In welke mate zijn het Technisch Verslag – opgesteld volgens de Vlaamse regelgeving – en het Rapport de Qualité des Terres - opgesteld volgens de Waalse regelgeving - compatibel ?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld wanneer men nog niet weet in welke gewest de grondoverschotten (Wallonië/Vlaanderen) uiteindelijk gebruikt zullen worden. Opdrachtgevers willen dan graag een rapport dat in beide gewesten geldig is.  
Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Neem hiervoor zeker contact op met een erkende bodemsaneringsdeskundige / Expert Sol.  

Globaal gezien zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten/verschillen (niet exhaustief):  

  • Kies alleszins voor een erkende bodemsaneringsdeskundige/ Expert Sol die in de beide gewesten erkend is; 
  • De bemonsteringsstrategieën in beide gewesten zijn niet identiek. Daarom kiest men best voor de strengste van beiden. Doorgaans (maar niet altijd!) vereist deze in het Waalse Gewest het grootste aantal te boren meters en samen te stellen mengmonsters; 
  • Een aantal analysemethoden zijn niet dezelfde. Dit kan er toe leiden dat sommige analyses dubbel uitgevoerd dienen te worden; 
  • De analyseresultaten dienen getoetst te worden aan de respectievelijke normen (Waals/ Vlaams); 
  • In het Vlaamse gewest dient de Leidraad asbest gevolgd te worden bij de opmaak van een technisch verslag. In het Waalse gewest zijn er voorlopig nog geen uitgebreide richtlijnen voor de bemonstering. Wel is asbest ook in het Waalse gewest een genormeerde parameter.