Nieuwe VLAREBO goedgekeurd door Vlaamse Regering

21.09.2018

De Vlaamse Regering keurde op 21 september het nieuwe Vlarebo definitief goed. Dit uitvoeringsbesluit bevat o.a. de vernieuwde grondverzetsregeling (hoofdstuk XIII). Zoals reeds aangekondigd zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in vergelijking met de vorige versie.

Het nieuwe Vlarebo gaat in voege op 1 april 2019. Er is een overgangsperiode voorzien tot ten laatste 31 december 2019.

Uitbreiding van het toepassingsgebied hfdstk XIII

Een aantal 'bodemachtige' materialen waarvan het gebruik tot nu toe werd geregeld in het VLAREMA, worden overgeheveld naar het Vlarebo. Om die reden zullen we van 1 april spreken over het gebruik van 'bodemmaterialen'. Concreet betekent dit dat het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, bentoniet/grondmengsels en grondbrij onder de bepalingen van hoofdstuk XIII vallen, met o.a. de opmaak van een technisch verslag en de aanvraag van bodembeheerrapporten.

Centra voor slibverwerking

Als gevolg van de inkanteling van bagger- en ruimingsspecie in het Vlarebo, worden de bepalingen betreffende de erkenning van tussentijdse opslagplaatsen en centra voor grondreiniging opengetrokken naar centra voor slibverwerking (CSV). Hetzelfde geldt voor de gekende traceerbaarheidsprocedure.

Meldingsplicht 'kleine werven'

Hoewel de uitzonderingen voor de opmaak van een technisch verslag gehandhaafd blijven(geen TV verplicht voor werken van < 250m³, op voorwaarde dat deze op een onverdacht terrein plaatsvinden), wordt er een meldingsplicht ingevoerd voor elk transport (vanaf 3,5 ton) naar een andere bestemming. Daarbij volstaat het dat de aannemer/vervoerder het transport voorafgaandelijk meldt bij een erkende bodembeheerorganisatie. De Grondbank ontwikkelt momenteel een gebruiksvriendelijke tool voor deze melding.

Traceerbaarheid van alle stromen van het TV

De opvolging van de totale volume-balans door de erkende bodembeheerorganisaties wordt een essentieel element van de traceerbaarheidsprocedure. De grondtransportmelding die nu vereist is voor afvoer naar een TOP of CGR, wordt ook verplicht voor de afvoer van bodemmaterialen naar een ander land of gewest, of voor afvoer van specie naar een deponie. 

Gewijzigde normen en voorwaarden

Een aantal normen van bijlage V (waarde vrij gebruik) en bijlagen VI en VII (bouwkundig bodemgebruik) worden bijgestuurd. Daarnaast worden de normen voor pesticiden (die reeds van toepassing waren voor bagger- en ruimingsspecie) toegevoegd aan bijlage V en wordt de norm voor asbest nu ook verankerd in het vlarebo.

De limieten voor de zuurtegraad (3<pH<9) blijven behouden, maar wanneer een verhoogde pH te wijten is aan de natuurlijke aard van de bodemmaterialen, is deze norm niet van toepassing. Een typisch voorbeeld is het schelpenzand aan de kust dat een natuurlijke pH vertoont hoger dan 9.

Overgangsbepalingen

Om de overschakeling naar het nieuwe Vlarebo zo vlot mogelijk te laten verlopen, werden overgangsbepalingen voorzien. Deze gelden voor bagger- en ruimingsspecie enerzijds en uitgegraven bodem anderzijds.

Grondstofverklaringen die voor 1 april 2019 werden afgeleverd voor het gebruik van bagger- en ruimingsspecie blijven nog tot 31 maart 2020 geldig. Na die datum dient een technisch verslag en een grondverzettoelating voorhanden te zijn.

Technische verslagen die ter conformverklaring werden ingediend voor 1 april 2019 blijven tot 31 december 2019 geldig en kunnen gebruikt worden voor het afleveren van grondverzettoelatingen. Vanaf 1 januari 2020 moet het technisch verslag geactualiseerd worden en dienen de analyseresultaten aan de nieuwe normen getoetst te worden.
I.v.m. de nieuwe normen en de overgangsmaatregelen: gerelateerd artikel 

Link naar het officiële bericht : klik hier

Bijlage : besluit tot wijziging