Moet er voor grondbrij een technisch verslag worden opgemaakt?

Grondbrij blijft vrijgesteld van de verplichting voor de opmaak van een technisch verslag omdat het grondbrij afkomstig is van landbouwterreinen (niet verdacht) en slechts in beperkte hoeveelheden vrijkomt. In tegenstelling tot andere bodemmaterialen is er ook geen verplichting tot opmaak van een technisch verslag wanneer de grondbrij wordt samengevoegd tot een volume van meer dan 250m³.  

Waarom deze vrijstelling? Op de inrichtingen waar grondbrij vrijkomt nemen de landbouwers opnieuw bodem (aarde) mee. Dit is een continu proces waarbij de stelselmatige analyse van de bodem vertragend zou werken, terwijl de kans op het vaststellen van bodemverontreiniging beperkt is.  

Het transport van de grondbrij moet wel voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie zoals hierboven toegelicht.