuw gebruikt volgens de code van goede praktijk over het gebruik van bodemmaterialen binnen een zone voor het gebruik ter plaatse; 

4. de bodemmaterialen worden uitgegraven, gebaggerd of geruimd in het kader van de uitvoering van een bodemsaneringsproject en worden gebruikt volgens de voorwaarden van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of het beperkt bodemsaneringsproject. 

Verdachte grond (*) 

Een terrein wordt als verdacht beschouwd indien het gaat om een 'risico-grond' en/of wanneer het terrein is opgenomen in het grondeninformatieregister en er verhoogde concentraties (> waarde vrij gebruik) in de bodem werden vastgesteld. 

Daarnaast worden de openbare weg, oude wegbeddingen en wegbermen ook steeds als verdacht beschouwd. 

Concreet:

- Wanneer de boringen uitgevoerd worden op een verdacht terrein, of wanneer in totaal (volledige project) meer dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomen, kan het bentonietslib enkel gebruikt worden als er een technisch verslag werd opgemaakt. Voor het gebruik moet dan een grondverzettoelating worden aangevraagd;

- Wanneer de het gaat om een onverdacht terrein, waar minder dan 250m³ bodemmaterialen vrijkomen, moet er geen TV worden opgemaakt en moet er dus ook geen grondverzettoelating worden aangevraagd.  Wel moet de afvoer van het bentnietslib vorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie.

Analyses voor of na het uitvoering van de boringen

Het technisch verslag kan voor of na de werken worden opgemaakt. Als het TV op voorhand werd opgemaakt, dan kan het bentonietslib rechtstreeks gebruikt worden, mits aanvraag van een grondverzettoelating. Essentieel is dat de zone waaruit het bentonietmengsel komt voldoende werd bemonsterd (bij diepe boringen kan het zijn dat niet tot de volledige diepte werd bemonsterd).

Eventueel kan het bentonietslib na het uitvoeren van de boringen op de werf worden bemonsterd. Als dat niet mogelijk is moet het worden afgevoerd naar een tussentijdse opslagplaats of centrum voor grondreiniging. Het bentonietslib wordt daar dan geanalyseerd.

Overgangsperiode in geval van grondstofverklaring

Indien voor het gebruik van het opgeboorde bentonietslib reeds een grondstofverklaring door OVAM werd afgeleverd (vóór 1 april 2019), blijft deze grondstofverklaring nog geldig tot uiterlijk 31 maart 2020.

Wanneer er echter geen grondstofverklaring werd afgeleverd, dient de bovenvermelde werkwijze te worden gehanteerd en dit sinds 1 april 2019. 

Heeft u vragen over het gebruik van bentoniteslib en de verplichtingen in het kader van het nieuwe VLAREBO? Contacteer ons via grondbank@grondbank.be