Kan ik de PFAS-richtwaarde voor bouwkundig bodemgebruik zomaar gebruiken ?

De richtlijn PFAS van 5 maart 2021 van OVAM stelt een richtwaarde voor van 70µg/kg ds (PFAS/PFOS). Deze richtlijn geeft echter ook aan dat: 

Deze waarde kan in afwachting van een normeringskader richtinggevend worden gehanteerd, onverminderd de verantwoordelijkheid van de erkende bodemsaneringsdeskundige om de veilige toepassing van de toetsingswaarde in de specifieke omstandigheden van het dossier te beoordelen en te motiveren in het technisch verslag.

Voor toepassing van bodemmaterialen in groeves of voor onderwatertoepassingen kan een bijkomende
locatie-specifieke evaluatie nodig zijn.

Dit betekent dat de erkende bodemsaneringsdeskundige deze richtwaarde niet zonder de nodige onderbouwing kan gebruiken bij het bepalen van de gebruiksmogelijkheden van de bodemmaterialen.

Hiervoor verwijzen we o.a. naar de 'Standaardprocedure voor de opmaak van een technisch verslag', paragraaf 6.3: 

Voor parameters die niet opgenomen zijn in bijlage IV, V of VI van het VLAREBO, gaat de erkende bodemsaneringsdeskundige bij het evalueren van het analyseresultaat uit van eigen opgestelde toetsingswaarden.

Deze toetsingswaarden worden afgeleid volgens:

  • ofwel de methodologie in het rapport ‘Afleiding en onderbouwing gemeenschappelijk normenkader voor grondstoffen en uitgegraven bodem in Vlaanderen’ (Broos et al., 2015). Dit document gaat in op de principes en methodes gehanteerd bij het berekenen van de risico-gebaseerde grenswaarden voor vrij gebruik als bodem en als bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product en geeft richtlijnen voor het afleiden van waarden voor niet-genormeerde parameters.
  • ofwel de methodologie in het document ‘Basisinformatie voorrisico-evaluatie’ dat in verschillende delen beschikbaar is op de website van de OVAM (www.ovam.be).

De motivatie van de opgestelde toetsingswaarden wordt bijgevoegd bij het technisch verslag. Op basis van de toetsingswaarden en de stofeigenschappen van de niet-genormeerde parameter bepaalt de bodemsaneringsdeskundige de gebruiksvoorwaarden voor de bodemmaterialen. Deze gebruiksvoorwaarden worden opgenomen in het technisch verslag.