Afbakening 3-delige codes - de belangrijkste principes

27.07.2016

In dit nieuwsitem komen we terug op de belangrijkste principes voor de afbakening van de verschillende milieuhygiënische kwaliteiten.

3-delige code

De 3-delige code is een vertaling van de voorwaarden voor gebruik van uitgegraven bodem zoals beschreven in afdeling III van hoofdstuk XIII van het Vlarebo. Samengevat:

X: algemeen gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone
Y: gebruik binnen de kadastrale werkzone als bodem of bouwkundig bodemgebruik/vormvast product
Z: gebruik als bodemgebruik/vormvast product

Interpretatie analyseresultaten

Een eerste stap bij de bepaling van de kwaliteit van de uit te graven bodem is de toetsing van de individuele analyseresultaten aan de normen voor hergebruik.

Vervolgens dient de erkende bodemsaneringsdeskundige deze resultaten te interpreteren in relatie tot de concrete situatie op het terrein. Dit hangt af van (1) verschillende lithologische lagen, (2) aanvul- of ophogingslagen, (3) historiek, (4) gekende verontreinigingen uit het verleden, enz....

Er moet o.a. rekening gehouden worden met:

  • Typische schommelingen van de meetresultaten, als gevolg van meetfouten, maar ook de toevallige variatie van concentraties binnen één partij/laag/zone. Indien binnen eenzelfde zone/laag verschillende resultaten worden gemeten, mogen deze niet los van elkaar worden gezien (tenzij een verhoogde concentratie gelinkt is aan een specifieke verontreinigingsbron). In geval van twijfel is extra afperkende bemonstering vereist;
  • De waarnemingen vermeld op de boorstaten (bvb. puinhoudende grond, glauconiethoudende laag,...). Deze geven dikwijls een duidelijk beeld van de verschillende lagen of partijen die gelijkaardig van samenstelling zijn;
  • De historiek van het terrein / plaatselijke afwijkingen, zoals een opgehoogde laag op een deel van het terrein, of een zone waarop een verontreiniging werd veroorzaakt als gevolg van de activiteiten uit het verleden,... In bepaalde regio's is de toplaag bvb. verontreinigd met specifieke zware metalen, als gevolg van atmosferische depositie.
  • De haalbaarheid van een selectieve uitgraving. Het is niet altijd realistisch dat de aannemer selectief te werk gaat wanneer veel aparte zones en/of lagen worden afgebakend, bvb. wanneer de grens van verontreinigde /niet-verontreinigde bodem in een te graven rioleringssleuf op een diepte van 2 m-mv ligt.
  • Verantwoordelijkheid betreffende de afbakening. Er moet op gelet worden dat de beslissing voor een selectieve uitgraving niet wordt doorgeschoven naar de grondwerker. Een typisch voorbeeld hiervan is dat op het zoneringsplan wordt vermeld dat in de toplaag alle puinhoudende grond een slechtere 3-delige code heeft en de niet-puinhoudende als 211 kan worden beschouwd. Wanneer vanwege een grote heterogeniteit geen duidelijke zones kunnen worden aangeduid op het zoneringsplan, is het niet wenselijk dat die verantwoordelijkheid aan de aannemer wordt overgelaten.

Duidelijk en uitvoerbaar zoneringsplan

Het resultaat van deze oefening moet een leesbaar en uitvoerbaar zoneringsplan opleveren dat voldoende garanties geeft voor de verschillende partijen. Concreet betekent dit : is de erkende bodemsaneringsdeskundige er (in alle redelijkheid) van overtuigd dat als de partij op een bestemming bemonsterd wordt, de kwaliteit bevestigd zal worden? Het zoneringsplan is op de werf het uitgangspunt voor de (selectieve) uitgraving en dient dus zoveel mogelijk informatie te bevatten die de aannemer door de selectieve uitgraving loodst. We verwijzen daarvoor ook naar het nieuwsitem daarover.

Kleine schaal / referentiepunten: wanneer de schaal van een zoneringsplan klein is, kan het soms moeilijk zijn voor een aannemer om een bepaalde grens (tussen 2 milieuhygiënische codes) te localiseren op het terrein. Dit is zeker het geval op grote braakliggende terreinen zonder enige herkenbare referentiepunten.

Een schaalbalk is zeker aangeraden. Indien wordt gewerkt met een gewone schaalaanduiding (bvb. 1/200), is het best dat er bij wordt vermeld voor welke pagina-grootte deze geldt (A3, A4,...).

Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.