Bagger- en ruimingsspecie

24.06.2019

Sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bagger- en ruimingsspecie ook onder de grondverzetregeling. Grondbank vzw geeft een overzicht van de wijzigingen.

Het hergebruik van de specie die vrijkomt bij bagger- en ruimingswerken wordt sinds 1 april 2019 geregeld via de grondverzetsregeling, met o.a.

 • de verplichte opmaak van een technisch verslag* door een erkende bodemsaneringsdeskundige (ook voor oeverdeponie) en de aanvraag van grondverzettoelatingen vooraleer specie kan worden hergebruikt.
 • de meldingsplicht voor het transport van specie.

*Er is een uitzondering voorzien voor specie afkomstig van 'onverdachte' grachten en waterlopen, waarbij de totale hoeveelheid te ruimen specie minder dan 250m³ bedraagt.

Onder 'verdacht' wordt verstaan: waterlopen en grachten

 • waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd
 • die hemelwater ontvangen van gewest-, provinciale en snelwegen

Aanvraag grondverzettoelating & meldingsplicht
Als gevolg van de inkanteling van bagger- en ruimingsspecie in de grondverzetsregeling zijn ook de verplichtingen m.b.t. de grondverzettoelating en de meldingsplicht voor het transport en het gebruik van de specie van toepassing:

 • Verplichte voorafgaandelijke aanvraag van een grondverzettoelating wanneer de specie (1) definitief op de oever of binnen de werfzone wordt toegepast, of (2) toegepast wordt op een andere eindbestemming (in het Vlaamse gewest);
 • Verplichte voorafgaandelijke melding wanneer de specie wordt vervoerd naar een centrum voor slibverwerking, een tussentijdse opslagplaats, een centrum voor grondreiniging, of een bestemming buiten het Vlaamse gewest.

Centra voor slibverwerking
Voor de behandeling en opslag van bagger- en ruimingsspecie op een centrum voor slibverwerking (CSV), dient de exploitant te voldoen aan een traceerbaarheidsprocedure van een erkende bodembeheerorganisatie. Hiervoor biedt Grondbank vzw verschillende mogelijkheden aan: klik hier

FAQ’s 

 • Wanneer ben ik verplicht om een technisch verslag op te laten maken?
 • Is mijn terrein een verdachte grond?
 • Wie stelt een technisch verslag op ?
 • Mag ik ruimingsspecie op de oever deponeren?
 • Wat met noodruimingen ?