Wanneer is de opmaak van een ‘Rapport de Qualité des Terres’ verplicht?

De Waalse grondverzetregeling (Arrêté du Gouvernement Wallon van 15 juli 2018) stelt dat de opdrachtgever van grondwerken een Rapport de Qualité des Terres dient op te laten stellen in de volgende gevallen:  

Algemeen: 

 • Uitgravingen op terreinen die verdacht zijn voor bodemverontreiniging, ongeacht de grootte van de totale uitgraving. 
 • Uitgravingen van meer dan 400m³ (al dan niet verdacht terrein)  
 • Afvoer van grondoverschotten van uitgravingen in het kader van wegenwerken, tenzij de opdrachtgever in het bestek, aanbestedingsdocumenten reeds aangeeft in welke wegenwerk de grondoverschotten kunnen worden toegepast. Dit is enkel toegestaan voor gebruik van grondoverschotten in een andere wegenwerk waar de opdrachtgever zelf ook het beheer over heeft. 

 

Gebruik binnen de werf: 


Wanneer (een deel van) de grond binnen de werf gaat hergebruikt worden, is de opmaak van het RQT verplicht in de volgende gevallen: 

 • Verdachte terreinen : steeds een RQT verplicht, zelfs al blijft alle grond binnen de werf 
 • Onverdachte terreinen : enkel voor het deel dat van de werf wordt afgevoerd is een RQT verplicht, op voorwaarde dat op voorhand  gekend is welk deel zal worden hergebruikt. Indien de grond eerst naar een Installation Autorisée (Tussentijdse Opslagplaats, Centrum voor Grondreiniging) wordt afgevoerd, kan het RQT ook op de IA worden opgemaakt.  
  Het Rapport de Qualité des Terres (RQT) moet worden opgesteld ten minste voor aanvang van de werken.  Hierop geldt één uitzondering : indien de grondoverschotten naar Installation Autorisée (tussentijdse opslagplaats, centrum voor grondreiniging,…) worden afgevoerd, moet het RQT niet op voorhand worden opgemaakt (Overgangsmaatregel tot minstens 30 juni 2021).  
  Indien grond van Vlaanderen naar Wallonië zal worden getransporteerd om in Wallonië gebruikt te worden, zal er steeds een RQT nodig zijn. De bovenvermelde uitzonderingen zijn m.a.w. niet van toepassing. 
  Belangrijk is ook dat het rapport de Qualité des Terres door de opdrachtgever (of de Exploitant van een Installation Autorisée) overgemaakt moet worden aan Walterre, om een Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT) te verkrijgen.