Ik wil grond afvoeren naar het buitenland, waar moet ik een toelating aanvragen ?

Vooreerst is het belangrijk dat u zich goed informeert over de verplichtingen die u heeft m.b.t. het gebruik van de bodemmaterialen in het ontvangende land. Daarbij benadrukken we ook dat het gebruik van de verschillende bodemmaterialen (uitgegraven bodem, bagger- en ruimingsspecie, bentonietslib of grondbrij) in dat land mogelijk onder verschillende wetgevingen wordt geregeld. 

Aangezien dergelijk transport onder de afvalstoffenwetgeving valt, zal u bovendien een aanvraag moeten indienen bij de OVAM, dienst Europa – team in- en uitvoer (inuit@ovam.be, 015/284391). Er dient bovendien een bankgarantie ten gunste van OVAM of gelijkwaardige verzekering te worden gesteld. Dit is verplicht volgens de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Zodra u uitgegraven bodem over de landsgrenzen brengt, valt hij als afvalstof onder het toepassingsgebied van EVOA.

Elk transport dient minstens te worden vergezeld van een identificatieformulier.