Actualisaties versus toetsing aan de nieuwe normen

29.11.2019

Zoals reeds besproken in ons nieuwsitem van 7/11/2019 loopt de overgangsregeling van het nieuwe Vlarebo binnenkort ten einde.

De overgangsregeling geldt voor technische verslagen die werden opgesteld voor 1 april 2019 , waarbij de analyseresultaten nog werden getoetst aan de oude normen. Deze technische verslagen dienen herwerkt te worden indien er na 31/12/2019 nog grondwerken worden uitgevoerd of indien reeds uitgegraven gronden pas na die datum worden toegepast.

Het aangepaste technisch verslag – in vele gevallen volstaat een briefrapport van de erkende bodemsaneringsdeskundige - dient aan de Grondbank te worden overgemaakt, zodat ook de conformverklaring kan aangepast worden.

Aanpassing aan het nieuwe VLAREBO vs actualisatie

N.a.v. de wijziging van Vlarebo krijgt de eBSD de opdracht om het verslag te 'actualiseren' aan de nieuwe normen. Hierover heerst regelmatig verwarring, aangezien er – los van de toetsing aan de nieuwe normen – ook dikwijls actualisaties gebeuren omdat technische verslagen slechts geldig blijven tot 2 jaar na de ondertekening ervan.

Om vertraging bij de aanpassing van de conformverklaring te vermijden, zetten we alles nog eens op een rijtje;

1. Wanneer toetsen aan de nieuwe normen?

Dit is alleszins verplicht voor alle grondwerken die zullen gebeuren na 1/1/2020. Dit geldt ook voor:

 • Werven die reeds zijn opgestart vóór het einde van de overgangsperiode;
 • Gronden die tijdelijk gestapeld werden vóór het einde van de overgangsperiode maar nog niet zijn toegepast. 

Maw, de noodzaak voor een hertoetsing wordt bepaald door het moment dat de gronden worden toegepast (niet uitgegraven).

Geldigheid van de CV : wanneer het technisch verslag enkel hertoetst wordt aan de nieuwe normen, komt de geldigheid van de aangepaste conformverklaring overeen met de datum van het originele technisch verslag plus 2 jaar.

Wat in geval de driedelige codes wijzigen n.a.v. de toetsing aan de nieuwe normen?

Voor werken die nog niet opgestart zijn, dienen minstens het besluit, het zoneringsplan en de opmetingstabel te worden aangepast. Het is belangrijk om steeds de datum op het ZP en OT te wijzigen.

In sommige gevallen zal bijkomend onderzoek vereist zijn (bv. ter afperking/weerlegging van partij waarvan de code slechter geworden is). Opgelet : in geval van weerlegging dient de eBSD minstens te bemonsteren conform de Standaardprocedure. De eBSD houdt bij de interpretatie van de stalen rekening met alle beschikbare resultaten.

Lopende werven

Voor lopende werven dient de eBSD te beschikken over een duidelijke stand van zaken van de werken. Deze wordt opgevraagd bij de grondwerker die verantwoordelijk was voor de reeds uitgevoerde selectieve afgravingen. De eBSD dient na te gaan wat de gevolgen zijn voor o.a. gestapelde gronden. Hij dient ook af te wegen of een terreinbezoek nodig is. Voor reeds afgevoerde partijen of partijen die al definitief zijn toegepast binnen de werf is geen hertoetsing nodig.

2. Wanneer aanvullend actualiseren? (verlenging geldigheidsdatum)

Als een technisch verslag wordt geactualiseerd om de geldigheidsdatum ervan met 2 jaar te verlengen, dient de eBSD aan te tonen dat de bestaande resultaten nog in overeenstemming zijn met de feitelijke toestand op het terrein. Dit is alleszins verplicht voor technische verslagen die meer dan 2 jaar geleden werden conform verklaard. Aanvullend dient de eBSD een terreinbezoek uit te voeren.

De geldigheid van de aangepaste conformverklaring komt dan overeen met de datum van de actualisatie plus 2 jaar.

Wat met de inhoudelijke wijzigingen aan de Standaardprocedure en Codes van Goede Praktijk ?

De minimale onderzoeksinspanningen worden bepaald door de procedure die geldt op het moment van staalname. Het is m.a.w. niet verplicht om extra staalnames uit te voeren omdat bvb. de bemonsteringsdichtheid of te analyseren parameters werden gewijzigd in de nieuwe Standaardprocedure.

De vereisten rond rapportage worden echter bepaald door het moment dat het technisch verslag of addendum wordt ingediend. Concreet geldt voor alle verslagen (en addenda) ingediend na 1/4/2019 dat:

 • Ze moeten getoetst zijn aan de nieuwe normen;
 • Voor bagger- of ruimingswerken (waarvoor geen grondstofverklaring beschikbaar is) kan een extra bemonstering vereist zijn*. De specie krijgt dan een driedelige code. De eBSD neemt in zijn besluit bepalingen op voor ontwatering en gebruik van de specie;
 • Ook voor bentonietmengsels die vrijkomen bij bvb boringen geldt de verplichting om deze in het technisch verslag op te nemen.

* wanneer de specie naar een centrum voor slibverwerking wordt afgevoerd is een monstername niet verplicht.

Extra tools

De nieuwe Standaardprocedure reikt ook een aantal tools aan om de opvolging van de massabalans te verbeteren, zoals:

 • de volledige volumebalans: geeft een opsomming van alle materialen – naast de gewone bodemmaterialen - en hun volumes die tijdens de uitvoering van de werken zullen vrijkomen. Dit zijn o.a. , puinlagen, verontreinigde bodemlagen,…
 • de grondverzetstabel: geeft een opsomming van alle af te graven bodemmaterialen per werfonderdeel en is verplicht voor:
  • wegenis- en rioleringswerken: RWA, DWA, grachten, wegenis, bestaande uit te breken rioleringen, persingen, …
  • projectontwikkelingen: gebouwen, omgevingsaanleg, brandweg, wadi, putten, ….

De eBSD verifieert de representativiteit van de informatie waarop hij zich baseerde bij de opmaak van het originele technische verslag. Hij kijkt minstens na of er geen ontwerpwijzigingen zijn of, dat bvb. de gekozen afgravingstechniek een invloed heeft op het totaalvolume. Hij verifieert ook of de af te graven volumes voldoende nauwkeurig waren ingeschat.
Voor wegenis- en rioleringswerken of projectontwikkelingen wordt dit gestaafd door een grondverzetstabel toe te voegen.

Opmerking : de volumebalans (en delfstoffentoets) zijn niet verplicht ikv actualisaties.

Meer informatie nodig?

Omdat de wijzigingen aan de wetgeving ingrijpend zijn, maakte de Grondbank een uitgebreider overzicht van alle essentiële punten die belangrijk kunnen zijn bij de opmaak van uw technisch verslag. Onze nieuwe infofiche gaat dieper in op de impact van de wijzigingen maar gaat ook dieper in op de inhoudelijke vereisten ihkv een actualisatie. De infofiche is beschikbaar voor erkende bodemsaneringsdeskundigen. Indien u deze wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar grondbank@grondbank.be

Voor overzicht  : klik hier