Indienen erkenningsaanvragen Centra voor Slibverwerking

28.11.2018

Vanaf 1 april 2019 treedt het nieuwe Vlarebo in werking. Dit betekent dat bagger- en ruimingsspecie vanaf die datum onder het toepassingsgebied van de ‘grondverzetsregeling’ valt. Naar analogie van de TOP’s en CGR’s kunnen Centra voor Slibverwerking (CSV) ook een aanvraag indienen bij OVAM om erkend te worden door de minister van Leefmilieu.
 
Opdat u als CSV tijdig klaar zou zijn voor deze omschakeling, heeft de Grondbank de vraag gesteld aan OVAM of het mogelijk is om de erkenningsaanvraag reeds vóór 1 april 2019 in te dienen, en zodoende de behandeling te bespoedigen. 
 
Dossier indienen bij OVAM
 
Officieel kan het dossier pas vanaf 1 april 2019 worden ingediend, maar OVAM heeft meegedeeld dat deze dossiers reeds vroeger (officieus) kunnen worden ingediend.

OVAM engageert zich om de dossiers al in behandeling te nemen en na te kijken of voldaan is aan de voorwaarden. Belangrijk daarbij is dat u voorafgaandelijk overlegt met mevr. Ann Demeyer  (ademeyer@ovam.be). Ann Demeyer zal deze aanvragen opvolgen en behandelen.
 
OPGELET : Vanaf 1 april 2019 kan de indiener dan zijn aanvraag officieel indienen, waarop de termijn voor goedkeuring offfcieel begint te lopen.  Aangezien het dossier echter al volledig nagekeken is, kan het adviseren naar de minister echter zeer snel gebeuren.
 
Ondersteuning en certificatie door Grondbank
 
Grondbank staat ter uwer beschikking voor ondersteuning en vragen. Eén van de voorwaarden om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden is dat u voldoet aan de bepalingen van het kwaliteitsreglement van OVAM voor de certificatie en erkenning van TOP’s, CGR’s en CSV’s. De definitieve versie hiervan wordt verwacht rond half december. 

Wij raden u aan om de toelatingsperiode tijdig te laten starten. Alvorens een certificaat te kunnen afleveren, moeten er minstens 3 keuringsbezoeken afgelegd worden. Op die wijze kan het erkenningsdossier worden aangevuld met het certificatieattest.
 
Heeft u vragen over de erkenningsaanvraag of de certificatie door Grondbank ? Aarzel niet om ons te contacteren.
 
Kathleen Wielant – verantwoordelijke TOP/CGR/CSV – Team Bagger- & Ruimingswerken
Kathleen.wielant@grondbank.be – 0475 54 55 26